Energopolitika

Sertifikāts

15.01.2024.

Aicinām uz vebināru par veselīgas un produktīvas vides nodrošināšanu skolās

Šā gada 22. janvārī Ekonomikas ministrija un Elektrum Energoefektivitātes centrs aicina piedalīties vebinārā “Ilgtspējīgas un produktīvas vides nodrošināšana skolās”. 

energo

Veselīgai iekštelpu videi mācību iestādēs viens no būtiskākajiem rādītājiem ir oglekļa dioksīda jeb CO2 līmenis. Pasaules Veselības organizācijas ieteiktais CO2 līmenis, kas atbilst teicamai vai labai iekštelpu gaisa kvalitātei mācību telpās, ir līdz 1000 ppm, bet mācību telpu ventilācijas intensitātes optimālā norma – 7 l/s, minimālā – 3 l/s vienam cilvēkam. Aktuālajiem datiem par mikroklimatu, tai skaitā, COrādītājiem mācību telpās var sekot līdzi tiešsaistē tīmekļa vietnē https://co2.mesh.lv/home/dashboardvar.  

Tādēļ vebināra mērķis ir atgādināt par nosacījumiem veselīgai iekštelpu videi skolās – par mikroklimatu, akustiku, apgaismojumu un ventilācijas risinājumiem. Pasākumā aicinām piedalīties izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvjus, kā arī ikvienu interesentu. 

Veselības inspekcijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Liepājas valstspilsētas pašvaldības, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas u.c. eksperti vebinārā stāstīs par risinājumiem mācību telpu mikroklimata uzlabošanai un dalīsies ar pieredzi par veselīgas iekštelpu vides nodrošināšanu mācību iestādēs.  

Vebināra dienas kārtība un pieteikšanās veidlapa publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Aicinām pieteikties! Savukārt, ar iepriekšējo pasākumu materiāliem var iepazīties šeit.  

Vebinārs tiek organizēts informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” un konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” ietvaros. 

Autors: Ekonomikas ministrija


09.01.2024

Energopārvaldības sistēma atbilst standartam ISO 50001

2023. gada noslēgumā notika uzraudzības audits. Lai pārliecinātos par Energopārvaldības sistēmas atbilstību standarta prasībām, uzraudzības audits tiek veikti vienu reizi gadā. Sertifikāts, kurš tiek uzraudzīts, tika izsniegts 2022. gada 23. decembrī. Tā derīguma termiņš ir 3 gadi.

Audita mērķis ir pārliecināties, ka pašvaldība ievēro noteiktos politiku, mērķus, procedūras, ka energopārvaldības sistēma (EPS) turpina atbilst piemērojamā standarta prasībām. Pārskatīt veikto darbību efektivitāti, kas tika vērstas uz neatbilstībām, kas konstatētas iepriekšējā auditā.

Audita plāns satur EPS dokumentācijas un enerģijas datu pārbaudi un objektu apsekošanu, iekļaujot pašvaldības atbildīgo darbinieku intervēšanu.

EPS gada enerģijas patēriņu raksturo skaitļi 26’229 MWh un tas ietver pašvaldības ēku (22’265 MWh, 84,88%), publiskā ielu apgaismojuma (1’471 MWh, 5,61%) un pašvaldības autoparka (2’493 MWh, 9,5%) enerģijas patēriņu. 2023. gada rezultāti šobrīd tiek apkopoti, tāpēc nosauktie skaitļi, enerģijas MWh un procenti, raksturo 2022. gada enerģijas sadalījumu.

1.Attēls. Enerģijas patēriņa sadalījums pa sektoriem.

Objektu apmeklējums notika 14. decembrī: Bauskas novada bērnu un jaunatnes sporta skolas baseins, Bauskas 2. vidusskola, Bauskas Valsts ģimnāzija, Bauskas muzejs, Pilsrundāles vidusskola, Bārbeles pagasta nodaļa un tās apsaimniekotie objekti, Bauskas novada administrācijas ēka Bauskā Uzvaras ielā 1. Visos objektos auditors novēroja siltumenerģijas un elektrības saimniecisku un ekonomisku lietošanu. Netika konstatētas neatbilstības standarta prasībām. Visās auditētās publiskās ēkās audita brīdī šīs ēkas energosertifikāts bija pieejams publiskai apskatei, atbilstoši likuma prasībām.

Objektu apmeklējuma laikā auditors pārbaudīja vai tiek ievērota likumā noteiktā prasība, ka ēkām izsniegtais energosertifikāts ir novietots publiski pieejamā vietā. Audita brīdī BJSS baseinā ūdens temperatūra, saskaņā ar termometra rādījumiem bija 27,7 toC, notiek automātiska uzdotā temperatūras režīma regulēšana. Bauskas 2. vidusskolā pārbaudīts siltummezgla tehniskais stāvoklis. Bauskas Valsts ģimnāzijā pārbaudīts ventilācijas iekārtu darba režīms un konstatēta faktiskā gaisa temperatūra apskatītajās telpās no 19 toC koridorī līdz 24 toC neizvēdinātajās telpās. Bauskas muzejā un Pilsrundāles vidusskolā apskatīts siltumenerģijas avots: gāzes automātiskās katliekārtas. Bārbeles nodaļas ēkā apskatīta zemes siltumsūkņa iekārta, kas to nodrošina ar siltumenerģiju un malkas izlietojuma uzskaites žurnāli, malkai pašvaldības ēku apkurināšanai.

Auditējošās iestādes “BM certification” slēdziens – neatbilstības nav konstatētas.

Turpmākā novada attīstība ir cieši saistīta ar energoefektivitātes paaugstināšanu – atjaunošanai izvēloties objektus ar būtisku energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju. Paralēli enerģijas taupības pasākumiem, kas ir noteikti pašvaldības energoefektivitātes un enerģijas lietderīgas izmantošanas Vadlīnijās, 2024. gadā ir plānoti projektēšanas darbi  vairāku pašvaldības ēku atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai. Šīs ēkas ir bērnudārzs “Mūsa” Ceraukstes pagastā, Vecumnieku sporta skola, pašvaldības administrācijas ēkas Bauskā Uzvaras ielā 1 un Katoļu ielā 3 un sporta nama “Mēmele” ēka Uzvaras ielā 10.

Standarta ISO 50001 piemērošana ir brīvprātīga. Energopārvaldības sistēmas ieviešana un tās sākotnējā sertifikācija notika 2019. gadā, ES pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” projekta COMPETE4SECAP ietvaros (granta līguma Nr. 754162).


08.11.2023.

Apstiprinātas Mājokļu pieejamības pamatnostādnes līdz 2027. gadam

“Mājokļu pieejamība ir būtisks ekonomikas attīstības priekšnosacījums, kas ietekmē ne tikai mājsaimniecību labklājības līmeni un tautas ataudzi, bet arī darbaspēka mobilitāti un jaunu darbavietu veidošanu. Mājokļu pieejamība sekmē arī sabiedrības līdzdalību ekonomiskās izaugsmes veicināšanā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju aktīvi piedalīties darba tirgū, kā arī mazina nabadzības un sociālās atstumtības īpatsvaru,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Lai sekmētu mājokļu pieejamību Latvijā, Ekonomikas ministrijas izstrādājusi un Ministru kabinets š.g. 7. novembra sēdē apstiprinājis Mājokļu pieejamības pamatnostādnes 2023.-2027. gadam. Pamatnostādnes ietver rīcības virzienus, politikas rādītājus un uzdevumu kopumu, piedāvājot risinājumus mājokļu pieejamības nodrošināšanai dažādu ienākumu līmeņu mājsaimniecībām, tostarp mājsaimniecībām ar viszemākajiem ienākumiem, kā arī veicot ieguldījumus esošā dzīvojamā fonda uzlabošanā un veicinot investīcijas jauna dzīvojamā fonda attīstībā.

Iepazīstoties ar mājokļu pieejamības situāciju Latvijā, kā arī ņemot vērā ilgstošo darba pieredzi sadarbībā ar pašvaldībām, esmu secinājis, ka primāri ir jāpalielina mājokļu būvniecības apjomu tajās apdzīvotajās vietās, kur ir augoša uzņēmējdarbība un darbaspēka pieprasījums, lai tādējādi labāk reaģētu uz pieaugošo pieprasījumu pēc mājokļiem, noturētu to cenas iedzīvotāju maksātspējai atbilstošā līmenī un atvieglotu darbaspēka mobilitāti. Vienlaikus ir būtiski apzināties, ka pieaugošās mājokļa izmaksas un mājokļu pieejamība zemu un vidēju ienākumu mājsaimniecībām ir izaicinājums visā Latvijas teritorijā. Arvien nozīmīgāks kļūst depopulācijas un iedzīvotāju novecošanās aspekts, tāpēc mājokļu politikā turpmāk jāņem vērā arī dažādu vecuma un sociālo grupu mājokļu vajadzības, nodrošinot pietiekamu valsts atbalstu mājokļu pieejamībai sociālo mājokļu veidošanai,” turpina ministrs.

Pamatnostādnēs definēti četri problēmu bloki, kuru ietvaros paredzēta turpmākā darbība mājokļu pieejamības veicināšanai:

 1. mazaizsargātas personas nesaņem atbalstu vai mūsdienām atbilstošu atbalstu mājokļa pieejamības jautājumu risināšanai, pašvaldībām trūkst kvalitatīvi mājokļi palīdzības sniegšanai šai mērķa grupai;
 2. trūkst kvalitatīvi un izmaksu ziņā pieejami īres mājokļi;
 3. nepietiekamā apmērā tiek būvēti jauni mājokļi, kurus iedzīvotāji varētu iegādāties vai īrēt;
 4. tiek veikti nepietiekami ieguldījumi mājokļu uzturēšanai un uzlabošanai.

Līdz ar to pamatnostādnēs iezīmēti sekojoši četri rīcības virzieni ar konkrētiem uzdevumiem, lai rastu risinājumus atbalstam  mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem, mājsaimniecībām ar vidēji augstiem ienākumiem un atbalstam esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai.

Saistībā ar atbalstu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām nepieciešama jauna likuma izstrāde, kas aizstātu šobrīd spēkā esošo likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un kas aptvertu tās personu kategorijas (strukturāli trūcīgas personas, īslaicīgi neaizsargātas personas, sociāli mazaizsargāto grupu personas), kurām ir nepieciešams pašvaldības atbalsts mājokļu jautājumu risināšanā. Vienlaikus jaunajā likumā būtu arī jādefinē kvalitātes kritēriji tām dzīvojamām telpām, kuras tiek izīrētas, minimālās prasības koplietošanas telpām, ja izīrējamā pašvaldības dzīvoklī nav pieejama tualete, dušas/vannas telpa un virtuve, utt. Tāpat būtu nepieciešams izstrādāt mehānismu, kas ļauj personai saņemt palīdzību arī citā pašvaldībā, ne tikai tajā, kur tā ir deklarēta, ja personai ir darba piedāvājums/darba vieta citā pašvaldībā. Likumā būtu jāietver arī nosacījumi izīrēto telpu lietošanai gadījumos, ja trūcīgas personas, maznodrošinātas personas vai citas mazaizsargātas personas vairs neatbilst tiem kritērijiem, kas bija par pamatu palīdzības sniegšanai. Būtiski uzsvērt, ka jau šoruden pašvaldības varēs saņemt Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu sociālo mājokļu izveidei visā Latvijā.

Lai sniegtu atbalstu mājsaimniecībām ar vidējiem ienākumiem, jau izstrādāta atbalsta programma zemas īres maksas mājokļu būvniecībai, tāpat nepieciešams attīstīt mājokļu pieejamības fondu, kas nodrošinās ieguldītā finansējuma atkārtotu ieguldīšanu nākamo zemas īres maksas mājokļu būvniecībā. Plānots arī izvērtēt iespējas samazināt uz pašvaldības ilgtermiņa saistībām attiecināmo saistību apmēra proporciju (līdzšinēji 75 %), ja saistības radušās zemu izmaksu īres māju būvniecības rezultātā, kā arī pagarināt maksimālo iespējamo pašvaldību kapitālsabiedrību Valsts kases aizdevuma termiņu, ja aizdevums tiek izmantots zemu izmaksu īres māju būvniecības nodrošināšanai. Tāpat paredzēts izvērtēt iespēju veikt grozījumus normatīvajā regulējumā, lai atsevišķos gadījumos atļautu īstenot apbūves tiesības uz pašvaldību zemes, lai būvētu īres mājas. Vienlaikus plānots izstrādāt atbalsta programmu moduļveida privātmāju būvniecībai reģionos, kur nav pieprasījums pēc daudzdzīvokļu namu būvniecības, tomēr atsevišķos gadījumos dzīvojamais fonds trūkst.

Nolūkā atbalstīt mājsaimniecības ar vidēji augstiem ienākumiem, paredzēts paplašināt un uzlabot esošās mājokļa iegādes atbalsta programmu saņemšanas nosacījumus un atbalsta intensitāti reģionos, kā arī nodrošināt atbalsta aizdevumu un garantiju veidā pieejamību nekustamo īpašumu attīstīšanai komersantiem, kas savu darbību izvērš reģionos.  

Savukārt esošā dzīvojamā fonda uzlabošanai plānots izstrādāt efektīvu regulējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanai, nodrošināt pieejamu atbalstu ieguldījumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanai un sakārtošanai, sniegt atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās un privātmājās, vienkāršojot administratīvās prasības atbalsta programmās. Tāpat paredzēts izstrādāt tipveida risinājums daudzdzīvokļu sērijveida māju energoefektivitātes uzlabošanai un nodrošināt ieguldījumus mājokļu piekļūstamības nodrošināšanā. Pamatnostādnēs paredzēts un jau šobrīd Ekonomikas ministrija izstrādā atbalsta programmu, kuras ietvaros paredzēts sniegt finansiālu atbalstu vides piekļūstamības uzlabošanai daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus.

Īstenojot pamatnostādnēs paredzētos uzdevumus, līdz 2027. gadam plānots sasniegt šādus rezultātus:

 • personu skaitu, kas reģistrētas pašvaldības palīdzības reģistrā mājokļa jautājuma risināšanai, samazināt līd 3200 (bāzes vērtība 7215);
 • mājsaimniecību īpatsvaru, kurām kopējie ar mājokli saistītie izdevumi sagādā finansiālas grūtības (ļoti apgrūtinoši/nedaudz apgrūtinoši), samazināt līdz 69,2% (bāzes vērtība 75,6%);
 • mājsaimniecību skaits, kurām izīrēti cenas ziņā pieejami īres mājokļi  – 467;
 • ģimeņu ar bērniem skaitu, kas saņēmušas atbalstu garantijas formā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināt līdz 32 800 (bāzes vērtība 10 365);
 • daudzbērnu ģimeņu skaitu, kas saņēmušas atbalstu granta formā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināt līdz  2400;
 • jauno speciālistu un NBS karavīru skaitu, kas saņēmuši atbalstu garantijas formā mājokļa iegādei vai būvniecībai, palielināt līdz 9000 (bāzes vērtība - 885);
 • mājsaimniecību īpatsvaru, kuras norādīja uz neapmierinošiem mājokļa apstākļiem, samazināt līdz 22% (bāzes vērtība 31%);
 • mājokļu (ēku) skaitu, kur uzlabota vides pieejamība, palielināt līdz 340;
 • ekspluatācijā pieņemto jauno dzīvokļu skaitu gadā palielināt līdz 10 000 (bāzes vērtība 2966).

