Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursa projekta Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izstrādājis pētījumu „Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā”.

Pētījumā veikts atmosfēras nokrišņu un sniega segas raksturlielumu izvērtējums Lielupes baseina teritorijā, sniegts to vispārējs raksturojums, iespējamo ekstremālo vērtību prognozes, kā arī analizētas šo raksturlielumu izmaiņas ilggadīgā laika periodā. Pētījumā ietverta arī informācija par lietus ūdeņu ķīmisko sastāvu, pazemes ūdeņiem un notekūdeņiem.

Pētījumā iegūtās atziņas un dati ir nozīmīga informācija, plānojot lietus ūdens kanalizācijas sistēmu kapacitāti nākotnē, kā arī izstrādājot plānus plūdu draudu novēršanai un mazināšanai. 

„Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 4.projektu konkursa projekta Nr.LLIV-339 „Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai” ietvaros izstrādātas vadlīnijas ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai.

Vadlīnijas sastāv no izmaksu un tehnoloģiju ziņā efektīviem lietus ūdeņu savākšanas mehānismiem un apsaimniekošanas modeļiem, kas būtu universāli pielietojami nelielās pašvaldībās un sniedz praktisku atbalstu zemes īpašniekiem lēmumu pieņemšanā, teritoriju apsaimniekošanā un attīstības plānošanā.

Vadlīnijas izstrādātas ņemot vērā projektā iesaistīto pašvaldību (Bauskas, Jelgavas, Dobeles, Akmenes, Pakrojas, Pasvales) vides un ģeogrāfiskās īpatnības, proti, augsti gruntsūdens līmeņi, zemiene ar augstu applūšanas risku un augsta lauksaimniecības intensitāte.”