Metodiskais darbs ietver sistemātisku atbalsta pasākumu kopumu, kurā tiek īstenotas diagnosticējošas, analītiskas, pētnieciskas, izglītojošas un informatīvas darbības, kas pamatotas pedagoģijas zinātnes teorētiskajās nostādnēs un praktiskā, inovatīvā pieredzē.

Mērķis

Paaugstināt Bauskas  novada izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences

Prioritāte

 • Pedagogu profesionālās meistarības pilnveide
 • Atbalsts mācību jomu vadītājiem
 • Labās prakses piemēru un pozitīvās pieredzes apmaiņas organizēšana starp valsts ģimnāzijām, starp pedagogiem, starp mācību jomām

Akcenti

 • Sadarbība savas mācību jomas satura un pieejas plānošanā;
 • Pedagogu profesionālā pilnveide (kolēģis mācās no kolēģa, citas sadarbības formas darba vietā);
 • Digitālās prasmes, zinātniskās pētniecības darbība, mācību olimpiādes un konkursi;
 • Datu ieguve, apkopošana, plānošana;
 • Starpjomu pedagogu sadarbība.

Metodiskā darba formas

 • Zinātniskās pedagoģiskās literatūras analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;
 • Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšanas pedagogu iesaistīšana;
 • Pedagogu pašizglītības atbalsts; profesionālās pilnveides programmu izstrāde, īstenošana;
 • Sadarbības nodrošināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.

Atslēgas vārdi metodiskā darba organizēšanai Bauskas novadā

 • Iestāžu mācīšanās kultūras un vides veidošana
 • Sadarbībā balstīta pedagogu mācīšanās
 • Pedagogu profesionālo prasmju pilnveide darba vietā
 • Sadarbība, atbalsts, nevis kontrole