Detalizēti ar Mājokļu pieejamības pamatnostādnēm 2023.-2027. gadam var iepazīties Tiesību aktu portālā.


27.10.2023.

“Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (ALTUM) no 26.oktobra plkst.10.00 atsāk pieņemt pieteikumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.

energo

Ministru kabinets š.g. 17. oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu novirzīt papildu finansējumu 460 tūkstošu eiro apmērā atbalstam privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai. Ar šo finansējumu paredzēts atbalstīt vēl aptuveni 150 privātmāju projektus.

Energoefektivitāte ir viens no retajiem risinājumiem pret augošiem rēķiniem ilgtermiņā. Pēdējos gados novērotais straujais energoresursu cenu kāpums palielinājis ēku īpašnieku aktivitāti īstenot dažādus pasākumus mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai. Papildu finansējuma piešķiršana ALTUM atbalsta programmas turpināšanai sniegs iespēju vēl vairākām ģimenēm ar valsts atbalstu uzlabot savus mājokļus un samazināt izdevumus par energoresursiem ilgtermiņā. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo aktivitāti, Ekonomikas ministrija jau ir uzsākusi darbu pie jaunas atbalsta programmas izstrādes, lai arī turpmākajos gados turpinātu valsts atbalstu plašākai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai privātmāju sektorā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Līdz šim ALTUM programmas ietvaros apstiprināti vairāk nekā tūkstotis privātmāju īpašnieku pieteikumi par kopējo grantos izmaksājamo summu 4,685 miljoni eiro. Tā kā ar iesniegtajiem projektiem iepriekš programmai paredzētais finansējums tika izsmelts, ALTUM septembra beigās apturēja jaunu pieteikumu pieņemšanu.

Detalizēta informācija par pieteikumu iesniegšanu un atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama ALTUM mājaslapā: https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/privatmaju-energoefektivitate/

Programmā līdz šim ir apstiprināti 1085 atbalsta pieteikumi un joprojām turpinās līdz šim pieņemto projektu izvērtēšana un līgumu slēgšana. Lielākā daļa jeb 65% privātmājas izvēlējās īstenot mikroģenerācijas pasākumus, uzstādot saules paneļus.

Savukārt 35% jeb aptuveni katras trešās privātmājas īpašnieks izvēlējās uzlabot privātmājas energoefektivitāti, kur populārākie darbi ir mājas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, rekuperācijas sistēmu uzstādīšana u.c. ALTUM dati rāda, ka pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, siltumenerģijas patēriņa ietaupījums privātmājas sasniedzis 30 – 50%, savukārt privātmājas energoefektivitātes klase visbiežāk uzlabota par vienu vai divām klasēm .

Ņemot vērā energoresursu cenu svārstības, privātmāju īpašnieki ļoti aktīvi iesniedza pieteikumus energoefektivitātes uzlabošanai un elektroenerģijas ražošanai savos īpašumos, kā redzams, tad arī sasniegtais rezultāts realizētajos projektos ir ievērojams, jo gandrīz pusē no privātmājām, kurās veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, sasniegts 30 – 50% siltumenerģijas patēriņa ietaupījums, turklāt 65 privātmājās tas bijis pat virs 51%,” informē ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece, piebilstot, ka programmas ietvaros lielākajā daļā projektos uzstādīti saules paneļi ar lielāko invertora iestatīto jaudu, kas ir no 10 līdz 11.1 kW.

Par ALTUM:

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017.gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody's ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017.gada 24.oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā "Biržas gada notikums Latvijā".

Papildu informācija:
Sandra Eglīte
ALTUM sabiedrisko attiecību vadītāja
T: 26577810
sandra.eglite@altum.lv


19.05.2023.

No 19. maija uzņēmēji ALTUM var pieteikties otrajā atlases kārtā atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai; paplašināts atbalstāmo elektroauto spektrs

No šā gada 19. maija uzņēmēji Attīstības finanšu institūcijā ALTUM varēs iesniegt pieteikumus projektu atlases otrajā kārtā valsts atbalsta programmā energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai un elektroauto iegādei. Šajā kārtā valsts atbalstu varēs saņemt arī tad, ja uzņēmums iegādājas N1 klases elektroauto – vieglo komerctransportu. Pieteikumus varēs iesniegt no 19. maija plkst.12.00 līdz 2023. gada 19. jūlija plkst.11.59.

Uzņēmumu iesniegtie projekti tiks savstarpēji salīdzināti atlasē, lielāko punktu skaitu piešķirot projektiem, kas nodrošinās lielāko siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumu vai primārās enerģijas samazinājumu, rēķinot uz katriem 1000 atbalsta eiro. Projekti, kas varēs pieteikties aizdevumam ar kapitāla atlaidi, tiks paziņoti mēneša laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām, savukārt aizdevuma pieteikums būs jāiesniedz četru mēnešu laikā no paziņojuma par atlases rezultātu.

ALTUM valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš:

Šī atbalsta programma uzņēmējiem piedāvā pievilcīgu finansējuma risinājumu – dzēst līdz pat 30% no projekta izmaksām, vienlaikus motivējot sasniegt iespējami augstāku energoefektivitāti. Aicinu uzņēmējus neatlikt investīcijas energoefektivitātes uzlabošanā un energoneatkarības veicināšanā. Samazinot enerģijas patēriņu uzņēmuma ēkās, iekārtās vai ražošanas procesos, uzstādot iekārtas elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem, samazināsiet izmaksas, uzņēmuma atkarību no energoresursu tirgus cenu svārstībām un uzņēmuma CO2 pēdu.”

Atbalsts uzņēmējiem tiks sniegts aizdevuma vai paralēlā aizdevuma veidā un tam tiks piemērota kapitāla atlaide līdz 30% apmērā no projekta izmaksām. Kapitāla atlaide ir izmantojama aizdevuma pamatsummas dzēšanai pēc tam, kad ir pabeigta projekta īstenošana un ir sasniegti noteiktie energoefektivitātes kritēriji. To izvērtēs ALTUM sadarbībā ar energoefektivitātes jomas ekspertiem.

Aizdevuma apjoms varēs būt līdz 5 miljoniem eiro, ieskaitot kapitāla atlaidi līdz 30%, kas nevar būt lielāka par 1,5 miljoniem eiro. Paralēliem aizdevumiem, kurus ALTUM sniegs līdztekus kredītiestāžu aizdevumiem, minimālā aizdevuma summa būs 50 tūkstoši eiro. Atbalsts elektroauto iegādei būs pieejams eksportējošiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem kā garantija ar kapitāla atlaidi līdz 5000 eiro vienam M1 klases transportlīdzeklim (vieglais pasažieru auto), līdz 10 000 eiro vienam N1 klases transportlīdzeklim (vieglais komerctransports), nepārsniedzot 30% no auto iegādes cenas bez PVN un pieejamo de minimis limitu.

Katrā atlases kārtā pieteikumi tiks sarindoti pēc iegūto punktu summas dilstošā secībā atlases kārtai pieejamā finansējuma ietvaros. Vienā atlases kārtā varēs sniegt vairākus pieteikumus, tostarp vienā atbalsta jomā (piemēram, energoefektivitātē) vai vairākās atbalsta jomās (piemēram, energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju jomā), ievērojot, ka pieteikumi katrā atbalsta jomā iesniedzami atsevišķi.

Līga Mellēna, ALTUM uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja:

Izanalizējot programmas pirmās kārtas projektu pieredzi, ir izkristalizējusies virkne ieteikumu uzņēmējiem, kas gatavojas pieteikumu nākamajai kārtai. Pirmkārt, atlasē iesakām uzreiz pieteikt reāli sasniedzamus projekta rezultātus, jo projekta īstenošanas laikā tos vairs samazināt nebūs iespējams. Labāk izvēlēties konservatīvāku mērķi nekā tādu, kas nebūs sasniedzams. Ja ir šaubas, aicinu vēlreiz konsultēties ar savu energoauditoru vai saules elektrostacijas uzstādītāju.  Otrkārt, pārliecinieties, vai uzņēmuma darbības nozare un ēkas atbilst programmas nosacījumiem. Treškārt, par neskaidriem jautājumiem jau projekta gatavošanas laikā gan pa tālruni, gan e-pastu konsultējieties ar ALTUM  Uzņēmumu energoefektivitātes daļas ekspertiem. Un visbeidzot - neatlieciet pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu uz pēdējo dienu. Aizdevumi ar kapitāla atlaidi energoefektivitātes uzlabošanai ir jauns valsts atbalsta finansējuma veids, tāpēc aicinu ņemt vērā pirmajā kārtā gūto pieredzi.”

Detalizēta informācija par programmas nosacījumiem, vērtēšanas kritērijiem un kapitāla atlaides saņemšanas procesu ir pieejama ALTUM mājas lapā.

Lai informētu uzņēmējus un visus interesentus par iespējām piesaistīt atbalstu energoefektivitātei, atjaunojamo energoresursu ieviešanai un elektrotroauto iegādei, Ekonomikas ministrija un ALTUM šā gada 23. maijā aicina uzņēmējus piedalīties vebinārā. Tāpat tajā arī eksperti informēs par saules paneļu uzstādīšanas kārtību un to, kas jāņem vērā, gatavojot energoaudita novērtējumu. Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās dalībai vebinārā pieejama ALTUM tīmekļa vietnē.

Pirmajā kārtā, kas noritēja no 2002. gada novembra līdz 2023. gada janvārim, uzņēmēju interese par programmu bija liela – tika saņemti pavisam 138 pieteikumi, no kuriem 118 tika aicināti pretendēt uz programmas aizdevumu ar kapitāla atlaidi. Aizdevumu pieteikumu izvērtēšanas un piešķiršanas process turpinās un ir jau uzsākta pirmo atbalstīto projektu realizēšana.

Kopējais jaunās Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda programmas finansējums ir 76 miljoni eiro, no kuriem gandrīz 26 miljoni eiro paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanai, 45 miljoni - pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, bet 5 miljonus eiro būs iespējams izmantot elektroauto iegādes atbalstam. Programmas kopējais sasniedzamais rezultāts ir 11 498 CO2 ekvivalenta tonnu ietaupījums gadā.

Grozījumi Atveseļošanas fonda atbalsta programmā pieņemti Ministru kabineta sēdē šī gada 16. maijā. Detalizēti ar grozījumiem var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Par ALTUM

Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar valsts atbalsta finanšu instrumentu palīdzību sniedz atbalstu noteiktām mērķa grupām finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos u.c.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings), kā arī realizējot citas valsts deleģētas funkcijas. 2017. gada jūnijā ALTUM saņēma starptautiskās kredītreitingu kompānijas Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 valsts kapitālsabiedrībai, kas apliecina ALTUM stabilo finanšu situāciju. Savukārt 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

Papildu informācija:
Sandra Eglīte
ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 26577810
sandra.eglite@altum.lv


27.09.2022.

Pašvaldība izstrādā vadlīnijas par energoefektivitātes pasākumiem enerģijas lietderīgai izmantošanai

Lai novērstu pieaugošo energoizmaksu ietekmi uz pašvaldības budžetu, Bauskas novada pašvaldība ir izstrādājusi vadlīnijas enerģijas taupīšanas pasākumiem 2022./2023. gada apkures sezonā. Mērķis ir samazināt pašvaldības ēku enerģijas patēriņu par 15%, salīdzinot to ar iepriekšējo trīs gadu vidējo enerģijas patēriņa rādītāju.

Vadlīnijās iestrādātie enerģijas taupības pasākumi ietver noteiktas pieļaujamās maksimālās temperatūras biroja telpās, gaiteņos, izglītības, kultūras un citās pašvaldības iestādēs; apkures intensitāti naktīs un brīvdienās. Tiek noteikts, ka gaisa kondicionēšanas iekārtas tiek darbinātas ārpus apkures sezonas un gadījumos, ja gaisa temperatūra telpās pārsniedz +25 grādus. Tāpat ir atrunāta rīcība saistībā ar apgaismojumu darba telpās un ēku siltumenerģijas taupīšanu.

Publisko ielu un teritoriju apgaismošanai jāizmanto energoefektīvi LED gaismekļi, jāoptimizē apgaismojuma darbības laiks. Kur tas ir tehniski iespējams, daļa gaismekļu periodā no plkst.23:00 līdz 6:00 rītā jāatslēdz. Vērtējot iespējas ieviest jaunus elektroenerģijas patēriņa ekonomijas pasākumus ielu apgaismē, jāizvēlas risinājumi, kas iespējami maz ietekmē iedzīvotājus.

Lai noteiktu energoefektivitātes pasākumu rezultātā sasniegto enerģijas ietaupījumu tiks izmantoti Enerģijas monitoringa platformā apkopotie dati.

Plašāks vadlīniju apraksts pieejams ŠEIT.


31.05.2022.

Apstiprināta Energopārvaldības sistēmas Rokasgrāmatas 4.redakcija

Energopārvaldības sistēma Bauskas novada pašvaldībā tika izveidota 2018.gadā. Tās mērķis ir efektīva energoresursu izmantošanas pārraudzība, kas palīdz uzlabot pašvaldības darbības efektivitāti, taupīt resursus un realizēt zaļo domāšanu, kā arī sekmēt ietekmes uz vidi mazināšanu. Energopārvaldības sistēmas (turpmāk - EPS) standarts nosaka prasības enerģijas patēriņa uzraudzībai, ieskaitot uzskaites metodi, dokumentāciju, atskaites, projektēšanas procesus un iepirkumus, kas ietekmē enerģijas patēriņa efektivitāti energopārvaldības sistēmā. Standarts regulē procesus, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt.

2019.gadā Bauskas novada Energopārvaldības sistēmai tika piešķirts sertifikāts par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu un atbilstību standarta ISO50001:2018 prasībām.

2022.gada 26.maija domes sēdē tika apstiprināta EPS Rokasgrāmatas 4.redakcija. Rokasgrāmata ir EPS pamata dokuments, kurā attēlots EPS darbības mehānisms. Tās mērķis ir nodrošināt sistemātisku pieeju energopārvaldībai un nepārtrauktai enerģijas izlietošanas uzraudzībai Bauskas novadā. Rokasgrāmatā ietverta informācija par Bauskas novada energopārvaldības sistēmas organizatorisko struktūru, pārvaldi un atbildīgajām personām, energopolitikas mērķiem un plānu to sasniegšanai, energosniegumu un tā novērtējuma rādītājiem.

