Publiskā apspriešana

 • Šobrīd neviens lokālplānojums nav publiskajā apspriešanā.

Izstrādē

 • Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
  Bauskas novada dome 2022.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.354 (prot. Nr.13, 17.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Imantas”, Bauskā, Bauskas novadā”. Informācija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24655

Spēkā esošie

 • Bauskas novada dome 2021.gada 26.augustā pieņēma lēmumu Nr.116 (prot. Nr.4, 44.p.) "Par nekustamā īpašuma “Baldones iela 65”, Iecavā, Bauskas novadā lokālplānojuma teritorijas  plānojuma grozījumu veikšanai apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu".
  Ar lokālplānojumu var iepazīties: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21286
 • Vecumnieku novada dome 2017.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.16 "Par vecumnieku novada valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi-1" lokālplānojuma apstirpināšanu un par saistošo noteikumu Nr.8 "Vecumnieku novada valles pagasta Taurkalnes ciema nekustamā īpašuma "Bērzi-1" lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu".
  Ar lokālplānojumu var iepazīties: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_9702

Atceltie

 • Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zaļā iela 14A”, Bauskā, Bauskas novadā, lokālplānojuma atcelšanu
  Saskaņā ar Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.546 (prot. Nr.17, 31.p.) “Par Bauskas novada domes 2022.gada 30.jūnija lēmuma "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā "Zaļā iela 14A", Bauskā, Bauskas novadā" atcelšanu” atcelts  lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Zaļā iela 14A”, Bauskā, Bauskas novadā.
  Informācija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24393