ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā pieņēma rezolūciju Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam jeb Dienaskārtība 2030. Tā nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. IAM tiek līdzsvaroti trīs  dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. 

Bauskas novada pašvaldības rīcības ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā

1

Latvijas mērķis ir mazināt nabadzības riskus visiem iedzīvotājiem. Ekonomiskā izaugsme, atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, pārdomāta nodokļu sistēma, mūžizglītība un cienīgs (drošs, pietiekami atalgots) darbs novērš nabadzību.

Rīcības virziens attīstības programmā

Labklājība visiem / sociālā un veselības joma;

Sociālo pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un attīstība.

2

Ilgtspējīga un videi draudzīgu lauksaimniecības produktu ražošana; bioloģiskās lauksaimniecības platību palielināšana; nišas produktu ražošana un to iekļūšana tirgū, mazo un vidējo saimniecību attīstība, vienlaikus uzlabojot lauku dzīves vides kvalitāti.

Rīcības virziens attīstības programmā

Veselības veicināšana un slimību profilakse.

3

Cilvēkiem ir svarīgi rūpēties par savu veselību un valstij palielināt veselības pakalpojumu pieejamību, savlaicību un kvalitāti.

Rīcības virziens attīstības programmā

Sociālo un veselības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze;

Veselības un sociālās jomas cilvēkresursu piesaiste un attīstība;

Primārās un sekundārās veselības aprūpe;

Veselības veicināšana un slimību profilakse;

Sporta infrastruktūra un pasākumi. 

4

Vecāki, mācībspēki, izglītības iestādes un izglītojamie piedalās labas izglītības nodrošināšanā; izglītība ir mācību process, kas virzīts uz kompetenču veidošanu; izglītībā vairāk uzmanības tiek veltīts digitālo prasmju apguvei; sabiedrībā iedzīvināta “mūžu dzīvo, mūžu mācies” tradīcija; virzība uz iekļaujošu izglītību.

Rīcības virziens attīstības programmā 

Zinoši iedzīvotāji /izglītība;

Izglītības iestāžu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze;

Izglītības pakalpojuma kvalitāte un pieejamība;

Profesionālā izglītība darba tirgus vajadzībām;

Interešu izglītība, mūžizglītība un jaunatnes politika.

5

Panākamas vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā, jāmazina atalgojuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, novēršama vardarbība ģimenē, gan ar dzimumu saistīta vardarbība. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Sociālo pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un attīstība;

Nodrošināta iespēja saņemt dažādus sociālos pakalpojumus: krīzes intervences pakalpojums;

Sadarbība ar NVO.

6

Uzlabot dzeramā ūdens pieejamību un kvalitāti un panākt iekšzemes ūdensobjektu stāvokļa uzlabošanu. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Dzīves un darba telpa /infrastruktūra;

Komunālie pakalpojumi un inženiertīklu komunikācijas;

Tīra un zaļa vide /daba;

Dabas teritoriju apsaimniekošana;

Zaļā un zilā infrastruktūra.

7

Plašāka atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošana, kā arī enerģijas taupīšana; nākotnē vairāk jāizmanto sabiedriskais transports, transporta līdzekļi, kas lieto AER, kā arī velosipēdi. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Videi draudzīga saimniekošana (vide);

Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumi;

Vides piesārņojuma un iespējamo vides risku samazināšanas pasākumi.

8

Uzņēmumi labāk pelnīs, ja tie vairāk izmantos pētniecību un attīstīs inovācijas. Cienīgs darbs un droša nākotne nav iedomājama bez drošām darbavietām un ēnu ekonomikas samazināšanas. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Augoša attīstības vide uzņēmējiem /uzņēmējdarbība/;

Uzņēmējdarbības atbalsta aktivitātes;

Atbalstīt izglītības pilnveidošanu un konsultācijas uzņēmējdarbības jomā;

Piedāvāt attālināta darba un kopdarba iespējas novadā;

Radošā un sociālā uzņēmējdarbība.

9

Latvijas uzņēmumi vairāk piesaistīs zinātniekus un ieguldīs pētniecībā un attīstībā, lai panāktu tehnoloģiski ietilpīgāku ražošanu; Reģionālo nevienlīdzības šķēršļu mazināšana. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

IKT infrastruktūra un pakalpojumi;

Sasniedzams novads un mobili iedzīvotāji /mobilitāte/;

Ielu un ceļu tīkls;

Rail Baltica dzelzceļa saistītā infrastruktūra;

Tilti, apvedceļi un pārvadi.

10

Svarīgi, lai visiem būtu iespējas iegūt labu izglītību un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, strādāt cienīgu (drošu un legālu) darbu atbilstoši savām spējām, dzīvot un attīstīties drošā vidē un būt sociāli aizsargātiem līdzvērtīgi visos reģionos.

Rīcības virziens attīstības programmā  

Profesionālā izglītība darba tirgus vajadzībām;

Interešu izglītība, mūžizglītība un jaunatnes politika;

Sociālo pakalpojuma kvalitāte, pieejamība un attīstība.

11

Būtiski veicināt iedzīvotāju piesaisti ne tikai pilsētās, bet arī mazpilsētās un lauku teritorijās. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Publiskā ārtelpa - publiskās ārtelpas labiekārtošanas koncepcija novada apdzīvotajām vietām;

Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumi;

Paaugstināt energoefektivitāti privātajam dzīvojamajam fondam;

Iedzīvotāju mobilitāte.

12

Pakāpeniski veidot jaunu - klimatneitrālu - ekonomiku, kurā zemes resursi tiek izmantoti iespējami taupīgi un racionāli. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Tīra un zaļa vide /daba/;

Zaļā un zilā infrastruktūra;

Vides piesārņojuma un iespējamo vides risku samazināšanas pasākumi;

Atkritumu apsaimniekošana un aprites ekonomika.

13

Klimata pārmaiņu radīto iespējamo katastrofu novēršana – plūdi, krasta erozija, lietavu ietekme uz lauksaimniecību utt. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Vides piesārņojuma un iespējamo vides risku samazināšanas pasākumi.

14

Jūras vides stāvokļa uzlabošana un piesārņojuma samazināšana no sauszemes avotiem. Patlaban nozīmīgākie pasākumi paredzēti Latvijas lielāko upju apsaimniekošanas plānos. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Dabas teritoriju apsaimniekošana;

Īstenot dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;

Zaļā un zilā infrastruktūra;

Īstenot Bauskas upju ainavas un zaļās infrastruktūras attīstības plānu.

15

Vēlme intensīvāk izmantot dabas resursus ir laikus līdzsvarojama ar bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pasākumiem un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Īstenot dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus;

Natura 2000 teritoriju dabas apsaimniekošanas plānu izstrāde.

16

Uzlabot tiesiskumu un pārvaldību, ievieš ērtus un viegli pieejamus elektroniskos pakalpojumus; Sabiedrības iesasite risinājumu veidošanā; Korupcijas mazināšana. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Pārvaldība un sadarbība.

17

Sadarbība ar Eiropas Savienības (ES) valstīm un divpusējā partnerībā ar citām valstīm, lai atbildīgi virzītos uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. 

Rīcības virziens attīstības programmā 

Starptautiskās sadarbības pasākumi;

Nodrošināt pārrobežu sadarbību un sekmēt starptautiskās pieredzes pārnesi.