2021.gada Latvijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Bauskas novada sastāvā tika iekļauti Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi. Datu apkopošana, par enerģijas izlietojumu pašvaldības jaunajās robežās ir noslēgusies. Jaunās EPS robežas aptver apvienoto Bauskas novadu ar četrām apvienības pārvaldēm, ietverot:

 • 146 pašvaldības ēkas;
 • publiskā ielu apgaismojuma 4316 gaismekļus;
 • pašvaldības autoparka 105 transportlīdzekļus.

Bauskas novada energopārvaldības sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju enerģijas izlietojums pastāvīgi tiek apkopots. 2021.gada enerģijas patēriņš jaunajās EPS darbības robežās sastādīja 24 826 MWh enerģijas.

EPS pārvaldības struktūra ir parādīta 2. attēlā. EPS darbību, atbilstoši definētajai jomai un sistēmas robežām, novada administratīvajā teritorijā nodrošina EPS darba grupa. Par darba grupas vadītāju un augstākās vadības pārstāvi darba grupā ir iecelts Bauskas novada domes izpilddirektors, bet atbildīgais par EPS ieviešanu un uzturēšanu ir Bauskas novada energopārvaldnieks.

2. att. EPS pārvaldības struktūra Bauskas novadā

Pārvaldības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas darbi turpinās. Turpmākajās nedēļās energopārvaldības sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju atbildīgās personas tiks iepazīstinātas ar enerģijas datu apkopošanas mehānismu un enerģijas datu apkopošanas kopsavilkuma rezultātiem.

Energopārvaldības informatīvā sadaļa ir izvietota novada mājaslapā www.bauska.lv. ( Ikviens pašvaldības darbinieks var sniegt savus ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem energopārvaldības jomā, izmantojot ieteikumu veidlapu, kura ir pieejama www.bauska.lv Energopārvaldības sadaļā.

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks


02.02.2022.

Aicina pieteikties valsts atbalstam dabasgāzes izmaksu samazinājumam

Sakarā ar enerģijas cenu krīzi Eiropā ikvienam dabasgāzes lietotājam ir strauji augušas ikmēneša izmaksas, un valsts noteikusi vairākus atbalsta veidus pieauguma kompensēšanai, arī elektroenerģijas lietotājiem. Juridiskie klienti, kuru līguma ietvaros dabasgāzi patērē mājsaimniecības, tiek aicināti pieteikties valsts atbalstam dabasgāzes izmaksu samazinājumam!

Dabasgāzei. Atbalsts maksai par dabasgāzi ir pieejams mājsaimniecībām un tiem juridiskajiem klientiem, kuru gazificētais objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, ja dabasgāzes vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā objektā ir vairāk nekā 221 kWh/mēnesī (21 m³/mēnesī). Atbalsta apmērs būs atkarīgs no klienta esošās dabasgāzes cenas un patēriņa. Maksas samazinājumu aprēķinās kā starpību starp esošo dabasgāzes cenu par kWh un 0.0340 EUR/kWh (bez PVN). Ir noteikts maksimālais atbalsta lielums.

Elektroenerģijai. 2021.gada decembrī ikvienam klientam tika piemērota kompensācija sadales sistēmas pakalpojumu maksai 50% apmērā un no 2022.gada 1.janvāra līdz 30.aprīlim – kompensācija 100% apmērā gan sadales un pārvades sistēmas pakalpojumiem, gan obligātās iepirkuma komponentēm. Atbalsts tiek segts no valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas: ŠEIT.


08.07.2021.

Valdība apstiprina jaunu atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku remontiem un apkārt esošās teritorijas labiekārtošanai

Ministru kabinets š.g. 6. jūlija sēdē apstiprināja jaunu Ekonomikas ministrijas izstrādātu atbalsta programmu daudzdzīvokļu ēku remontdarbiem un apkārt esošo teritoriju labiekārtošanai. Programmas ietvaros iedzīvotājiem būs pieejams valsts aizdevums būvdarbiem un teritorijas labiekārtošanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, t.sk. mājām, kas atrodas mazāk attīstītos reģionos, nelielās pilsētās vai ciematos, vai tām, kas citu iemeslu dēļ neatbilst komercbanku kreditēšanas politikai. Atbalsta programmas kopējais finansējums aizdevumu izsniegšanai un zaudējumu segšanai ir 31 miljons EUR. Plānots, ka pieteikumus atbalsta saņemšanai iedzīvotāji varēs sākt iesniegt tuvāko divu mēnešu laikā.

“Ievērojamākā daļa daudzdzīvokļu māju teritoriju Latvijā nav atjaunotas kopš to pirmreizējās būvniecības, līdz ar to tās ir nolietojušās un neatbilst daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju vajadzībām, piemēram, autostāvvietu skaits nav atbilstošs šā brīža automašīnu skaitam, bērnu laukumi ir nolietoti un neatbilstoši drošības prasībām, liela daļa gājēju celiņu nav lietojami, iekšpagalmu asfalta segumi ir nobrukuši, nav izveidotas mūsdienīgas atkritumu tvertņu novietnes, teritorijas nav atbilstošas vides pieejamības prasībām, piemēram, iedzīvotājiem ar kustību traucējumiem. Tādēļ vienlaikus ar daudzdzīvokļu māju atjaunošanu vai  nepieciešamajiem remontdarbiem, ir nepieciešams veicināt arī straujāku māju iekšpagalmu sakārtošanu,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Aizdevums tiks piešķirts šādu pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājā:

 • būvdarbu veikšanai daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās, piemēram, ārsienām un logiem, un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācijai vai nomaiņai;
 • daudzdzīvokļu mājas visa veida inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
 • teritorijas labiekārtošanai;
 • daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmas neattiecināmo izmaksu finansēšanai;
 • kā arī projekta vadībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai.

Maksimālais aizdevuma apmērs par vienu daudzdzīvokļu māju ir 400 000 EUR, vienlaikus nepārsniedzot 120 EUR uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Dzīvokļu īpašnieki var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un esošo šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummas atlikums nepārsniedz noteikto kopējo aizdevuma apmēru un ierobežojumu uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru.

Maksimālais aizdevuma apmērs vienam namīpašniekam ir 3 miljoni EUR. Namīpašnieks var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka jauna aizdevuma un esošo šo noteikumu ietvaros piešķirto aizdevumu pamatsummu atlikums nepārsniedz noteikto maksimālo aizdevuma apmēru.

Pieteikumu aizdevumu saņemšanai būs jāiesniedz dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašniekam. Aizdevumu izsniegs akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (Altum). Beigu termiņš lēmumu pieņemšanai par aizdevuma piešķiršanu un aizdevuma līguma noslēgšanai ir 2023. gada 31. decembris.

Aizdevuma maksimālais termiņš ir 20 gadi. Altum aizdevuma procentu likme ir plānota sākot no 3,5% gadā. Aizdevumiem, kuriem piesakās pilnvarotā persona, procentu likme ir plānota fiksēta 3,5% gadā, bet namīpašniekiem likmes var atšķirties atkarībā no to kredītreitinga.

Aizdevumu dzīvokļu īpašniekiem ar pilnvarotās personas starpniecību piešķirs, ja:

 • daudzdzīvokļu mājas parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanas, atkritumu apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi), kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ir mazāks par 10 % no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējā gada laikā;
 • ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas, kuras izvērtē sabiedrība "Altum", ņemot vērā drošas finanšu vadības principu.

Altum, piešķirot aizdevumu namīpašniekam, vērtēs projekta īstenošanai nepieciešamo finansējuma apjomu, nodrošinājumu, namīpašnieka esošo un nākotnes finanšu situāciju, aizdevuma atmaksāšanas iespējas, kā arī analizējot riskus un citus faktorus.

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā informatīvajā ziņojumā “Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija” ir norādīts, ka Latvijas daudzdzīvokļu dzīvojamo fondu veido 38,6 tūkstoši ēku ar kopējo platību 54,4 miljoni kvadrātmetru, no kuriem lielākā daļa ir uzbūvēti līdz 1993.gadam. Pēc ekspertu vērtējuma izmaksu efektīvā veidā var atjaunot 70% no Latvijas ēku sektora, kas būtu ap 27 tūkstoši daudzdzīvokļu māju, ar kopplatību 38 miljonu kvadrātmetru apmērā.

Ņemot vērā gan OECD, gan Valsts kontroles ieteikumus rast risinājumus dzīvojamā fona atjaunošanas veicināšanai, Ministru kabinets 2020. gada 11. decembrī uzdeva Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar sabiedrību “Altum” sagatavot atbalsta programmu finanšu instrumenta veidā ieguldījumiem mājokļu tehniskā stāvokļa (t.sk. ēku drošuma) un labiekārtojuma (t.sk. liftu modernizācijai vai nomaiņai) uzlabošanai.

Atbalsta programmas nosacījumi detalizēti ietverti Ministru kabineta noteikumos “Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai”, ar kuriem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Avots:
Ekonomikas ministrija


01.03.2021.

Vebinārs „Gatavojamies EUCF 2.kārtai”

EUCF ir iniciatīva vidējām un mazām Eiropas pašvaldībām atbalsta sniegšanai investīcijām ilgtspējīgā enerģētikā. EUCF ietvaros pašvaldībām ir iespēja pieteikties grantam 60 000 EUR apmērā, lai saņemtu atbalstu dažāda veida dokumentācijas izstrādei un konsultācijām investīciju projektiem enerģētikas un klimata jomā. EUCF pirmās kārtas pieteikumu konkurss noslēdzās 2020.gada 2.oktobrī ar vairāk kā 250 pieteikumiem.

Šī gada 29.martā tiks atvērts EUCF 2.kārtas pieteikumu uzsaukums. Lai palīdzētu pašvaldībām no Latvijas veiksmīgāk sagatavot pieteikumus dalībai konkursā, tiek rīkots tiešsaistes seminārs.

Norises laiks: 04.03.2021, plkst. 10:00 – 11:30

Darba kārtība:

 • Īsumā par EUCF un dalības nosacījumiem.
 • Kas jāņem vērā gatavojot pieteikumu 2.kārtai? 
 • Kas ir EUCF investīciju koncepts?
 • Jautājumu un atbilžu sesija.

Reģistrācija: ŠEIT. Pēc reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi, ne vēlāk kā vienu dienu pirms pasākuma, tiks nosūtīta vebināra piekļuves saite.

Dalības maksa: bezmaksas.

Vairāk informācija: www.eucityfacility.eu 


01.03.2021.

Stājas spēkā jauns elektropreču energomarķējums

No 1. marta Eiropas Savienībā tiek uzsākta jaunu un uzlabotu energomarķējumu ieviešana sadzīves tehnikas ierīcēm.

Pēdējos 25 gadus ES energomarķējums ir bijis ļoti veiksmīgs instruments, kas ļāvis patērētājiem salīdzināt un izvēlēties efektīvākos produktus. Tomēr esošā energoefektivitātes skala, kurā ir daudzas ar “+” zīmi atzīmētas klases, vairs nav pārskatāma. Turklāt mūsdienās lielākā daļa produktu jau ietilpst divās vai trīs augstākajās energoefektivitātes klasēs, un tas apgrūtina patērētājiem izvēlēties efektīvāko produktu.

Kādas izmaiņas skars patērētājus?

Energomarķējuma būtiskākās izmaiņas ir jaunā energoefektivitātes skala, kas būs robežās no A līdz G līdzšinējās A+ + + līdz D vietā, neparedzot vairs klases ar “+”. Piemēram, ierīci, kura pašlaik atbilst A + + + klasei, turpmāk, atbilstoši jaunajai energoefektivitātes skalai un klases noteikšanas metodikai, marķēs kā B vai C klases iekārtu. Tas nenozīmē, ka šī ierīce pēkšņi kļūs mazāk energoefektīva. Tas nozīmē tikai to, ka produkts tiek novērtēts, izmantojot jaunu aprēķinu un testēšanas metodiku un energoefektivitātes klašu skalu. Papildus tiks ieviesti vēl arī citi svarīgi uzlabojumi: iekļauts QR kods, ar kura palīdzību varēs atrast detalizētu informāciju par produktu, jauns marķējuma dizains un gan uzlaboti, gan izveidoti jauni simboli.

Sākot ar 1. martu sākas 14 dienu pārejas periods (līdz 18.martam), kura laikā tirgotājiem ir jānomaina vecais marķējums pret jauno. Jaunais marķējums ir izstrādāts 5 produktu grupām:

 • Mājsaimniecības ledusskapjiem un saldētavām.
 • Veļas mazgāšanas mašīnām.
 • Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnām.
 • Trauku mazgāšanas mašīnām.
 • TV un citiem ekrāniem.

Gaismas avotiem jauns marķējums tiks ieviests no 1. septembra, bet citām preču grupām sākot ar 2022. gadu.

Projekts Label2020 sniedz atbalstu tirgus dalībniekiem tirgus pārejas procesā, kā arī informē patērētājus par gaidāmajām izmaiņām. Komersantus, kuri vēlas uzzināt vairāk par jauno energomarķējumu un tā ieviešanas kārtību, aicinām apmeklēt Label2020 tīmekļa vietni www.label2020.lv vai sazināties ar projekta pārstāvi Latvijā SIA “Ekodoma”.

Par Label2020

Label2020 ir starptautiska iniciatīva, ko Eiropas Komisija finansē programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros un kuru koordinē Austrijas Enerģētikas aģentūra. Projekts tiek īstenots 16 Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tās mērķis ir sniegt patērētājiem, mazumtirgotājiem un ražotājiem efektīvu informāciju par jaunajiem ES energomarķējumiem un atbalstīt visas ieinteresētās personas, pārejot uz jaunā marķējuma sistēmu.


01.12.2020.

 

Sākusies pieteikšanās daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm

 

Ēku termogrāfija - veids, kā vizuāli noteikt savas mājas energoefektivitāti un ieraudzīt vietas, kur zūd visvairāk siltuma. Ēku termogrāfija ir infrasarkanā starojuma attēlojums, kas parāda virsmas temperatūru un attēlo to, izmantojot krāsu skalu – siltākas vietas iezīmē sarkanas bet aukstākas zilā krāsā.

Tas, kas atrodas mājokļa sienās, pārāk bieži nav redzams. Ja to nevar redzēt, tad tas netraucē un par to nav jādomā. Taču neredzamais esošais mājas sienu siltinājums vai neredzamais neesošais (arī mājas sienu siltinājums), ļoti būtiski ietekmē ēkas energoefektivitāti. Ēkai varbūt nav siltumizolācijas un tā neatbilst enerģiju taupošas ēkas standartiem. To nekad neuzzināt, ja novērtējumu veikt ar neapbruņotu aci.

Ar termogrāfijas metodi var novērtēt ēkas norobežojošo konstrukciju viendabīgumu. Termogrāfijai tiek izmantota speciāla ierīce – termokamera. Infrasarkanā starojuma kamera ļauj ēkas īpašniekiem vērtēt īpašuma energosniegumu, kā arī visa ēkas apvalka (sienas, jumts, durvis un pārējais) siltumizolāciju.

