Jaunums
Bauskas novada attīstības programmas izstrādātāji apmeklē Bauskas novadu

Vasaras saulgriežu priekšvakarā, Bauskas novada pašvaldības un Bauskas novada attīstības programmas izstrādātāji SIA „Baltkonsults” pārstāvji apmeklēja jaunveidojamā Bauskas novada administratīvās teritorijas, lai kopā ar Iecavas pašvaldības un Bauskas novada pagastu pārstāvjiem apskatītu potenciālos investīciju objektus, noskaidrotu aktuālo situāciju katrā norādītajā objektā, iepazītos ar esošajām problēmām un izvērtētu attīstības iespējas.

Vizītes ietvaros tika apmeklēts:

 • Iecava - tirgus laukums, veselības centrs, sporta nams „Dartija”, Iecavas parks, Sila iela, Audrupu, Zālītes un Zorģu ceļš, Zālītes speciālā pamatskola;
 • Vecsaules pagasts - veloceliņš (Mēmeles iela – Codes pagasts – Likvertenu sils) – Likverteni (ielu apgaismojums, ūdenssaimniecība, ielas, publiskā peldvieta) – Vecsaules skola (sporta halle, laukums) – Vecsaules ciems (ielas) – Zvaigznes ciems (ielas), Kulšēnu sēravots;
 • Brunavas pagasts - Ērgļu ciems (estrāde) – Grenctāles ciems – Grenctāles kultūras nams (iekštelpu remonts, atpūtas vieta KN pagalmā);
 • Codes pagasts - Codes ciems (atpūtas vieta „Ciema dārzs”, dzīvojamās ēkas Virsaiši 1 renovācija, ūdens un kanalizācijas tīklu uzlabošana un paplašināšana), – Codes skola (kurtuves rekonstrukcija) – Guntu ciems (asfalta segums, ielu apgaismojums, veloceliņš, degradēto teritoriju sakārtošana)- Strēļu kapi (paplašināt, uzturēt teritoriju);
 • Dāviņu pagasts - Dāviņu ciems (ielas, ielu apgaismojums, futbola laukums, grants ceļi);
 • Īslīces pagasts - Ādžūnu ciems (ielu apgaismojums, bibliotēkas (Birztalas) ieejas izbūve, vecais klubs- degradētas teritorijas sakopšana) – Bērzu ciems (Īslīces skolas sporta laukums, ielu apgaismojums, atpūtas parka izveide) – Rītausmu ciems – Īslīces kultūras nams (jumts, krāsošana, stāvlaukuma apgaismojums, sporta zonas sakārtošana) – Pastališķi (ielu apgaismojums, laukuma asfaltbetona seguma atjaunošana) – plānotā Kauces strauta dabas taka;
 • Gailīšu pagasts - Taumaņi - Uzvaras ciems (skola, bērnudārzs, administratīvā ēka, publiskā infrastruktūra);
 • Ceraukstes pagasts - Ceraukstes ciems (ielas apgaismojums, asfalta seguma atjaunošana no bērnudārza līdz veikalam, degradēto objektu novākšana Nameja ielā un Skolas ielā) – Mūsas ciems (atpūtas vietas „Upeskrasti” atjaunošana, ielu apgaismojums, asfalta seguma atjaunošana Līvānu un Upes ielā);
 • Mežotnes pagasts - Jumpravu ciems (ūdens vads un kanalizācijas tīklu atjaunošana, ielu apgaismojums, kanalizācijas izbūvēšanas Ceplī) - Mežotnes ciems (siltumapgāde iedzīvotājiem, ielu apgaismojums)- Strēlnieku ciems (DFC Strēlnieki skatuves atjaunošana), Garozas parka estrādes atjaunošana, patstāvīgs tiltiņš pār Lielupi Mežotnē;
 • Bauskas pilsēta un vecpilsēta – infrastruktūras objektu apskate, Lidlauka iela, Dārza iela, Janeikas, Biržu iela, Mēmeles iela u.c.

Lai turpinātu diskusiju par iespējām un vecpilsētas aktuālajām problēmām, 18.jūnija pēcpusdienā notika Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas atklātā sēde. Tajā piedalījās jaunie Bauskas novada pašvaldības deputāti, speciālisti, Vecumnieku, Iecavas, Rundāles novada vadītāji, sabiedriskās organizācijas „Bauskas vecpilsēta” pārstāvji, Sociālā dienesta, pašvaldības policijas, SIA „Vides serviss”, , iedzīvotāju un uzņēmēju pārstāvji, LIAA Jelgavas biznesa inkubatora un laikraksta „Bauskas Dzīve” pārstāvji.

