Vides un attīstības komitejas sēdes notiek katra mēneša 2. ceturtdienā, divas nedēļas pirms kārtējās domes sēdes, plkst. 13.00. 

Vides un attīstības komitejas kompetences

Komiteja izvērtē un sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

 • par teritorijas plānojumu, detālplānojumiem;
 • par attīstības programmām un attīstības stratēģijām;
 • par pašvaldības īpašumā, tiesiskajā valdījumā un lietošanā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu;
 • par starptautisko sadarbību un tūrismu;
 • par investīciju un citu projektu sagatavošanu un realizāciju;
 • par komunālajiem pakalpojumiem;
 • par teritorijas labiekārtošanu;
 • par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu;
 • par satiksmes organizēšanu;
 • par uzņēmējdarbības attīstību;
 • par pašvaldības amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumiem šīs komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem un iesniedz tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā.

Komitejas sastāvs

Komitejas vadītājs:

Komitejas vadītāja vietniece:

Komitejas locekļi:

Sēžu darba kārtība un protokoli