Ēku termogrāfiskā uzraudzība palīdz ēkas īpašniekiem:

 • atklāt vietas, kurās nav siltumizolācijas un ir lieli siltumenerģijas zudumi;
 • atklāt vietas, kur ēkā iekļūst aukstai gaiss;
 • atklāt vietas, kur siltumizolācija ir bojāta vai samirkusi un noteikt mitruma uzkrāšanās un pelējuma veidošanās vietas;
 • atrast logu apdares, siltinājuma bojājumus vai neesamību;
 • salīdzināt un vērtēt logus un inerto gāzu neesamību;
 • pārbaudīt logu un durvju blīvumu;
 • redzēt apkures cauruļvadu novietojumu un aizsērējušus radiatorus un caurules;
 • precīzi lokalizēt karstošas vietas pie elektrības drošinātāju paneļiem un sienās paslēptus silstošus elektrības kabeļus;
 • izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, atklājot siltuma zudumu vietas ēkā.

Ar termokameras palīdzību var pārbaudīt būvdarbu un materiālu kvalitāti pirms darbu nodošanas, kā arī jaunas ēkas iegādāšanās gadījumā var noteikt tās cenas atbilstību kvalitātei. Bez tam, pirms garantijas termiņa izbeigšanās, iespējams veikt kvalitātes kontroli, atklāt un dokumentēt būvniecības gaitā radušās novirzes no projekta.

Ar šo informāciju ir viegli noteikt, kur līdzekļus ir vērts ieguldīt, lai izdarītu uzlabojumus un kopumā ietaupīt naudas līdzekļus.

Decembrī sākusies pieteikšanās daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm. Pieteikumus apkopos un par termogrāfiskās pārbaudes laiku ar ēku pārstāvjiem vienosies novada energopārvaldnieks Raitis Ignatjevs. Pieteikties var e-pastā: ekutesti@bauska.lv.

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks


23.11.2020.

ALTUM aicina iesniegt papildu projektus daudzdzīvokļu māju renovācijas programmā

Lai iespējami vairāk daudzdzīvokļu māju varētu veikt renovācijas darbus un samazināt siltuma zudumus, Attīstības finanšu institūcija ALTUM no 20. novembra līdz 15. decembrim aicina iesniegt papildu pieteikumus daudzdzīvokļu māju renovācijas atbalsta programmā. 

Visu māju renovācijas darbiem jānoslēdzas 2023.gadā, tāpēc, lai iekļautos Eiropas Savienības fondu programmas termiņā, ALTUM aicina iesniegt jau pilnībā gatavus projektus.

Kopš programmas sākuma 2016. gada martā līdz 2020. gada janvārim tika iesniegti 887 māju renovācijas projekti, kuru renovācijā kopumā plānots ieguldīt 360 miljonus eiro. Pusi jeb 50 % no izmaksām par būvdarbiem, kas samazina siltuma zudumus ēkā, sedz ALTUM grants no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Kopš šā gada 11. janvāra jauni pieteikumi vairs netika pieņemti, jo ar iesniegtajiem projektiem tika rezervēti visi grantiem paredzētie ES fondu līdzekļi.

Šobrīd renovācijas darbi pabeigti jau 253 mājām, 54 namos notiek būvdarbi, savukārt vēl vairāk nekā 500 projekti atrodas dažādās citās īstenošanas stadijās. Vienlaikus aptuveni 30 mājas jeb 3% no kopējā iesniegto projektu apjoma dažādu iemeslu dēļ atjaunošanas darbus tomēr izvēlējušās neveikt, līdz ar to ir atbrīvojies finansējums papildu projektiem. Starp iemesliem, kāpēc projekti ir atsaukti, ir iedzīvotāju kopsapulces lēmums tomēr neveikt būvniecību, nevienošanās par būvniecības izmaksām, un citi.

ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece:

“Mājas renovācija ir nepieciešams un ļoti atbildīgs solis, kuru spēruši vairāk nekā 870 daudzdzīvokļu nami visā Latvijā. Šobrīd ALTUM programmas ietvaros notiek aktīva projektu izvērtēšanas, projektu sagatavošanas un būvniecības fāze, lai līdz 2023. gadam tiktu pabeigta visu programmai iesniegto ēku renovācija. Vēlamies īpaši uzsvērt, lai iekļautos programmas termiņā un pilnībā izmantotu ES finansējuma dāvinājumu, līdz 15.decembrim aicinām iesniegt jau pilnībā sagatavotus, bet līdz projektu pieņemšanas apturēšanai janvārī iesniegt nepagūtos projektus. Tāpat atgādinām, ka arī pēc projekta iesniegšanas ir svarīga dokumentācijas kvalitāte katrā projekta norises posmā. Tas ir pamats, lai projekts arī dzīvē tiktu realizēts kvalitatīvi, plānotajos termiņos un sasniegtu gaidīto pozitīvo rezultātu.”

Līdz šim visvairāk projekti ir iesniegti Rīgas un Pierīgas reģionā (44 % no kopējā apjoma), Kurzemē (23 %), Vidzemē (15 %), Zemgalē (13 %), savukārt Latgalē (5 %). Vidēji vienas daudzdzīvokļu mājas renovācijā tiek ieguldīti 420 tūkstoši eiro, no kuriem vidēji 210 tūkstoši tiek izsniegti granta (dāvinājuma) veidā. Jau realizētajos projektos ievērojami samazinājušies izmantotās elektroenerģijas rādītāji, ļaujot ieekonomēt vidēji līdz pat 59% no sākotnējā mājas elektroenerģijas patēriņa.

Par dzīvokļu māju renovācijas atbalsta programmu: ŠEIT


09.11.2020.

Bauskas pašvaldība iegūst 1.vietu energopārvaldības sistēmas ieviešanas sacensībā

Eiropas Komisijas programmas „Horizon 2020” projekta „Compete4SECAP” sacensībā piedalījās 32 pašvaldības no 8 valstīm- Horvātijas, Kipras, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Spānijas un Latvijas. Mūsu valsti pārstāvēja četras pašvaldības- Ķeguma, Saldus, Tukuma un Bauskas novada pašvaldība.

Svarīgākie kritēriji, pēc kuriem tika vērtēta pašvaldību energopārvaldības sistēmas ieviešana: vai ieviestā energopārvaldības sistēma ir sertificēta un kāds ir panāktais energoresursu ietaupījums. Vērtēta tika arī sabiedrības iesaiste un pieeja enerģijas patēriņa samazināšanai. Bauskas novada pašvaldība sīvā konkurencē uzrādīja visaugstākos rādītājus un ieguva godpilno 1.vietu.

Bauskas novada priekšsēdētājs A.Jātnieks saņem balvu par iegūto 1.vietu energopārvaldības sistēmas ieviešanas sacensībā

Bauskas pašvaldības energopārvaldības sistēmā iekļauto enerģijas patērētāju enerģijas izlietojums pastāvīgi tiek apkopots. Siltumenerģijas patēriņa samazinājums 2019.gadā 63 pašvaldības ēkās, ieskaitot karstā ūdens sagatavošanu bija 20,1%. Elektroenerģijas patēriņš pašvaldības ēkās- 1,1%. Kopējais enerģijas patēriņš ēkās samazinājās par 16,9% un aptuvenais izdevumu samazinājums ir izsakāms 84,8 tūkst. eiro  apmērā. Energopārvaldības sistēma apskata enerģijas izlietojumu ielu apgaismošanai un pašvaldības transporta parkā. Par atbilstību standarta  ISO 50001:2018 prasībām, 2019.gada 1.jūlijā tika saņemts sertifikāts.

Sistēmas rādītāji ir mainīgi un, palielinoties novada teritorijai, Energopārvaldības sistēmas robežas 2021.gadā ievērojami paplašināsies. Šim procesam ir veikti sagatavošanās pasākumi.

2019.gadā notika Enerģijas taupīšanas sacensības. Katra sacensību pašvaldība izvēlējās trīs ēkas, kuras sacentās savā starpā, lai panāktu enerģijas ietaupījumus, mainot ikdienas enerģijas lietošanas paradumus. Ēkās tika izveidotas energokomandas. Izvirzītais mērķis tika sasniegts. Enerģijas patēriņš pašvaldības ēkās samazinājās, tādējādi padarot pašvaldību videi un klimatam draudzīgāku. Izglītības nodaļas ēkā Katoļu ielā 1 tika ietaupīti 4,5% energoresursu, Vides servisa birojā Salātu ielā ietaupījums 3,8% un domes administrācijas namā Uzvaras ielā 1 enerģijas ietaupījums 1,7%.

Bauskas novada domes 29.oktobra sēdē tika apstiprināts Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu, pievilcīgu, drošu un videi draudzīgu dzīves un darba vidi novada iedzīvotājiem, rīcības plānā ir paredzēts:

 • Samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20% attiecībā pret 2016. gadu un samazināt enerģijas patēriņu enerģijas ražošanas sektorā par 5% attiecībā pret 2016. gadu.
 • Veicināt enerģijas patēriņa samazinājumu dzīvojamā sektorā par 5%, īstenojot informatīvus pasākumus un par 20% samazināt novadā radīto CO2.
 • Veicināt Bauskas novada pašvaldības institūciju, iedzīvotāju un infrastruktūras pielāgošanos un izturētspēju pret klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem.

Bauskas novada enerģijas patēriņa rādītāji

Raitis Ignatjevs
Energopārvaldnieks


06.11.2020.

Paziņojums par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam apstiprināšanu

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu (prot.Nr.22, 19.p.) ir apstiprināts Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam”. Pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu (prot.Nr.18, 9.p.) „Par Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam publisko apspriešanu” no 2020. gada 28.augusta līdz 2020.gada 20.septembrim notika publiskā apspriešana.

Tās apkopotie rezultāti iekļauti rīcības plāna dokumentā. Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam, projektā COMPETE4SECAP (līguma nr.754162), ko finansē programma „Apvārsnis 2020”, sadarbībā ar novada pašvaldību izstrādāja SIA „Ekodoma”. Ar apstiprinātajiem dokumentiem interesenti var iepazīties Bauskas novada pašvaldības interneta vietnē www.bauska. lv, sadaļā: Pašvaldība/Attīstības plānošana. Bauskas novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns, nodrošina pašvaldībai pilnvērtīgu esošās situācijas pārskatu un plānveidīgu pieeju energoresursu pārvaldībai pašvaldības teritorijā. Atvieglo lēmumu pieņemšanu par turpmākiem enerģijas patēriņa samazināšanas, vides pasākumiem un finansējuma piesaisti, kā arī rāda, kā ieviest sistemātisku pieeju pašvaldības ēku apsaimniekošanā un enerģijas patēriņa samazināšanā.

Raitis Ignatjevs,
Attīstības un plānošanas nodaļas energopārvaldnieks


21.09.2020.

Ar semināru Gulbenē starts dots sabiedrības informēšanas kampaņai par pārdomātu enerģijas patēriņu

Šī gada 6. oktobrī Gulbenē notiks pirmais “Smart Living” darbseminārs, dodot startu sabiedrības informēšanas kampaņai par pārdomātu enerģijas patēriņu. Vairāki nozares eksperti kopā ar Vidzemes plānošanas reģionu vērsīs uzmanību uz efektīvu elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībās. Aicinām seminārā piedalīties privātmāju un daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus gan no Gulbenes novada, gan citiem novadiem. Lūdzam līdz 2.oktobrim pieteikt savu dalību, iepriekš reģistrējoties: ŠEIT.

Semināra norises vieta būs Gulbenes Kultūras centrs, O. Kalpaka ielā 60, laikā no plkst. 17:30 līdz 20:15.

Iestājoties tumšajam laikam un iedzīvotājiem vairāk uzturoties iekštelpās, elektroenerģijas patēriņš var būtiski pieaugt mājsaimniecībās. Kopā ar Gulbenes novada pašvaldību, Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteri, Patērētāju tiesību aizsardzības centru un SIA Enefit ekspertiem Vidzemes plānošanas reģions veicinās diskusiju par enerģijas patēriņa paradumiem un to ietekmi uz elektroenerģijas izmaksām, apgaismojuma veidiem un energoefektivitātes marķējuma nozīmi, iegādājoties elektroierīces. Savukārt Gulbenes novada pašvaldība atklās savu pieredzi, uzstādot saules paneļus elektroenerģijas ražošanai, un darbsemināra noslēgumā iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties energoefektivitātes viktorīnā, sveicot zinošākos dalībniekus.

Nākamo trīs gadu laikā gan Latvijā, gan Igaunijā notiks plaša sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras galvenais uzdevums būs veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas patēriņu, uzsverot arī atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Līdzīgi darbsemināri par elektroenerģiju, siltumapgādi, ventilāciju, ēku siltināšanu, pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem un citiem tematiem notiks arī Valmierā, Valkā, Madonā, Alūksnē, Cēsīs, Jūrmalā, Liepājā, Ventspilī, Kuldīgā un Saldū. Šo gadu laikā tiks izstrādāts interaktīvs rīks – virtuālā māja, kas ļaus atraktīvā veidā izvērtēt ēkā notiekošos enerģijas procesus. Pasākumos piedalīties aicināti arī citu pilsētu un novadu mājsaimniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekotāji. Par plānotajiem pasākumiem Vidzemē aicinām sekot līdzi Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā: http://www.vidzeme.lv/

Sabiedrības informēšanas kampaņa tiek organizēta Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Praktiski risinājumi gudrai energoresursu izmantošanai” (Smart Living) ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par videi draudzīgu dzīvesveidu un pārdomātu enerģijas resursu izmantošanu Latvijā un Igaunijā, apvienojot abu valstu zināšanas un partneru organizāciju kompetenci. Latvijā projektu īsteno Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris un Vidzemes plānošanas reģions, Igaunijā – Tartu reģionālā enerģētikas aģentūra.

Papildu informācijai par plānotajām aktivitātēm Vidzemē: Ineta Tauriņa, "Smart Living" projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: ineta.taurina@vidzeme.lv, mob.t. +371 26382820

Informāciju sagatavoja: Baiba Šelkovska, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, e-pasts: baiba.selkovska@vidzeme.lv, mob.t. +371 28752793.

Augstāk minētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.


04.09.2020.

Paziņojums par Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna līdz 2030.gadam” publisko apspriešanu

Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam” tiek izstrādāts projekta COMPETE4SECAP ietvaros (līguma nr.754162), ko finansē Apvārsnis 2020 programma.

Publiskās apspriešanas termiņš no 2020.gada 28.augusta līdz 2020.gada 20.septembrim.

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt sava novada ilgtspējīgu attīstību. Pašvaldībai jāplāno un jāīsteno pasākumi, kas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā ļauj dzīvot sakārtotā vidē, nodrošinot resursu pieejamību arī nākamajām paaudzēm.