Sēdes ievadā, Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisijas priekšsēdētāja M.Putniņa iepazīstināja klātesošos ar aktuālo situāciju Bauskas vecpilsētā, akcentējot tās kultūrvēsturisko un arhitektonisko nozīmi un iepriekšējā plānošanas periodā izstrādātos, sasniegtos, kā arī nerealizētos vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības mērķus. Kā galvenās problēmas viņa minēja zemo ekonomisko aktivitāti, nelabvēlīgu sociālo struktūru, nesakārtotās īpašumu tiesības, nepietiekamus administratīvos resursus kvalitatīvas restaurācijas un reģenerācijas pasākumu realizācijai, ierobežoto finanšu atbalsta piesaisti, kā arī sabiedrības un amatpersonu izpratnes trūkumu jautājumos par vides un kultūras mantojuma saglabāšanu. Vēlamā rezultāta sasniegšanai tika piedāvāti vairāki risinājumi, proti, pašvaldības struktūras izveidošanu vecpilsētas saglabāšanas un attīstības pasākumu realizācijai, atbalsta programmas izstrādi privātīpašniekiem, glābšanas programmas sagatavošanu kultūrvēsturiski vērtīgu ēku saglabāšanai, kā arī Bauskas vecpilsētas apbūves inventarizāciju un reģenerācijas projekta realizāciju.

Biedrības „Bauskas vecpilsēta” valdes priekšsēdētāja Ieva Bronko – Pastore iepazīstināja ar atziņām, kas iegūtas biedrības 18 gadu pastāvēšanas laikā, norādot uz stipras vietējās kopienas nozīmību. Iedzīvotāju attieksmes un vērtību izmaiņa notiek lēnām, taču tas ir būtiski, jo iedzīvotāji ir patiesie vēsturiskās vides lietotāji un sargātāji. Kvalitatīvi sakārtota un apdzīvota vēsturiskā kultūrvide, sniedz attīstības iespējas gan uzņēmējdarbībai, gan tūrismam, gan kultūrai un radošumam. Tomēr, kā rāda citu pilsētu pieredze, kuru teritorijā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļi, tik nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un attīstība nav iespējama tikai ar vietējās kopienas spēkiem, vecpilsētas attīstība nenotiks bez politiskās gribas, administratīvajiem resursiem, finansiālu un informatīvu atbalstu.

Biedrības „Bauskas vecpilsēta” pārstāve Egija Stapkēviča klātesošos aicināja uz diskusiju par Bauskas vecpilsētu kā dzīvīgu un dinamisku pilsētas apkaimi ar jaunām un mūsdienīgām iespējām, piedāvājot trīs attīstības iespējas jeb scenārijus:

 • Sena apkaime ar tūrisma galamērķim raksturīgu mazpilsētas romantiku;
 • Kvalitatīva dzīvojamā apkaime ar pieejamiem mājokļiem, socializēšanās un rekreācijas iespējām;
 • Spēcīgs mazpilsētas centrs, kas apvieno vēsturisko, administratīvo, pakalpojumu, vietējās uzņēmējdarbības un socializēšanās centrus vienuviet.

Bauskas vecpilsētai ir lielisks potenciāls vēsturiskā centra dzīvināšanai. Prasmīgi sakārtots un vizuāli estētisks pilsētas kultūrvēsturiskais centrs ir nozīmīgs resurss novada konkurētspējai.

Pasākuma laikā notika aktīvas diskusijas, kurās iesaistījās gan vecpilsētā esošo uzņēmumu īpašnieki, gan vietvaru pārstāvji. SIA „Kvēle” valdes loceklis Ģ.Karpovičs pievērsa īpašu uzmanību vecpilsētas infrastruktūras nepilnībām. SIA „Vides serviss” vadītājs U.Saukums norādīja uz sarežģīto situāciju ēku apsaimniekošanā. Savukārt Iecavas novada priekšsēdētājs A.Mačeks (šobrīd Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks) uzsvēra nepieciešamību izvirzīt svarīgākās vecpilsētas prioritātes. Bauskas novada domes deputāte I.Nagņibeda atzina, ka, izprotot situācijas nopietnību, 2020.gada nogalē tika izveidota Bauskas vecpilsētas un novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības komisija.

Sēdē izskanēja arī dažādi priekšlikumi. Kā vienu no vecpilsētas attīstības risinājumiem piedāvāja Vecumnieku domes priekšsēdētājs G.Kalniņš (šobrīd Bauskas novada domes deputāts), kurš rosināja pārcelt pilsētas administratīvo centru uz vecpilsētu, kā rezultātā atdzīvotos iedzīvotāju plūsma vecpilsētas ielās un uzplauktu komersantu darbība, bet Rundāles novada priekšsēdētājs A.Okmanis (šobrīd Bauskas novada domes priekšsēdētājs) atzina Bauskas vecpilsētas problēmu nopietnību un nepieciešamību tās risināt, kā arī dalījās ar pieredzi par Rundālē realizētajiem projektiem.

Bauskas pilsētas vēsturiskā centra saglabāšana un attīstība būs viens no komplicētākajiem jautājumiem jaunveidojamā Bauskas novada pašvaldībā. Sēdes organizatori un dalībnieki atzina, ka tikai pašvaldības, uzņēmēju un iedzīvotāju savstarpēja komunikācija un produktīvas sadarbības rezultātā var rast risinājumus nākotnē.

Kā tika ziņots iepriekš, atbilstoši Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobrī pieņemtajam lēmumam „Par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu”, šobrīd notiek darbs pie Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes, kuras ietvaros tiek izvērtēti potenciālie investīciju objekti jaunveidojamā Bauskas novada teritorijā.

Inga Pinne
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: I.Pinne