Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumi Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības kompetenci izveidot konsultatīvi koleģiālu institūciju – bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu.  Sadarbības grupas sastāvā iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas, pašvaldības sociālā dienesta, bāriņtiesas un pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības speciālistu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4., 13., 14. un 18.punktu, Bauskas novada dome 2022.gada 30.jūnija domes sēdē apstiprināja Bauskas novada pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikumu un sastāvu.

Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāvs:

  • Bauskas novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem (Bauska) Liene Lapsa;
  • Bauskas novada Sociālā dienesta Bauskas struktūrvienības vadītāja vietniece ģimenes atbalsta nodaļā (Bauska) Inese Kalniņa;
  • Bauskas novada bāriņtiesas locekle (Vecumnieki) Ieva Mediņa;
  • Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Bāriņtiesa” priekšsēdētāja (Bauska) Edīte Ķerģe - Karika; 
  • Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks (Bauska) Aivars Vilciņš;
  • Bauskas novada pašvaldības policija vecākais inspektors (Vecumnieki) Andris Caune;
  • Bauskas novada Sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības sociālais darbinieks darbā ar ģimenēm un bērniem (Vecumnieki) Ilze Ķikure.
  • Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Izglītības nodaļas izglītības speciāliste (Bauska) Ilze Ērgle

Rīcības plāns darbā ar izglītojamo disciplīnas pārkāpumu, neattaisnotu kavējumu un nepietiekamu vērtējumu gadījumiem Bauskas novadā