 

 

Bauskas novada pašvaldībā ir izstrādāts novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes līdz 2030.gadam. Šāds plāns pašvaldībai ir nepieciešams, lai sistemātiski turpinātu ne tikai izmaksu samazināšanu pašvaldības ēkās un infrastruktūrā, motivētu iedzīvotājus atjaunot savus mājokļus un meklētu finansējumu pasākumu īstenošanai, bet arī plānotu pasākumus, kas skar pašvaldības infrastruktūras, uzņēmumu un iedzīvotāju spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. Plānu izstrādāja SIA „Ekodoma”.

Rīcības plānā līdz 2030.gadam ir izvirzīti vairāki mērķi, tai skaitā, attiecībā pret 2016. gadu samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20%, enerģijas ražošanas sektorā par 5%, bet novada radītās CO2 emisijas par 20%.

Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 1.nodaļā ir dots Eiropas Savienības, Latvijas un Zemgales plānošanas reģiona nozīmīgāko normatīvo aktu apkopojums ar tajos izvirzītajiem mērķiem, kas tieši un netieši ir saistoši Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām. 2.nodaļā ir aprakstīta esošā situācija pašvaldībā, apkopoti izejas dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu ēkām, enerģijas avotiem un transporta sektoru no 2012. līdz 2019. gadam. 3.nodaļa aptver klimata pārmaiņu risku un neaizsargātības izvērtējumu, tajā tiek izanalizēta novada esošā situācija saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmi uz to. 4.nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Bauskas novadam, kas balstīti uz Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030.gadam definēto vīziju, bet 5.nodaļā – apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Plāna 6.nodaļa sniedz ieskatu, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.

Ar Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam” drukas veidā publiskās apspriešanas laikā var iepazīties Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Klientu apkalpošanas centrā pirmdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00).

Publiskās apspriešanas aptaujas aizpildīšana tīmekļa vietnē www.VisiDati.lv. Aptaujas lapas pieejamas tīmekļa vietnē www.bauska.lv sadaļā līdzdalība/ publiskā apspriešana, kā arī tās var iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi raitis.ignatjevs@bauska.lv. Aptaujas lapas viedokļa paušanai var saņemt un iesniegt Bauskas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā. 

Aptaujas anketa (PDF)

Bauskas novada „Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu līdz 2030.gadam” publiskās apspriešanas diskusija tiks organizēta 2020.gada 12.septembrī plkst. 11.00 Bauskas Vecpilsētas pagalmu un Putras godēšanas svētku laikā, pašvaldības stendā Rātslaukumā Bauskā.

Tālrunis informācijai 63960195.


07.08.2020.

Turpinās Bauskas daudzdzīvokļu māju atjaunošana

 

2016.gada pirmajā ceturksnī Finanšu institūcija ALTUM uzsāka Daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmu, kurā pieteikumu saņemšana tika pārtraukta 2020.gada 11.janvārī, bet programmas noslēgums plānots 2023.gada jūnijā. Programmas mērķis ir sniegt Latvijas iedzīvotājiem konsultācijas par ēku atjaunošanu un dāvinājuma grantu 50% apmērā. Daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmas slēgšanas dienā tika iesniegti 108 jauni pieteikumi no dažādām Latvijas pašvaldībām, kas kopā sastādīja 885 projektu pieteikumus, par kopējo provizorisko summu 375 miljoni eiro. 2020.gada 30.jūnija valdības sēdē tika apstiprināti grozījumi daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas noteikumos, piešķirot papildus finansējumu ēku atjaunošanai 35 miljonu eiro apmērā, kas ļaus īstenot pieteikumus, kuri tikai iesniegti līdz 2020.gada 11.janvārim. Finanšu institūcija ALTUM plāno, ka šis finansējums spēs atbalstīt vēl 150 daudzdzīvokļu mājas. (Vairāk informācijas mājaslapā altum.lv)

2020.gada maijā daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 18, Uzvaras ielā 9 un Vītolu ielā 8 iesniedza dokumentus Bauskas novada domē, lai saņemtu pašvaldības nodrošināto līdzfinansējumu par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. 2020.gada jūnijā visas daudzdzīvokļu mājas arī saņēma līdzfinansējumu, sekojoši: Vītolu iela 8 – 2522.72 EUR, Uzvaras iela 9 – 2900.00 EUR un Dārza iela 18 – 2900.00 EUR. Vītolu ielas mājas atjaunošanas nākošais solis - būvniecības pakalpojuma iepirkuma pieteikumu iesniegšanas termiņš ir noslēdzies. «24.jūlijā atvērām iesniegtos piedāvājumus un patreiz notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana», informē Vītolu 8 biedrības valdes loceklis Jānis Rumba.

2020. gada 11.jūnijā aizritēja projekta Accelerate SUNShINE partneru kārtējā sapulce, kuru no Bauskas pašvaldības pārstāvēja Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone un energopārvaldnieks Raitis Ignatjevs. Pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Vides serviss” pārstāvēja valdes loceklis Uģis Saukums un ekonomists, projektu vadītājs Andris Tomkalns. Sapulces laikā partneri iepazinās ar panākumiem daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas gaitā, par sasniegto, sadarbojoties ar savas pašvaldības būvvaldi vai Finanšu institūciju ALTUM. Tā kā 2020.gada martā projekts Accelerate SUNShINE saņēma pagarinājumu uz vienu gadu, sapulces laikā arī tika apspriestas iespējamās aktivitātes atlikušajos astoņos mēnešos. Jau pieminēto Uzvaras ielas un Dārza ielas daudzdzīvokļu māju atjaunošanas būvniecības līgumos ir paredzēts iekļaut energoefektivitātes (EE) garantijas kritērijus. EE garantijas mērķis ir sasniegt noteiktu ēkas energoefektivitātes līmeni. Tas ir saistīts ar ēkas uzturēšanas izdevumiem ilgtermiņā. Lai optimizētu izdevumus, jau izvēloties kompāniju, kas veiks būvdarbus, ir nepieciešams definēt vairākus kritērijus. Piemēram to, ka būvnieks pilnībā izprot un pārzina veicamo darbu tehniskos risinājumus un pārzina pielietojamo materiālu specifiku. Izprot EE nozīmīgumu, rēķinās ar pasūtītāja aktivitātēm, kas, ēkas būvniecības stadijā ir vērstas uz pastāvīgu darbu kvalitātes kontroli.

Energoefektivitātes garantijas kritēriji tiks iekļauti arī vairāku Bauskas sabiedrisko ēku atjaunošanas darbu projektos. 2021.gadā notiks ēku Rūpniecības ielā 9 un Slimnīcas ielā 4 atjaunošana. Projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” realizācijas gaitā, šīs ēkas tiks pielāgotas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanai. Patreiz notiek projektēšanas un sagatavošanās darbi.

Pilnīgi visām novada daudzdzīvokļu mājām ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Par šo iespēju Bauskas viesi un iedzīvotāji varēs uzzināt arī 12.septembrī, Bauskas vecpilsētas X Pagalmu svētku un VIII Putras godēšanas pasākumā laikā.

Sagatavoja:
NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”(ESEB) jaunākā projektu vadītāja,
Ilze Švalkovska

Bauskas pašvaldības energopārvaldnieks,
Raitis Ignatjevs


 

27.07.2020.

Bauskas novada pašvaldība strādā pie novada enerģētikas un klimata rīcības plāna

Viens no pašvaldības uzdevumiem ir nodrošināt sava novada ilgtspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka pašvaldībai jāplāno un jāīsteno pasākumi, kas iedzīvotājiem un sabiedrībai kopumā ļauj dzīvot sakārtotā vidē, nodrošinot resursu pieejamību arī nākamajām paaudzēm.

Viena no jomām, kuras sakarā ir jāplāno vidēja un ilgtermiņa pasākumi, ir enerģētika un klimats. Bauskas novada pašvaldībā šobrīd notiek darbs pie novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes līdz 2030.gadam. Šāds plāns pašvaldībai ir nepieciešams, lai sistemātiski turpinātu ne tikai izmaksu samazināšanu pašvaldības ēkās un infrastruktūrā, motivētu iedzīvotājus atjaunot savus mājokļus un meklētu finansējumu pasākumu īstenošanai, bet arī plānotu pasākumus, kas skar pašvaldības infrastruktūras, uzņēmumu un iedzīvotāju spēju pielāgoties klimata pārmaiņām. 

Rīcības plānā līdz 2030. gadam ir izvirzīti vairāki mērķi, tai skaitā, attiecībā pret 2016. gadu samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās par 20%, enerģijas ražošanas sektorā par 5%, bet novada radītās CO2 emisijas par 20%.

Mērķu sasniegšanai ir identificēti 19 pasākumi pašvaldības infrastruktūras, mājokļu, transporta un mobilitātes, kā arī pakalpojumu sektoros. Šie pasākumi ir plānoti, lai novadā veicinātu enerģijas racionālu izmantošanu, mājokļu atjaunošanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un citus pasākumus.

Šobrīd ir izstrādāts rīcības plāna pirmais uzmetums. Nākamie soļi plāna izstrādē ir tā apspriešana enerģētikas darba grupā un komitejās, kā arī pieņemšana domes sēdē.

Plāns tiek izstrādāts projekta COMPETE4SECAP ietvaros (līguma nr. 754162), ko finansē Apvārsnis 2020 programma.

Energopārvaldnieks,
Raitis Ignatjevs


16.07.2020.

Bauskas novada pašvaldībā sertificē Energopārvaldības sistēmu atbilstoši standarta ISO 50001:2018 prasībām

2020.gada jūnijā norisinājās Bauskas novada pašvaldības Energopārvaldības ikgadējais uzraudzības audits. Audita mērķis ir pārliecināties par to, ka Energopārvaldības sistēmas darbība atbilst ISO50001:2018 standarta prasībām. Šī atbilstība nodrošina enerģijas taupīšanas principu ievērošanu pašvaldībā un nepārtrauktu energosnieguma uzlabošanos. Apliecinājums tam ir, 1.jūlijā saņemts sertificējošās institūcijas atzinums par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas (EPS) atbilstību standarta prasībām - Bureau Veritas Latvia izsniegtais ISO sertifikāts. Tieši pati sertificētā organizācija ir tā, kas definē savu energosniegumu un energouzdevumus, kā arī to, kā tiks parādīts energosnieguma uzlabojums.

Energopārvaldības sistēmas izveide un sistemātiskas pieejas uzturēšana nodrošina energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu. Energopārvaldības sistēmas standarts nosaka prasības enerģijas patēriņam, ieskaitot mērījumus, dokumentāciju, atskaites, projektēšanu, iepirkumus, kas ietekmē iekārtu, sistēmu un procesu enerģijas patēriņa efektivitāti. Standarts regulē procesus, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt. Bauskas novada pašvaldības gadījumā tiek aptverts enerģijas patēriņš 63 pašvaldības ēkās, transporta nozarē un ielu apgaismojumā, bet nākotnē sistēmas aptveramo zonu plānots paplašināt, pievienojot citus enerģijas patēriņa objektus. EPS ieviešana ir ieguvums pašvaldībām - iespēja gūt skaidru priekšstatu par savu energoefektivitātes līmeni un iespējām izvērtēt dažādu pasākumu īstenošanas ietekmi uz energoefektivitātes paaugstināšanu, kā rezultātā pašvaldība var samazināt savus izdevumus par energoresursiem, rodot iespēju ietaupīto finansējumu novirzīt citiem mērķiem.

Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti, ietaupīt resursus un realizējot zaļo domāšanu, sekmē ietekmes uz vidi mazināšanos. Energoefektivitātes likumā noteikts arī, ka pašvaldības, kurām ir ieviesta EPS, piesakoties dažādām atbalsta programmām un finansējumam, projektu vērtēšanas procesā var gūt papildu punktus. Energopārvaldības sistēma Bauskas novada pašvaldībā tika ieviesta [1] 2018.gada 15.novembrī, HORIZON 2020 projekta COMPETE4SECAP ietvaros SIA “Ekodoma” vadībā.

SIA " Bureau Veritas Latvia" veica Bauskas novada pašvaldības EPS izvērtēšanu un atzina, ka EPS atbilst ISO 50001:2018 standarta prasībām.

Īsa informācija par Energopārvaldības sistēmas rokasgrāmatu: ŠEIT

[1] Laikraksts Bauskas Novada Vēstis, 2018.gada 16.novembris, 5.lpp.


 

16.06.2020.

Bauskas pašvaldības ēku atjaunošanas notikumi

2017. gada aprīlī Bauskas novada pašvaldība uzsāka dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 finansētajā projektā “Accelerate SUNShINE”.

Pēc novadītām 34 informatīvajām sapulcēm 2017. gada gaitā, jau 2018. gadā Bauskas pilsētas 15 daudzdzīvokļu ēkas uzsāka aktīvu darbību pie tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas, lai atjaunotu savu māju un saņemtu finanšu institūcijas ALTUM pieejamo granta līdzfinansējumu. Šobrīd darbu pie tehniskā projekta izstrādes ir noslēgušas 3 ēkas Vītolu ielā 2, Vītolu ielā 8 un Salātu ielā 33, kamēr darbu vēl pie tehnisko projektu saskaņošanas turpina ēkas Dārza ielā 18 un Uzvaras ielā 9.

Finanšu institūcija ALTUM ir atzinusi, ka patiesa interese par dalību ēku atjaunošanas programmā ir sākusies tikai 2018. gada laikā, kad programma jau bija aizvadījusi divus darbības gadus. Tas nozīmē, ka pēdējā gada laikā ALTUM ir nepieciešams ilgāks laiks daudzdzīvokļu ēku tehniskā projekta izskatīšanai, kā piemēram, Vītolu ielas 8 daudzdzīvokļu mājas pieteikums ALTUM tika iesniegts 2019. gada septembrī, bet pozitīvs atzinums par tehniskā projekta atbilstību tika saņemts pēc astoņiem mēnešiem – 2020. gada aprīlī. Šobrīd šīs mājas iedzīvotāji var lemt par mājas atjaunošanas turpināšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu būvniecības uzņēmuma iepirkuma izsludināšanai.

2018. gada 1. ceturksnī par labu savas mājas atjaunošanai un uzlabošanai lēma arī Bauskas pilsētas mājas Dārza ielā 18 un Uzvaras ielā 9. Daudzdzīvokļu mājām ir sagatavoti energoauditi un tehniskās apsekošanas akti ar to pielikumiem. Papildus šīs mājas iedzīvotāji 2020. gada sākumā, izmantoja iespēju un veica savu mājokļu termogrāfiju, lai attēlos vizuāli redzētu, kur ēka zaudē visvairāk siltuma un pārliecinātos, ka ēkas atjaunošana ir ļoti nepieciešama.

Daudzdzīvokļu mājas Dārza ielā 18 un Uzvaras ielā 9 šobrīd aktīvi noslēdz pēdējos tehniskā projekta saskaņošanas darbus, lai saņemtu arī saņemt saskaņojumu no Bauskas novada būvvaldes. Pēc saņemtā saskaņojuma tiks turpināta šo dokumentu virzība un precizējumu iesniegšana finanšu institūcijā ALTUM, lai saņemtu atzinumu par tehniskā projekta kvalitāti un atbilstību dāvinājuma granta saņemšanai.

