Bauskas novads

Bauskas novads – ir labi būt mājās!

Izsenis latvieši dzīvo saimēs, jo viņi zina - būt kopā ir vieglāk un drošāk nekā atsevišķi. Tikai kopā stiprie var stiprināt vājākos, mazie var iedvesmot lielākos un dzīvesprieka pilnie uzmundrināt dzīvesgudros. Bauskas novada saime ir stipra savā dažādībā, tā lepojas un kopā rūpējas par dabas bagātībām un diženo vēsturisko mantojumu.

Šeit – Latvijas dienvidos – mēs dzīvojam ar prātu. Strādājam ar sirdi. Un domājam ar skatu uz plašo horizontu, lai katrs šeit justos – mājās.

Bauskas novada vizuālā identitāte veidota, iedvesmojoties no latviešu folklorā pazīstamās Saules zīmes. Tā simbolizē kustību un dzīvību. Saules simbols veidots no ģeometriskām joslām, tādejādi radot papildu dinamiku un ritmu.

Īpaši veidotie burti “BAUSKAS NOVADS” pieskaņoti simbola stilistikai. Logotipa koncepcijas pamatā ir mūžīgās kustības ideja, kas izceļ novadā raksturīgo: bagātīgo kultūras mantojumu, čaklos cilvēkus un dzīvi saskaņā ar dabas ritējumu.

Katras apvienības teritorijai ir radīta sava personalizētā “saules zīme”, kas iekļaujas kopīgajā simbolā. Tā četras teritorijas simboliski veido vienu veselumu – drošu, dinamisku un labklājīgu Bauskas novadu, ko mēs saucam par mūsu mājām.

Bauskas novada zīmola vizuālo identitāti un stāstu izstrādāja pieredzējuši radošie dizaina aģentūras SIA “Ozols IR” profesionāļi. Pēc administratīvi teritoriālās reformas vēl aizvien izjūtam sekas – sašķeltības sajūtu. Tāpēc galvenais zīmola izstrādātāju komandas mērķis bija iedvesmot Bauskas novadu jaunam sākumam. Drošības sajūta, partnerības sajūta un kvalitāte – šādus atslēgas vārdus izstrādātāji likuši Bauskas novada vizuālās identitātes pamatā.


Svarīgi!

Ikviens novadā var veicināt Bauskas novada zīmola atpazīstamību un ietekmēt reputāciju, tādēļ aicinām izmantot Bauskas novada grafiskās identitātes elementus, lai apliecinātu savu piederību novadam, lepotos ar to un kopīgi svinētu panākumus!

Sadarbojoties un izmantojot vienotus vēstījumus par novada priekšrocībām, mēs stiprinām novada pozicionējumu un kļūstam konkurētspējīgāki.

Lai uzzinātu vairāk par Bauskas novada vizuālās identitātes elementu lietojamību, aicinām iepazīties ar Bauskas novada vizuālās identitātes vadlīniju grāmatu.

Veidojot stāstu par mūsu novadu, mēs veidojam stāstu arī par nākotni, ko mēs – Bauskas novada iedzīvotāji – stāstīsim par vietu, kurā dzīvojam. Stāstīsim stāstu par Bauskas novadu kopā!

 

Identitātes krāsu palete

Bauskas novads | TOŅU PALETE

Bauskas novada identitātes tonālo mugurkaulu veido četri pamattoņi. Tiem jārada aptuveni 85% no novada vizuālās komunikācijas kopējās noskaņas. Signāltoņi paredzēti gadījumiem, kad nepieciešams īpaši izcelt kādu ziņu, piešķirot tai spilgtāku fonu.

Burtveidoli

Virsrakstiem, citātiem un citiem tekstiem, ko nepieciešams akcentēt un izcelt, ieteicams lietot burtveidolu Bricolage Grotesque. Bricolage Grotesque ir bezmaksas burtveidols, tas pieejams fonts.google.com.

Burtveidols Arial paredzēts garākiem tekstiem. Tas ir mūsdienīgs un piemērots plašam lietojumam.

 

Katrai apvienībai – savs simbols

Pārmaiņu laikā ir saprotama vēlme pēc stabilitātes, esošo vērtību saglabāšanas. 

Vienlaikus ar Bauskas novada zīmola “Labi būt mājās” apstiprināšanu ir apstiprināta arī vizuālā identitāte Bauskas apvienībai, Rundāles apvienībai un Vecumnieku apvienībai. 

Jaunā zīmola izstrādes procesā kopienas apliecināja, ka ir būtiski arī saglabāt jau radītās vērtības. Lai uzturētu vietējās kopienās izveidojušos lokālpatriotismu, kas ir spēcīgs pamats piederības sajūtas veidošanai Bauskas novadam, Bauskas novada dome ar lēmumu apstiprināja lokālo vizuālo identitāti katrai apvienībai:

  • Bauskas apvienībai logotipu “Bauska, kur satiekas”;
  • Rundāles apvienībai logotipu ar Rundāles pils vārtu lauvu uz postamenta un uzrakstu “RUNDĀLE”, kas atvasināts no 2013. gadā izstrādātās preču kvalitātes zīmes “Kronēts Rundālē”;
  • Vecumnieku apvienībai logotipu ar atvasinātu lilijas grafisko zīmējumu, kas veidots uz bijušā Vecumnieku novada ģerboņa bāzes;
  • Iecavas pilsētai un pagastam, kas veido Iecavas apvienību, identitātes grafiskā zīme – logotips “IE” – vārda “Iecava” elements (lēmums tika pieņems 2022. gada aprīlī).

