Bauskas novada pašvaldības ēka

PAR PAŠVALDĪBU

Bauskas novada pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības – Bauskas novada domes un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību Bauskas novada administratīvajā teritorijā nodrošina likumos noteikto funkciju, likumā „Pašvaldību likumā” paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu, kā arī pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

 

Bauskas novada teritoriālais dalījums:

Pašvaldības administratīvais centrs ir Bauskas pilsēta.

Bauskas apvienības pārvalde, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības: 
Bauskas pilsēta, Brunavas pagasts, Ceraukstes pagasts, Codes pagasts, Dāviņu pagasts, Gailīšu pagasts, Īslīces pagasts, Mežotnes pagasts, Vecsaules pagasts.

Iecavas apvienības pārvalde, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības: 
Iecavas pilsēta, Iecavas pagasts.

Rundāles apvienības pārvalde, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības: 
Rundāles pagasts, Svitenes pagasts, Viesturu pagasts.

Vecumnieku apvienības pārvalde, kurā ietilpst šādas teritoriālās vienības: 
Bārbeles pagasts, Kurmenes pagasts, Skaistkalnes pagasts, Stelpes pagasts, Valles pagasts, Vecumnieku pagasts.

 

Dome atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam sastāv no deviņpadsmit deputātiem. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumu projektus, dome no deputātiem ievēlē šādas pastāvīgās komitejas:

  • Finanšu komiteju deviņu deputātu sastāvā;
  • Sociālo un veselības komiteju deviņu deputātu sastāvā;
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteju deviņu deputātu sastāvā;
  • Vides un attīstības komiteju deviņu deputātu sastāvā.

 

Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldībai deleģēto funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi šādas iestādes:

Administrācija un pagasta apvienību pārvaldes:
Bauskas novada administrācija, Bauskas pilsētas un pagastu apvienības pārvalde, Iecavas pilsētas un pagasta apvienības pārvalde, Rundāles pagastu apvienības pārvalde, Vecumnieku pagastu apvienības pārvalde.

Pirmsskolas izglītības iestādes:
Pirmsskolas izglītības iestāde „Cālītis”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Cielaviņa”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Dartija”,  Pirmsskolas izglītības iestāde „Mārpuķīte”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaulīte”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Saulespuķe”, Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.

Izglītības iestādes:
Bauskas 2.vidusskola, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Codes pamatskola, Griķu pamatskola, Iecavas pamatskola, Iecavas vidusskola, Īslīces pamatskola, Mežotnes sākumskola, Misas pamatskola, Pilsrundāles vidusskola, Skaistkalnes vidusskola, Stelpes pamatskola, Uzvaras pamatskola, Valles pamatskola, Vecsaules pamatskola, Vecumnieku vidusskola.

Speciālās skolas:
Pamūšas speciālā pamatskola, Zālītes speciālā pamatskola.

Profesionālās ievirzes izglītība:
Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Bauskas Mūzikas un mākslas skola, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Iecavas novada sporta skola „Dartija”, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola, Vecumnieku novada Domes sporta skola

Interešu izglītība:
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs.

Citas iestādes:
Bauskas Centrālā bibliotēka, Bauskas Kultūras centrs, Iecavas kultūras nams, Bauskas pils muzejs, Bauskas muzejs, Sporta centrs „Mēmele, Bauskas novada bāriņtiesa, Bauskas novada Sociālais dienests, Bauskas novada Pašvaldības policija, Vecumnieku veselības centrs, Veco ļaužu un invalīdu pansionāts „Atvasara”.

Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas slimnīca”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemgales mutes veselības centrs”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIDES SERVISS”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas ūdens”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BAUSKAS SILTUMS”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Īslīces ūdens”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Iecavas siltums”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mūsu saimnieks”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jaunolis”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KŪDRINIEKS”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Piebalgas”.

Bauskas apvienības pārvalde

bauska.parvalde [at] bauskasnovads.lv

Iecavas apvienības pārvalde

iecava.parvalde [at] bauskasnovads.lv