Visām Bauskas mājām būvniecības darbos ir iekļauti darbi, kas galvenokārt saistīti ar daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu, proti, jumta pārseguma nomaiņa, ārsienu un cokolu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, ventilācijas sistēmas tīrīšana un atjaunošana, apkures sistēmas uzlabošana, aukstā, karstā un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, kā arī darbi, kas uzlabo estētisko mājas kvalitāti – kāpņu telpas remontdarbi, ieejas durvju un jumtiņu uzlabošana un piemājas apkārtnes sakopšana.

Iedzīvotāji, kas ir iesaistījušies mājas atjaunošanas procesā, jau ir pieredzējuši to, ka izmaksas par šīs dokumentācijas sagatavošanu un turpmākiem būvniecības darbiem, noteikti nav mazas, bet gan liels finansiāls ieguldījums, kas ilgtermiņā atmaksāsies. Bauskas novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus, kas atbalsta iedzīvotājus ar iespēju saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai. Pašvaldība sniedz iedzīvotājiem iespēju saņemt līdzfinansējumu energoaudita un tehniskās apsekošanas veikšanai līdz 80% (ne vairāk kā 900 EUR) no kopējām izmaksām, kā arī tehniskā projekta izstrādei līdz 70% (ne vairāk kā 2000 EUR). 2020. gada maijā šādai iespējai, saņemt līdzfinansējumu, pieteicās visas trīs Accelerate SUNShINE projektā esošās mājas.

Accelerate SUNShINE projekta ietvaros iedzīvotāji arī no citām daudzdzīvokļu ēkām Bauskas novadā tiek aicināti pieteikties pie Bauskas novada energopārvaldnieka Raita Ignatjeva, lai uzzinātu par iespējām ēku atjaunošanas būvniecības iepirkumos iekļaut 5 gadu energoefektivitātes garantiju, kas saskaņota ar ALTUM. Šādas garantijas iekļaušana ļaus iedzīvotājiem ne tikai nodrošināt to, ka pēc ēkas atjaunošanas par siltumenerģiju iedzīvotāji maksā tik, cik tas bijis sākotnēji plānots, bet arī paaugstināt atjaunošanas darbu kvalitāti un nodrošināt, ka ēkas siltumenerģijas patēriņam būvnieki sakos līdzi arī nākamo 5 gadu laikā, lai tas nepārsniegtu plānoto un nebūtu jāmaksā vairāk. Vairāk par šo iespēju lasiet maijā numurā.

Nākošajā rakstā uzzināsiet par to, kā uz priekšu pavirzījušies projektā iesaistīto Bauskas ēku atjaunošanas projekti un gūsiet ieskatu arī citu ēku atjaunošanā Bauskā.

Informāciju sagatavoja:

Marika Rošā,
RTU, projekta “Accelerate SUNShINE” koordinatore

Ilze Švalkovska,
NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs”(ESEB) jaunākā projektu vadītāja


20.05.2020.

Jaunumi ēku atjaunošanas būvniecībā - iepirkumā iespēja saņemt 5 gadu energoefektivitātes garantiju!


24.04.2020.

Samaziniet patēriņu, neveicot ieguldījumus

Laikā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, uzņēmumu darbinieki ir aicināti strādāt attālināti, tādējādi atstājot biroju ēkas tukšas. Lai gan ēkās neuzturas darbinieki vai to skaits ir minimāls, ēku inženiertehniskās sistēmas un iekārtas joprojām turpina tērēt enerģiju, ja vien tās nav pielāgotas ēkas noslodzei vai izslēgtas pilnībā. Aicinām izvērtēt esošo iekārtu darbību un to pielāgot, lai samazinātu enerģijas patēriņu ne vien ārkārtējās situācijas laikā, bet arī turpmāk!

Kā samazināt enerģijas patēriņu?

Enerģijas patēriņa samazināšanas pasākumus var iedalīt divās vispārīgās grupās – tehnoloģiju uzlabošana vai nomaiņa un uzvedības maiņas pasākumi. Tehnoloģisko procesu uzlabošanai, protams, ir nepieciešamas investīcijas, un enerģijas ietaupījums parasti ir pakāpenisks, bet iespējams panākt līdz pat 80 % ietaupījumu atkarībā no esošās situācijas. Jāpiebilst, ka arī lielas investīcijas tehnoloģisko procesu uzlabošanā, ja veiktas pareizi, atmaksājas pietiekami īsā laikā, tādēļ pirms energoefektivitātes pasākumu veikšanas rūpīgi jāizvērtē to atmaksāšanās laiks un jāizvēlas piemērotākais risinājums.

Savukārt uzvedības maiņas pasākumiem investīcijas nav nepieciešamas vai arī tās ir nelielas, un enerģijas ietaupījums ir tūlītējs, kas veido aptuveni 10 – 25 % atkarībā no situācijas.

Pirmais solis ceļā uz energoefektivitātes paaugstināšanu ir esošās situācijas izvērtēšana. Savukārt kā pirmais energoefektivitātes pasākums visbiežāk tiek ieviesti tieši uzvedības maiņas pasākumi un darbinieku izglītošana. Šo soli ir būtiski veikt jau pirms tehnoloģiju nomaiņas, lai savlaicīgi izvērtētu iekārtu un inženiertehnisko sistēmu patieso noslodzi.

Pie uzvedības maiņas pasākumiem var pieskaitīt šādus energoefektivitātes pasākumus:

 • enerģijas patēriņa samazināšana iekārtu gaidīšanas režīmā;
 • ierīču un iekārtu efektīva izmantošana, piemēram, radiatoru termostatisko ventiļu izmantošana temperatūras regulēšanai vai ventilācijas sistēmas ieregulēšana;
 • ierīču un iekārtu nevajadzīga darbības laika samazināšana, piemēram, apgaismojuma izslēgšana, kad tas nav nepieciešams.

Kā uzsākt enerģijas patēriņa samazināšanu?

Šobrīd, kad biroju ēkās un cita veida uzņēmumu objektos pastāvīgi neuzturas darbinieki, ir lieliska iespēja uzzināt un izvērtēt ēkas konstanto enerģijas patēriņu. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir detalizēti ikstundas elektroenerģijas patēriņa dati, ko varat apskatīt Sadales tīkls mājas lapā vai pie sava elektroenerģijas tirgotāja. Izanalizējot šī mēneša elektroenerģijas patēriņu, varēsiet identificēt nelietderīgos elektroenerģijas patērētājus – iekārtas, kas turpina tērēt enerģiju, lai gan tās nav nepieciešamas ēkas funkcionalitātes, mikroklimata un drošības, un piekļuves sistēmu nodrošināšanai. Iemesli šādu iekārtu elektroenerģijas patēriņam var būt dažādi, piemēram, ierīces ir atstātas gaidīšanas jeb stand-by režīmā, tās nav atbilstoši ieregulētas vai ir bojātas.

Viens no nelietderīgu patērētāju piemēriem ir kafijas automāti un ūdens sagatavošanas ierīces, kas konstanti ir pievienotas pie elektrotīkla un patērē elektroenerģiju. Piemēram, kafijas automāts diennaktī patērē 1,1 kWh un attiecīgi mēnesī vairāk nekā 30 kWh, jo ūdens visu laiku tiek uzturēts karsts – laiku pa laikam atkārtoti sildīts, lai darbinieki kafiju varētu saņemt uzreiz, negaidot, kamēr ūdens tiks uzsildīts. Savukārt ūdens aparāts diennaktī patērē pat vairāk nekā kafijas automāts – 1,5 kWh, jo ūdeni uztur gan karstu, gan papildu arī atdzesētu, periodiski patērējot elektroenerģiju. Lai gan šo ierīču jauda un elektroenerģijas patēriņš ir neliels, tomēr lielākas platības ēkās ir vairākas šāda veida ierīces, līdz ar to nelietderīgais patēriņš ir lielāks. Vienkāršs risinājums šo iekārtu elektroenerģijas patēriņa samazināšanai ir to atvienošana no elektrotīkla vai arī aprīkošana ar taimeriem, kas nodrošinās ierīču ieslēgšanu un izslēgšanu nepieciešamajā laika periodā.

Kā samazināt apsildes patēriņu?

Lai gan apkures sezona tuvojas noslēgumam, komfortabla mikroklimata un ēkas būvkonstrukciju kvalitātes nodrošināšanai ēkas joprojām tiek sildītas. Lai samazinātu izdevumus par apsildi, darbinieku prombūtnes laikā apsildes temperatūru ēkā ieteicams samazināt līdz 16 °C. Samazinot apsildes temperatūru vien par 1 °C, siltumenerģijas patēriņš samazinās par 5 – 7 %. Savukārt laikā, kad darbinieki atrodas darbavietā, apkures sezonas laikā biroja telpās ieteicams nodrošināt no 20 līdz 22 °C. Vasarā par pieņemamu iekštelpu temperatūru tiek uzskatīta temperatūra līdz 26 °C. Jāņem gan vērā, ja temperatūra ir pārlieku augsta, darbinieku produktivitāte un koncentrēšanās spēja krītas.

Ja uzņēmumā ir atsevišķas telpas, kurās neuzturas neviens darbinieks, vai telpu noslodze ir nepastāvīga, piemēram, sanāksmju telpas, šajās telpās var nodrošināt 16 °C temperatūru. Lai vēsais gaiss no šīm telpām nepārvietotos ēkā, telpu durvis ieteicams aizvērt.

Kā optimizēt ventilācijas iekārtu?

Biroju tipa ēkās būtiskāko enerģijas patēriņa daļu veido apsildes, dzesēšanas un ventilācijas sistēmas. Lai optimizētu ventilācijas sistēmas elektroenerģijas patēriņu, darbinieku prombūtnes laikā ieteicams ieregulēt ventilācijas darbības grafiku. Ventilācijas iekārtas ieslēgšanās un izslēgšanās darbības laika izmainīšanu var veikt manuāli vai automātiski. Manuālu regulēšanu var ieviest, konkrētām telpām uzstādot automātisku ieslēgšanas/ izslēgšanas režīmu. Šāda veida regulēšana vairumā gadījumu tiek izvēlēta telpās, kuras netiek lietotas regulāri, piemēram, konferenču zāles.

Ņemot vērā telpu noslodzi un faktisko pieprasījumu pēc svaiga gaisa, ir iespējams samazināt arī svaigā gaisa plūsmu un tādējādi arī enerģijas patēriņu. Gaisa plūsmas daudzumam jābūt pēc iespējas mazākam, vienlaikus nodrošinot komfortablu iekštelpu klimatu un pasargājot telpas no mitruma radītiem bojājumiem. Ja ventilācijas iekārta ir aprīkota ar gaisa mitrināšanas funkciju, gaisa mitrināšanu iespēju robežās ieteicams samazināt vai izslēgt, jo tai tiek patērēts liels daudzums enerģijas. Optimālais iekštelpu relatīvā mitruma līmenis ir no 40 līdz 60 %. Protams, neaizmirstiet par regulārām ventilācijas iekārtu apkopēm, lai nodrošinātu optimālus darbības apstākļus un uzlabotu to energoefektivitāti.

Kā efektivizēt biroja tehniku?

Biroja IT iekārtu aprīkojums ir viena no visstraujāk pieaugošajām enerģijas patēriņa jomām biroju tipa uzņēmumos. Vidēji uzņēmumos biroja iekārtas patērē 15 % no kopējā enerģijas patēriņa. Lielbritānijas pētījumi rāda, ka tipiskā birojā 60 % no IT iekārtu enerģijas patēriņa rada tieši darbinieku individuālie datori. Turklāt tie tiek lietoti tikai nelielu daļu no laika, ko pavada ieslēgtā stāvoklī, jo darbinieki datorus neizslēdz, dodoties uz sanāksmēm, pievēršoties citiem darbiem u. tml. Lielos uzņēmumos par datoru automātisku izslēgšanos vai došanos "miegā" pārsvarā parūpējas IT departaments, iestatot enerģijas taupīšanas profilus. Savukārt mazākos uzņēmumos par to ir jāparūpējas pašiem darbiniekiem. Pilnībā izslēdzot datoru un monitoru laikā, kad to nelieto, gadā iespējams ietaupīt tik daudz enerģijas, kas ir līdzvērtīga 4000 tējas krūžu pagatavošanai.

Tīkla printeris ir viena no iekārtām, kurai visu laiku ir jābūt pieslēgtai pie elektrotīkla, lai darbinieki bez sarežģījumiem spētu izdrukāt dokumentus jebkurā laikā, tādēļ printeri nav ieteicams atvienot no elektrotīkla. Bet  enerģijas patēriņu ir iespējams samazināt, iestatot automātisko enerģijas taupīšanas vai hibernācijas režīmu, ja printeris ir ar to aprīkots.

Kā samazināt degvielas patēriņu?

Enerģiju lietderīgi var izmantot ne vien uzņēmumā, bet arī dodoties uz/ no darbavietas un uz tikšanos ar klientiem vai partneriem. Lai samazinātu transportlīdzekļu degvielas patēriņu, savlaicīgi plānojiet brauciena maršrutu, izvairoties no nokļūšanas sastrēgumos un ceļu remontdarbu vietām. Brauciena laikā izvēlieties vienmērīgu kustības ātrumu, vērojiet ceļu, lai pirms luksofora sarkanās gaismas pakāpeniski varētu samazināt braukšanas ātrumu. Savukārt, uzsākot kustību, necentieties sasniegt maksimāli iespējamo paātrinājumu.

Krava un priekšmeti automašīnā rada papildu slodzi dzinējam un palielina degvielas patēriņu, tādēļ nepārvadājiet lieku kravu vai priekšmetus. Sēdekļu apsildi un gaisa kondicionieri lietojiet tikai tad, kad patiešām nepieciešams. Ja automašīnas salonu ir strauji nepieciešams atdzesēt, pēc iekāpšanas tajā sākumā atveriet logus, un tad ieslēdziet kondicionieri, aizverot logus. 1000 kilometrus nobraucot energoefektīvi, degvielas izmaksas samazināsiet par 10 EUR, un CO2 emisiju par 23,5 kg CO2!

Vēlam izturību un veselību šajā saspringtajā laikā un aicinām būt atbildīgiem un resursus izmantot lietderīgi!

Rūta Liepniece,
projektu vadītāja,
Elektrum Energoefektivitātes centrs


27.01.2020.

 

 

Atjaunošanai ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums

Vairums daudzdzīvokļu māju Latvijā arvien vairāk noveco. Šādi trūkumi dzīvokļos tiek novēroti: lieli izdevumi par apkuri, dzīvoklis ir auksts un grūti piesildāms. Mēdz būt sastopams pat pelējums vai tekošs jumts un sienas sākušas plaisāt. Veiksmīga un kvalitatīva mājas renovācija var šos procesu novērst un rezultēties ar pieaugošu komforta līmeni, zemākiem maksājumiem par apkuri un dzīvokļa vērtības celšanos, kā arī mājas kopējā ekspluatācijas laika pagarināšanos un dabā nokļūstošo kaitīgo izmešu samazināšanos.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir kopīpašums, par kuru rūpes ir jāuzņemas katram tās iedzīvotājam, tāpēc būtiski katram sniegt savu pienesumu mājas atjaunošanas procesā.

