Sociālā un veselības komitejas sēdes notiek katra mēneša 2. ceturtdienā, divas nedēļas pirms kārtējās domes sēdes, plkst. 9.00. 

Sociālā un veselības komitejas kompetence

Sociālā un veselības komiteja izvērtē un sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus:

  • par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
  • par bāriņtiesas darbību;
  • par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā;
  • par pašvaldības sociālo un veselības aprūpes iestāžu  darbību un šo iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
  • par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kas sniedz sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, kā personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā;
  • par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības sociālajām un veselības iestādēm un pasākumiem;
  • par starptautisko sadarbību.

Komitejas sastāvs

Komitejas vadītājs:

Komitejas vadītāja vietniece:

Komitejas locekļi:

Sēžu darba kārtība un protokoli