Lokālās identitātes tiks izmantotas sociālo mediju kontos, lokāla rakstura informācijas atspoguļošanai (piemēram, kultūras un sporta pasākumi). Precīzs logotipu lietojums tiks noteikts ar saistošajiem noteikumiem par simbolikas izmantošanu, ko plānots izstrādāt tuvāko mēnešu laikā.

Apstiprinot katrai esošajai kopienai savu vizuālo identitāti, tiek sekmēta arī vienlīdzīga attieksme pret visām apvienotajām teritorijām, kas šobrīd veido vienotu Bauskas novadu. 

attēls

Lai uzturētu vietējās kopienās izveidojušos lokālpatriotismu, Bauskas apvienības pārvaldei ir saglabāta vizuālā identitāte (logotips), kas pirms administratīvi teritoriālās reformas 2020. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Bauskas novadam.

Vizuālās identitātes apraksts

Savienotie B burti. Bauska kā dažādu fizisku un domātu ceļu satikšanās punkts. Fizisku ceļu, domu ceļu un cilvēcisku ideju ceļu saskarsmes punkts. Iedomāts ceļu viadukts, kurš varētu tikt pielīdzināts skaitlim 8. Tas apgāztā veidā simbolizē bezgalību. Kustību. Attīstību. Līnijas ved skatienu sev līdzi un veicina simbola dinamiku.

B - spēcīgs burts – pamatīgs, skaidri sadzirdams un ir ar nozīmi. Pilsētas BAUSKA pirmais burts.

Bezgalības simbols. Izmanto fizikā un matemātikā, raksturojot kādu nebeidzamu kopumu. Biežāk izmantotais atrašanās punkta simbols elektroniskajās kartēs.

Dubultā līnija satiksmes apzīmējumos simbolizē augstas intensitātes kustības ceļu/maģistrāli.

Bauska – kur satiekas. Vieta, kur satiekas jaunais ar veco, vēsture ar modernismu, metālmūzika ar kantrī, latvieši ar lietuviešiem, Mūsa ar Mēmeli. Te satiekas draugi, domubiedri, biznesa partneri. Bauska ir pilsēta ar savu nervu, izteiktu kopā būšanu.

Lai uzturētu vietējās kopienās izveidojušos lokālpatriotismu, Iecavas apvienības pārvaldei ir saglabāta vizuālā identitāte (logotips), kas pirms administratīvi teritoriālās reformas 2016. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Iecavas novadam.

Logotipa pamatu veido grafiskā zīme - neregulārs ovāls - ar krāsu pārejām, kas simboliski pastiprina logotipa vēstījumu, ka Iecavas pilsētas un pagasta teritorija ir auglīga un vide ir labvēlīga iedzīvotājiem, vārda elements (priedēklis) «IE», kas palīdz veidot jaunus vārdus, un tekstuālā daļa.

Logotipam ir deviņi krāsu varianti, kas simbolizē Iecavas pilsētai un pagastam nozīmīgas jomas. Identitātes pamatkrāsa ir zaļā. Kā papildkrāsas tiek lietotas zilā, oranžā, brūnā, rozā, sarkanā, tirkīza, violetā un dzeltenā, kur zaļā simbolizē novadu, zilā - pašvaldību, oranžā – uzņēmējdarbību, brūnā – sabiedrību, rozā – izglītību, sarkanā – kultūru, tirkīza – sportu, violetā – jauniešus, dzeltenā attīstību. Krāsu papildina attiecīga tekstuālā daļa: zaļā – Iecava, zilā – Iecava iedzīvina, oranžā – Iecava iegūst, brūnā – Iecava iesaistās, rozā – Iecava iemāca, sarkanā – Iecava iedvesmo, tirkīza – Iecava iekustina, violetā – Iecava iesakņojas, dzeltenā – Iecava iegulda.

Vizuālā identitāte tiek izmantota Iecavas apvienības pārvaldes sociālo mediju kontos, lokāla rakstura informācijas atspoguļošanai (piemēram, kultūras un sporta pasākumi), kopā ar novada identitāti (blakus lokālā grafiskā zīme un novada ģerbonis) – lai vienlaikus nodrošinātu precīzi mērķētu, decentralizētu komunikāciju un arī stiprinātu vietējo kopienu piederības sajūtu Bauskas novadam.

Vizuālās identitātes grafiskā risinājuma izstrādi veica SIA «sem.lv». Vizuālās identitātes dizains veidots, pamatojoties uz 2016. gadā īstenotā ideju konkursa rezultātiem - uzvarētāja Naura Cinovica izstrādāto darbu. Vizuālo identitāti izstrādājot, vērā ņemtas arī citu konkursa dalībnieku, vērtēšanas komisijas un novada iedzīvotāju izteiktās domas par to, kas simbolizē Iecavas novadu, kas ir tā vērtības: aktīvi iedzīvotāji, daba, lauksaimniecība, labvēlīga vide attīstībai un uzņēmējdarbībai, tradīciju izkopšana, atbalsts, miers, izdevīgs ģeogrāfiskais novietojums.

Rundāles apvienības pārvaldes vizuālajai identitātei izmantots atvasināts lokālās preču atpazīstamības zīmes “Kronēts Rundālē” logotips ar uzrakstu “Rundāle”.

Logotipā atainots Rundāles pagasta un bijušā Rundāles novada ģerboņa pamatelements – ar zelta kroni kronēts lauva, kas ar labo ķetnu tur vairogu.

 

Vecumnieku apvienības pārvaldes vizuālajai identitātei tiek izmantots bijušā Vecumnieku novada ģerboņa elements – stilizēts dārza lilijas zieds, purpura krāsā.

 

UZZIŅAI:

Laura Ārente

Uzņēmējdarbības un mārketinga departamenta vadītāja
laura.arente [at] bauskasnovads.lv