Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ir noteikts Bauskas novada pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) attīstības redzējums
Skatīt vairāk

Attīstības programma 2022.–2028. gadam

Plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus
Skatīt vairāk

Jaunā Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšana

PAZIŅOJUMS par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Skatīt vairāk

Lokālplānojums

Ilgtermiņa plānošanas dokuments, kuru izstrādā pilsētai, ciemam vai lauku teritorijai vai tās daļai kāda noteikta plānošanas uzdevuma risināšanai, teritorijas plānojuma detalizēšanai vai tā grozīšanai
Skatīt vairāk

Detālplānojums

Detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus
Skatīt vairāk

RAIL BALTICA

Dzelzceļa transporta projekts, kura mērķis ir integrēt Baltijas valstis Eiropas dzelzceļu tīklā
Skatīt vairāk