Informējam, ka Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes https://bis.gov.lv/bisp/lv sadaļā "E-pakalpojumi" ir pieejama funkcionalitāte "Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem". Līdz ar to pašvaldībai (būvvaldei), izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteiktā pienākuma "paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/ pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā" izpilde.

Saite uz Būvniecības informācijas publisko portālu (BIS)

BIS portālā pieejama informācija par būvniecības iecerēm Bauskas pilsētā un novadā
Skatīt vairāk