Bauskas novada dome 2020.gada 30.aprīlī pieņēma lēmumu "Par Bauskas novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu" (prot. Nr. 11, 7. p.)

un izdeva saistošos noteikumus Nr. 11 "Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Izvērtējot saņemto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas elektroniski parakstītu dokumentu 20.07.2020. Nr.15-2/6565 “Par Bauskas novada teritorijas plānojumu”, Bauskas novada dome 2020.gada 24.septembra sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.20, 15.p.) “Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu”

un izdeva Bauskas novada domes 2020.gada 24.septembra saistošos noteikumus Nr.21 (prot. Nr.20, 15.p.) “Par Bauskas novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “Bauskas novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”.

2020.gada 14.oktobrī saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas elektroniski parakstīts dokuments Nr.15-2/9130 “Par Bauskas novada teritorijas plānojuma īstenošanu”, kurā norādīts Bauskas novada teritorijas plānojums ir īstenojams.


GRAFISKĀ DAĻA

Bauskas novada dome 2017.gada 30.novembra domes sēdē pieņēmusi lēmumu "Par Bauskas novada Teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu"mērķi izstrādāt normatīviem atbilstošu ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu:


Kas ir teritorijas plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos.

Bauskas novada pašvaldība aicina Jūs iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādes procesā un izteikt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā.

Rakstiskus priekšlikumus, noformētus brīvā formātā, Teritorijas plānojuma izstrādei lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 28.decembrim, Bauskas novada pašvaldībā, vietējā pagasta pārvaldē vai nosūtot pa pastu. Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV – 3901. E-pasta adrese: planojums@bauska.lv

Gaidām priekšlikumus no nekustamo īpašumu īpašniekiem par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos nekustamajos īpašumos. Iesniegumā par sev piederošo nekustamo īpašumu, vēlams norādīt:

  • nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
  • nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu;
  • priekšlikumu Teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņā un/vai;
  • priekšlikumu Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izmaiņām.

Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus vēlams norādīt novada teritorijas daļu, uz kuru priekšlikums attiecas (viss novads, konkrēta apdzīvotā vieta).

Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrādei.

Aicinām sekot līdzi detalizētai informācijai Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska.lv, pašvaldības laikrakstā „Bauskas Novada Vēstis”, kā arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.

2012.gada 26.aprīļa domes sēdes lēmums "Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.11 "Bauskas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2023.gadam grafiska daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu."

 Bauskas novada dome 2016. gada 27. oktobrī pieņēma lēmumu „Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu Nr. 15 “Par 2012. gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 „Bauskas novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu”.  

2016. gada 24. augustā Ministru kabinets izdeva rīkojumu Nr. 467 “Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai paredzētās darbības akceptu”, ar kuru tika noteikts trasējums Rail Baltica attīstībai novada teritorijā, kas ir par pamatu minētā lēmuma pieņemšanai un saistošo noteikumu izdošanai. 

Ar minētajiem saistošajiem noteikumiem spēku zaudē Bauskas novada teritorijas plānojumā 2012. – 2023.gadam noteiktā “Turpmākās izpētes teritorija”, kura tika attēlota atbilstoši 2011. gadā veiktajai AECOM izpētei par Rail Baltica trases novietojumu novadā.