Ēku atjaunošanai Bauskas novadā ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums, saistošie noteikumi Nr.2 “Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un māju atjaunošanai”.

Ēku termogrāfiskā uzraudzība palīdz ēkas īpašniekiem:

 • atklāt vietas, kurās nav siltumizolācijas un ir lieli siltumenerģijas zudumi;
 • atklāt vietas, kur ēkā iekļūst aukstai gaiss;
 • atklāt vietas, kur siltumizolācija ir bojāta vai samirkusi un noteikt mitruma uzkrāšanās un pelējuma veidošanās vietas;
 • atrast logu apdares, siltinājuma bojājumus vai neesamību;
 • salīdzināt un vērtēt logus un inerto gāzu neesamību;
 • pārbaudīt logu un durvju blīvumu;
 • redzēt apkures cauruļvadu novietojumu un aizsērējušus radiatorus un caurules;
 • precīzi lokalizēt karstošas vietas pie elektrības drošinātāju paneļiem un sienās paslēptus silstošus elektrības kabeļus;
 • izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, atklājot siltuma zudumu vietas ēkā.

Pārbaudes jau notiek. Raksta tapšanas brīdī daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm ir pieteikušās 12 Bauskas mājas. Pieteikšanās e-pastā: ekutesti@bauska.lv.


21.01.2020.

Energopārvaldības sistēmas aktualitātes

21.janvārī Bauskas novadā notika ikgadējā Energopārvaldības sistēmas iesaistīto darbinieku un vadītāju informatīvā sanāksme. Tās mērķis bija klātienē sniegt informāciju par darbinieku lomu un atbildību energopārvaldības sistēmā (EPS), par pašvaldības ēku aizvadītā gada energosnieguma rādītāju rezultātiem. Tika sniegts ieskats, par ieguvumiem, ko sniedz energopārvaldība pašvaldībā.

Pašvaldības Energopārvaldības sistēmas darbinieku sanāksme

Energopārvaldība dod pašvaldībai instrumentu energoefektivitātes pastāvīgai uzlabošanai visos tās enerģijas galapatēriņa sektoros. Enerģijas patēriņa procesi jāanalizē un nepieciešamības gadījumā arī jāmaina. Būtiski ir panākt reālu enerģijas ietaupījumu, kas dotu maksimāli iespējamo enerģijas patēriņa un vienlaikus enerģijas izmaksu samazinājumu un ļautu plānot jaunu, energoefektīvāku risinājumu ieviešanu pašvaldībā. EPS priekšrocība ir arī tā, ka pastāvīgi tiek aktualizēta uzmanība enerģijas izlietošanas virzienā, līdz ar to, tiek nodrošināts enerģijas patēriņa uzlabojumus ilgtermiņā. Energopārvaldības sistēmas ieviešana nodrošina informācijas apriti un personāla kompetences pieaugumu energoefektivitātes jautājumos. Enerģijas taupīšanas sacensības ir viens no veidiem, kā atgādināt to, ka darbinieku ikdienas paradumi un uzvedība var ietekmēt enerģijas (siltuma un elektrības) patēriņu un kā mainīt savus paradumus un rīcības, lai enerģijas patēriņu samazinātu. 1.foto. Sanāksmes dalībnieki.

Ieskats Enerģijas monitoringa platformā un no 2019.gada enerģijas izlietojuma datiem sagatavotajā visu EPS ēku kopējā energosnieguma pārskatā, izraisīja un diskusiju un atvērtus jautājumus, kas tiks atbildēti energopārvaldniekam apmeklējot enerģijas lietotājus. Paredzēts, ka kopīgi ar ēku atbildīgajām personām tiks skatīta enerģijas lietošana dabā un skaitļos (attēlots grafikā, cik liela ir 63 ēku īpatnējās enerģijas patēriņa atšķirība pašvaldības ēkās).

Kopīgi ar iestāžu un pārvalžu vadītājiem tiks atrasts efektīvākais enerģijas lietošanas, taupīšanas veids. Praktiski 90% ēku, ir iespējams panākt drīzu enerģijas patēriņa samazinājumu (arī finanšu ietaupījumu) 10% apmērā, nepasliktinot mikroklimatu telpās darbiniekiem un apmeklētājiem. Tas pats arī lielā daļā skolās un pirmsskolas iestādēs.

Viesojoties iepazīstas ar energopārvaldību

Jaunā gada trešajā nedēļā, 14.janvārī Attīstības un plānošanas nodaļā viesojās Jelgavas novada speciālisti. Bauskas apmeklējuma iemesls bija iepriekšējā gadā izskanējusī informācija par novadā ieviesto Energopārvaldības sistēmu, kas 2019.gada vasaras vidū tika sertificēta atbilstoši standarta LV EN ISO 50001:2018 prasībām[1]. Jelgavas novada speciālisti bija sagatavojuši virkni jautājumu par energopārvaldību. Kā izpaužas Energopārvaldības sistēma Bauskas novadā un vai tiešām visas novada mājas tiek kontrolētas un salīdzinātas izlietotās enerģijas daudzuma skatījumā? Saņemot atbildes, viņi uzzināja par sagatavošanās procesu gada garumā, jo pārvaldības sistēma balstās uz energoresursu izlietojuma šīsdienas izlietojuma salīdzinājumu ar iepriekšējo gadu resursu patēriņa datiem. Tāpēc, sistēmas izveidošanas sagatavošanās posmā, bija nepieciešams apkopot elektroenerģijas un dažādu kurināmo izlietojuma daudzumu katrai ēkai, vairāku pagājušo gadu griezumā.

Izzina novada mājokļu atjaunošanu

Viesi tika plašāk informēti par Bauskas novada pašvaldības iesaistīšanos 2017.gadā uzsāktā projektā Accelerate SUNShINE, ar mērķi: izveidot tehniskās un iepirkumu dokumentācijas paketi, visaptverošai ēku atjaunošanai energoefektivitātes pakalpojuma līguma (EPC) ietvaros un īstenot izstrādāto iepirkumu pašvaldības ēkās un dzīvojamajās ēkās.

Viesi sniedza ieskatu Jelgavas novada enerģētikas saimniecībā: katlumājas un tām pieslēgtie siltuma patērētāji. Iepazīstināja un dalījās pieredzē ar novada ēku, transporta un ielu apgaismojuma enerģijas datu apkopošanas principiem.

Salīdzini[2]: Jelgavas novads. Platība 1317 km2. Tika izveidots 2009.gadā Latvijas teritoriālās reformas ietvaros un to veido 13 pagasti: Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagasts. Meži ~26% teritorijas un lauksaimniecībā tiek izmantoti ~67,6% novada teritorijas. 44% uzņēmumu ir zemnieku saimniecības. Demogrāfija: uz 2010.gada janvāri 27’103, uz 2018.gada janvāri 23’948, uz 2019.gada janvāri 23’663 iedzīvotāji.

No kreisās: Jelgavas novada Infrastruktūras projektu vadītāja A.Skubiļina, būvinženieris J.Brūveris un elektrotehniķis Z.Ulmanis uzklausa R.Ignatjeva stāstījumu par Enerģijas monitoringa platformas iespējām.

Teksts:
Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks
Foto: Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists

[1] Energopārvaldības sistēmas ISO50001 sertifikāta derīguma termiņš ir 2022.gada 30.jūnijs.
[2] Avots: jelgavasnovads.lv un Wikipēdija.


30.10.2019.

 

 

Sākusies pieteikšanās daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm

Ēku termogrāfija - veids, kā vizuāli noteikt savas mājas energoefektivitāti un ieraudzīt vietas, kur zūd visvairāk siltuma. Ēku termogrāfija ir infrasarkanā starojuma attēlojums, kas parāda virsmas temperatūru un attēlo to, izmantojot krāsu skalu – siltākas vietas iezīmē sarkanas bet aukstākas zilā krāsā.

Tas, kas atrodas mājokļa sienās, pārāk bieži nav redzams. Ja to nevar redzēt, tad tas netraucē un par to nav jādomā. Taču neredzamais esošais mājas sienu siltinājums vai neredzamais neesošais (arī mājas sienu siltinājums), ļoti būtiski ietekmē ēkas energoefektivitāti. Ēkai varbūt nav siltumizolācijas un tā neatbilst enerģiju taupošas ēkas standartiem. To nekad neuzzināt, ja novērtējumu veikt ar neapbruņotu aci.

Ar termogrāfijas metodi var novērtēt ēkas norobežojošo konstrukciju viendabīgumu. Termogrāfijai tiek izmantota speciāla ierīce – termokamera. Infrasarkanā starojuma kamera ļauj ēkas īpašniekiem vērtēt īpašuma energosniegumu, kā arī visa ēkas apvalka (sienas, jumts, durvis un pārējais) siltumizolāciju.

Ēku termogrāfiskā uzraudzība palīdz ēkas īpašniekiem:

 • atklāt vietas, kurās nav siltumizolācijas un ir lieli siltumenerģijas zudumi;
 • atklāt vietas, kur ēkā iekļūst aukstai gaiss;
 • atklāt vietas, kur siltumizolācija ir bojāta vai samirkusi un noteikt mitruma uzkrāšanās un pelējuma veidošanās vietas;
 • atrast logu apdares, siltinājuma bojājumus vai neesamību;
 • salīdzināt un vērtēt logus un inerto gāzu neesamību;
 • pārbaudīt logu un durvju blīvumu;
 • redzēt apkures cauruļvadu novietojumu un aizsērējušus radiatorus un caurules;
 • precīzi lokalizēt karstošas vietas pie elektrības drošinātāju paneļiem un sienās paslēptus silstošus elektrības kabeļus;
 • izstrādāt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, atklājot siltuma zudumu vietas ēkā.

Ar termokameras palīdzību var pārbaudīt būvdarbu un materiālu kvalitāti pirms darbu nodošanas, kā arī jaunas ēkas iegādāšanās gadījumā var noteikt tās cenas atbilstību kvalitātei. Bez tam, pirms garantijas termiņa izbeigšanās, iespējams veikt kvalitātes kontroli, atklāt un dokumentēt būvniecības gaitā radušās novirzes no projekta.

Ar šo informāciju ir viegli noteikt, kur līdzekļus ir vērts ieguldīt, lai izdarītu uzlabojumus un kopumā ietaupīt naudas līdzekļus.

Novembrī sākusies pieteikšanās daudzdzīvokļu ēku termogrāfijas pārbaudēm. Pieteikumus apkopos un par termogrāfiskās pārbaudes laiku ar ēku pārstāvjiem vienosies novada energopārvaldnieks Raitis Ignatjevs. Pieteikties var e-pastā: ekutesti@bauska.lv.

Raitis Ignatjevs,
energopārvaldnieks


09.10.2019.

 

Otrā Energodiena Bauskas novadā

Šī gada 21.septembrī Bauskas Kultūras centrā norisinājās Otrās Energodienas. Rīkotā semināra laikā, apmeklētājiem bija lieliska iespēja uzzināt nevien plašu informāciju par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu, pieejamajiem tehniskajiem risinājumiem, apkures sistēmu modernizāciju, bet arī uzklausīt Latvijā veiksmīgi īstenotu projektu pieredzi un projektu vadītāju ieteikumus.

Energodienas norisi atklāja paneļdiskusija, kuras laikā apmeklētāji uzzināja noderīgu informāciju par daudzdzīvokļu ēku atjaunošana, tehniskajiem risinājumiem. Semināru turpināja SIA Danfoss klientu tirdzniecības vadītājs Agris Patmalnieks, kurš vadīja lekciju par apkures sistēmu modernizāciju daudzdzīvokļu māju renovācijā. Viena no atziņām, ko sniedza A.Patmalnieks, ka ieguldot salīdzinoši nelielus līdzekļus siltummezgla modernizācijā un uzstādot īpašus sistēmas balansēšanas vārstus ir iespējams vienmērīgi sadalīt siltumenerģiju pa dzīvokļiem, tādejādi būtiski uzlabot mājas iedzīvotāju komfortu un to salīdzināt ar nevienmērīgo siltuma sadalījumu starp dzīvokļiem pirms modernizēšanas.

Energodienas panelisti (no kreisās): A.Patmalnieks – SIA Danfoss, M.Žarska – Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs, I.Ruhocka – Bauskas novada pašvaldība, M.Eliņš – finanšu institūcija ALTUM, O.Brūvere – daudzdzīvokļu mājas vecākā, Salaspils, I.Rūsis – SIA Bauskas siltums.

Diskusijas gaitā ALTUM pārstāvis, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vecākais projektu vadītājs Māris Eliņš: “Ļoti, ļoti liels izaicinājums ir iedzīvotājiem vienoties par dažādām lietām. Sākot ar to, ka siltināšana vispār ir nepieciešama”. Viņš arī apliecināja iespēju, līdz 50% apmērā, saņemt Grantu, ievērojot Latvijas būvnormatīvus un labās prakses piemērus ēku atjaunošanā.

Energodienu laikā tās dalībniekiem bija lieliska iespēja uzklausīt veiksmīgi īstenota 120 dzīvokļu ēkas modernizācijas projekta pieredzi Daugavas ielā 2, Salaspilī, ar ko dalījās mājas vecākā Olga Brūvere. Savas uzstāšanās laikā O.Brūvere dalījās ar informāciju par pieredzi izskaidrošanās darbā: “Viena no problēmām ir tāda, ka nepieciešams lauzt savu domāšanu, jo dzīvot atjaunotā mājā var būt mazliet sarežģītāk. Vienalga visus šos (ēkas renovācijas) darbus būtu nepieciešams darīt – šodien, rīt vai parīt un ja šodien ir šāds (50%) atbalsts, tad to būtu nepieciešams obligāti izmantot”. Neviens cits, izņemot iedzīvotājus, kam ir īpašums šajā mājā, šo māju neatjaunos. Tika pieminēta, arī dzīvokļu īpašnieku atbildība par atteikšanos savu īpašumu atjaunot un uzturēt pienācīgā kārtībā.

Ar namu pārvaldnieka skatījumu attiecībā uz vispārēju daudzdzīvokļu mājas atjaunošanu dalījās Ingrīda Liepa. “Process ir ļoti darbietilpīgs un komplicēts. Lai to novestu no sākuma līdz galam ir vajadzīga liela uzņēmība un mājas iedzīvotāju atbalsts. Tikai tad, ja mājas iedzīvotāji (īpašnieki) vēlas savu māju sakārtot pilnībā, viņi iet šo (ēkas atjaunošanas) ceļu. Šobrīd ir atbalsts – piecdesmit procentu Eiropas Savienības atbalsts. Manā skatījumā tas ir ļoti liels atbalsts dzīvokļu īpašniekiem”. Sekoja stāstījums par apsaimniekoto māju atjaunošanas procesa virzību projektā Accelerate SUNShINE un savu pieredzi atjaunojot mājas iepriekšējo līdzfinansēšanas programmu ietvaros. Pašreiz vairākām daudzdzīvokļu mājām notiek Tehniskā projekta izstrāde. Atjaunošanas procesa rezultātā mājai iespējams iedot otru dzīvi, otru papildus mūžu 30 – 40 gadu garumā.

