Būvvalde

buvvalde [at] bauskasnovads.lv

Informējam, ka saskaņā ar Būvniecības likuma 21.pantu ar 2020.gada 1.janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.


Sekojiet savas iesniegtās būvniecības ieceres pieņemtajiem lēmumiem būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā:  https://bis.gov.lv

Būvvalde:

  • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
  • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;
  • pieņem būves ekspluatācijā;
  • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
  • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā;
  • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
  • vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā sadarbojas ar biroju un institūcijām, kuras pilda būvvaldes funkcijas;
  • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības.

Būvvaldes darbību nosaka:

Apmeklētāju pieņemšanas laikus aicinām skatīt darbinieku (būvvaldes vadītāja un būvinspektora) profilā:

Elīna Arāja

Arhitekte
elina.araja [at] bauskasnovads.lv

Evita Hiršfelde

Lietvede - BIS administratore
evita.hirsfelde [at] bauskasnovads.lv