Bauskas novada pašvaldības nolikums nosaka kārtību, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs:

  • Domes sēdes ir atklātas, bet, ievērojot Pašvaldību likuma 27.panta ceturtajā daļā noteikto, komitejas sēdi vai tās daļu var pasludināt par slēgtu.
  • Iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēžu atklātajās daļās, sēdes slēgtā daļa iedzīvotājam ir jāpamet pēc pirmā attiecīgās domes vai tās komitejas sēdes vadītāja uzaicinājuma.
  • Iedzīvotājs, kas vēlas piedalīties domes vai tās komitejas sēdē, pirms sēdes reģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē domes sēdi. Ja iedzīvotājs sēdē vēlas izteikt savu viedokli, tad reģistrējoties, jānorāda arī konkrēts darba kārtības jautājums, par kuru vēlas izteikties.
  • Ja iedzīvotājs vēlas piedalīties attālinātā domes vai tās komitejas sēdē, viņš ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms kārtējās sēdes vai divas stundas pirms ārkārtas sēdes piesaka dalību sēdē, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv. Ja iedzīvotājs sēdē vēlas izteikt savu viedokli, tad iesniegumā jānorāda arī konkrēts darba kārtības jautājums, par kuru vēlas izteikties. Centrālās administrācijas Informācijas un tehnoloģiju nodaļa nosūta iedzīvotājam uz viņa norādīto elektroniskā pasta adresi pieslēgšanās saiti ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms sēdes sākuma.
  • Iedzīvotājam, kurš piedalās domes vai tās komitejas sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs, ja, reģistrējoties sēdei, noteiktajā kārtībā nav norādījis konkrētu darba kārtības jautājumu, par kuru vēlas sniegt viedokli. Tiesības izteikties ir tikai pēc sēdes vadītāja uzaicinājuma. Sēdē jāievēro vispārējās uzvedības normas un ētikas principi, aizliegts traucēt sēdes gaitu.
  • Pamatojoties uz Pašvaldību likumā noteikto, iedzīvotāji var vērot pašvaldības domes sēdes tiešsaistē pašvaldības oficiālajā tīmkļvietnē. 
  • Komitejas sēdes audioieraksts, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju, ir publiski pieejams jebkurā VPVKAC, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc iedzīvotāja pieprasījuma saņemšanas vai citā savstarpēji saskaņotā laikā.