Ēku atjaunošanas pozitīvajā pieredzē dalījās arī Dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība „Aivītes”, pārstāve Ingrīda Levko. Savas prezentācijas laikā I.Levko pastāstīja plašāk par kooperatīva, vairāk kā 20 gadu pieredzi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā. Par ēkas fasādes siltināšanas darbu gaitu, kas tika iesākti rudenī un 2019.gada ziemā ēkas atjaunošanas darbi  pabeigti, uzstādot ventilējamās fasādes konstrukciju.

Teksts: Raitis Ignatjevs, energopārvaldnieks
Foto: Ģirts Donerblics


30.09.2019.

Četras Latvijas pašvaldības saņem jaunos ISO 50001: 2018 sertifikātus

Četras no Latvijas pašvaldībām (Bauskas, Saldus, Tukuma un Ķeguma) ir vienas no pirmajām Latvijā un arī Eiropā, kas saņēmušas jaunos ISO 50001: 2018 sertifikātus.

Ar projekta COMPETE4SECAP un SIA Ekodoma palīdzību, četras Latvijas pašvaldības pēdējā gada laikā ir ieviesušas un sertificējušas energopārvaldības sistēmu (EPS). EPS robežas katrā pašvaldībā satur trīs galvenās nozares: sabiedriskās ēkas, sabiedriskais apgaismojums un pašvaldības autoparks.

Avots: www.compete4secap.eu


12.09.2019.

Piedalās Energosacensību motivācijas seminārā

Latvijas četru novadu 16 Energokomandas piedalījās 10.septembrī SIA “Ekodoma” Mārupes novadā rīkotajā Energosacensību motivācijas seminārā. Ķeguma, Bauskas, Saldus un Tukuma novadu energokomandas guva ieskatu līdzšinējos sacensību rezultātos un dalījās pieredzē, kā iedvesmot un motivēt kolēģus piedalīties sacensības mērķu sasniegšanā un iesaistīt viņus enerģijas taupīšanā.

Maijā un jūnijā notika sacensība, kas tika nodēvēta par energokomandu Pirmo izaicinājumu. Uzvarētājiem, Bauskas novada komandai «BNA», tika pasniegta balva. Visām komandām būs iespēja revanšēties jau septembrī, kad tiks izsludināts energokomandu «Otrais izaicinājums».

Sacensību mērķis ir komandai sasniegt vismaz 15% energoresursu ietaupījumu savā ēkā. Šīs aktivitātes notiek Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” ietvaros. Viens no projekta mērķiem bija arī Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Jau iepriekš tika ziņots, ka Bauskas novada pašvaldība 2019.gada jūlijā saņēma ISO 50001:2018 sertifikātu, kas apliecina pašvaldībā ieviestās Energopārvaldības sistēmas atbilstību starptautiskā sertifikāta prasībām.

Bauskas novada energokomandas risina ar enerģijas lietošanas paradumiem un energotaupīšanu saistītu sacensību uzdevumu

Motivācijas semināra dalībnieki, komandu pārstāvji, no kreisās: «BNA» - pārstāvji Z.Kārkliņa, I.Munda, A.Podnieks. SIA “Vides serviss” – A.Tomkalns un I.Straujā, energopārvaldnieks R.Ignatjevs.

Energokomandai «BNA» balvu pasniedz M.Rošā, SIA “Ekodoma”

Teksts un foto:
Raitis Ignatjevs, energopārvaldnieks


01.07.2019.

Bauskas novada pašvaldība sertificē  Energopārvaldības sistēmu un Latvijā pirmā iegūst ISO 50001:2018 sertifikātu

1.jūlijā Bauskas novada pašvaldībai tika piešķirts ISO 50001:2018 sertifikāts par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu.

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums[1], ar kuru Latvijā tiek ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti. Energopārvaldības sistēmas ieviešanas mērķis ir efektīva resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti, ietaupīt resursus un realizējot zaļo 

domāšanu, sekmē ietekmes uz vidi mazināšanos.

Energoefektivitātes likumā noteikts arī, ka pašvaldības, kurām ir ieviests EPS, piesakoties dažādām atbalsta programmām un finansējumam, projektu vērtēšanas procesā var gūt papildu punktus. Energopārvaldības sistēma Bauskas novada pašvaldībā tika ieviesta[2] 2018.gada 15.novembrī, HORIZON 2020 projekta COMPETE4SECAP ietvaros SIA “Ekodoma” vadībā.

Energopārvaldības sistēmas izveide un sistemātiskas pieejas uzturēšana nodrošina energoefektīvu enerģijas lietošanu un patēriņu. Standarts nosaka prasības enerģijas patēriņam, ieskaitot mērījumus, dokumentāciju, atskaites, projektēšanu, iepirkumus, kas ietekmē iekārtu, sistēmu un procesu enerģijas patēriņa efektivitāti. Standarts regulē procesus, ko organizācija var izmērīt un ietekmēt.

Bauskas novada pašvaldībā Energopārvaldības sistēmā (turpmāk- EPS) iekļautas 63 pašvaldības ēkās, transporta nozare un ielu apgaismojums. Nākotnē sistēmas robežas plānots paplašināt, pievienojot citus enerģijas patēriņa objektus. EPS ieviešana ir ieguvums pašvaldībai - iespēja gūt skaidru priekšstatu par resursu patēriņu un izvērtēt dažādu pasākumu īstenošanas ietekmi uz energoefektivitātes paaugstināšanu. Tā rezultātā pašvaldība var samazināt izdevumus par energoresursiem, rodot iespēju ietaupīto finansējumu novirzīt citiem mērķiem.

Pieņemot lēmumu kļūt par partneri SIA “Ekodoma” projektā COMPETE4SECAP, pašvaldība ir apņēmās ieviest EPS un nepārtraukti uzlabot tās efektivitāti. SIA "BM Trada Latvija" vairākos posmos veica Bauskas novada pašvaldības EPS izvērtēšanas auditu un atzina, ka EPS atbilst ISO 50001:2018 standarta[3] prasībām.

[1] Energoefektivitātes likuma (stājies spēkā 29.03.2016) 5.panta otrā un trešā daļa, publicēts “Latvijas Vēstnesis”, 52 (5624), 15.03.2016

[2] Laikraksts Bauskas Novada Vēstis, 2018.gada 16.novembris, 5.lpp.

[3] LVS EN ISO 50001:2018 Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi (ISO 50001:2018)


23.04.2019.

Aprīļa sākumā notika kārtējā Bauskas novada pašvaldības Energopārvaldības sistēmas (EPS) darba grupas sanāksme. Sanāksmē tika noteiktas Darba grupas locekļu atbildības sfēras un apstiprināts Pārvaldības pārskats par periodu no sistēmas ieviešanas 2018.novembrī līdz 2019.gada aprīlim. Tika izskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar apkopotajiem pašvaldības ēku energosnieguma 2018.gada rādītājiem un atsevišķās ēkās veicamiem pasākumiem energosnieguma rādītāju uzlabošanai.

Nolemts, ka sākot ar šā gada maiju, novada mājaslapā bauska.lv tiks izvietota Energopārvaldības informatīvā sadaļa. Tajā interesentiem būs pieejama informācija par EPS notikumiem, pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par energokomandu sasniegumiem Energotaupīšanas sacensībās.

Kā viens no pārvaldības sistēmas mērķiem ir noteikts ESP sertifikācija. 17.aprīlī notika sertifikācijas pirmā posma audits. Pārbaudes laikā auditori pārliecinās, ka pašvaldībā ieviestā energopārvaldības sistēma tiek uzturēta atbilstoši ISO standarta, normatīvo aktu un organizācijas noteiktajām prasībām. Jāgūst pārliecība, ka līmenis, kādā ieviesta pārvaldības sistēma, pamato gatavību otrā posma auditam. Sertifikācijas otrā posma audits notiks nākošā mēneša beigās.

Ieviešot EPS, atbilstoši ISO EN LV 50001:2017, standarta pamatā ir nepārtrauktas uzlabošanas metode “plāno, dari, pārbaudi, rīkojies” (PDPR). Standarts paredz energopārvaldības iekļaušanu organizācijas ikdienas darbībā.

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai arī pašvaldībai likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistēmu, novada vadība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu Bauskas novadā.

Attīstības un plānošanas nodaļas energopārvaldnieks,
Raitis Ignatjevs

15.11.2019.

Taupām enerģiju! 

2019.gads tuvojas noslēgumam un arī mūsu energokomandas darbs drīz noslēgsies.  Esam kopā šo gadu pavadījuši diezgan raibi un varu ar prieku paziņot, ka esam elektrību ietaupījuši  par 8820 kWh (šī gada 10 mēneši pret iepriekšējā gada 10 mēnešiem), gribētos atlikušajās 46 dienas ietaupīt vēl vairāk!

Tāpēc Lūdzu šodien darbu beidzot un dodoties svinēt Latvijas 101.gadadienu:
1. Izslēdziet gaismas!
2. Neaizmirstiet radiatoru termostatus nogriezt uz pozīciju «1»!

Tipiskam birojam apkures patēriņš sastāda 20-40% no enerģijas izmaksām. Samazinot temperatūru par 1°C apkures sezonas laikā, iegūsiet 6-7% ietaupījuma.

3 . Izslēdziet visas elektroiekārtas!

Datori, monitori, UPS, tumbiņas, faksa aparāti, printeri u.c. Atstāts ieslēgts viens dators un monitors uz 24 stundām izmaksās ~ 60 EUR/gadā. Bet ieslēgts kopētājs vienas nakts laikā patērēs tik daudz enerģiju, kā izkopējot 5000 A4 lapas. Lāzerprintera pilnīga izslēgšanai vai izraušana no kontaktligzdas brīvdienu un svētku dienu laikā, spēj samazināt tā patēriņu par 75%.

Komanda «BNA», Ilze Munda


12.09.2019.

Piedalās Energosacensību motivācijas seminārā

Latvijas četru novadu 16 Energokomandas piedalījās 10.septembrī SIA “Ekodoma” Mārupes novadā rīkotajā Energosacensību motivācijas seminārā. Ķeguma, Bauskas, Saldus un Tukuma novadu energokomandas guva ieskatu līdzšinējos sacensību rezultātos un dalījās pieredzē, kā iedvesmot un motivēt kolēģus piedalīties sacensības mērķu sasniegšanā un iesaistīt viņus enerģijas taupīšanā.

Maijā un jūnijā notika sacensība, kas tika nodēvēta par energokomandu Pirmo izaicinājumu. Uzvarētājiem, Bauskas novada komandai «BNA», tika pasniegta balva. Visām komandām būs iespēja revanšēties jau septembrī, kad tiks izsludināts energokomandu «Otrais izaicinājums».

Sacensību mērķis ir komandai sasniegt vismaz 15% energoresursu ietaupījumu savā ēkā. Šīs aktivitātes notiek Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” ietvaros. Viens no projekta mērķiem bija arī Energopārvaldības sistēmas ieviešana. Jau iepriekš tika ziņots, ka Bauskas novada pašvaldība 2019.gada jūlijā saņēma ISO 50001:2018 sertifikātu, kas apliecina pašvaldībā ieviestās Energopārvaldības sistēmas atbilstību starptautiskā sertifikāta prasībām.

Bauskas novada energokomandas risina ar enerģijas lietošanas paradumiem un energotaupīšanu saistītu sacensību uzdevumu.

Motivācijas semināra dalībnieki, komandu pārstāvji, no kreisās: «BNA» - pārstāvji Z.Kārkliņa, I.Munda, A.Podnieks. SIA “Vides serviss” – A.Tomkalns un I.Straujā, energopārvaldnieks R.Ignatjevs.

Energokomandai «BNA» balvu pasniedz M.Rošā, SIA “Ekodoma”.

Teksts un foto:
R.Ignatjevs, energopārvaldnieks


14.08.2019.

Pirmais izaicinājums ir noslēdzies un uzvarētāji ir noskaidroti

Uzvarētājiem balvas tiks pasniegtas motivācijas pasākumā, kas norisināsies jau septembrī. 
Interesantākie sacensību materiāli tiks publicēti nākošajās jaunumu lapās!
Visām komandām būs iespēja revanšēties septembrī, kad tiks izsludināts otrais izaicinājums!

Apsveicam komandas un paldies par dalību! 

Energopārvaldnieks:
Raitis Ignatjevs


17.06.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (7.video)
#C4SProject #C4SLatvia


10.06.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (6.video)
#C4SProject #C4SLatvia


30.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (5.video)
#C4SProject #C4SLatvia


29.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (4.video)
#C4SProject #C4SLatvia


28.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (3.video)
#C4SProject #C4SLatvia


27.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (2.video)
#C4SProject #C4SLatvia


15.05.2019.

Bauskas novada administrācija samazina enerģijas patēriņu savā ēkā! ⚡️ (1.video)
#C4SProject #C4SLatvia


01.03.2019.

Trīs pašvaldības ēkas piedalās energotaupīšanas sacensībās

Turpinot Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” aktivitātes, no 2019.gada janvāra Bauskas novada pašvaldība piedalās energotaupīšanas sacensībās, kur piedalās projektā izveidotas energokomandas, kas darbojas 15 ēkās četrās dažās pašvaldībās – Bauskā, Ķegumā, Saldū un Tukumā.

Trīs Bauskas novada pašvaldības ēkās, Uzvaras ielā 1, Katoļu ielā 3 un SIA „Vides serviss” administratīvajā ēkā Salātu ielā 7A, darbinieki apvienojušies energokomandās, kuru mērķis ir sasniegt vismaz 15% energoresursu ietaupījumu. Lai sasniegtu energoresursu ietaupījumu, vispirms bija jāapzina informācija par to, cik daudz elektroenerģijas un siltumenerģijas konkrētajās ēkās patiesībā tērē un kādi ir darbinieku energoresursu tērēšanas ikdienas paradumi. Pirms sacensībām energokomandu dalībnieki piedalījās projekta „COMPETE4SECAP” vadošā partnera SIA „Ekodoma” organizētajās energokomandu apmācībās, kur tika sniegta informācija par to kā un ar kādiem instrumentiem energokomandai motivēt ēkās strādājošos darbiniekus ikdienā taupīt patērētos energoresursus, kā arī ar kādiem instrumentiem panākt reālu energoresursu samazinājumu.

Energotaupīšanas sacensību galvenais uzdevums ir veicināt enerģijas lietotāju uzvedības maiņu, lai paaugstinātu energoefektivitāti darbavietā, jo ir pierādīts, ka, veicot nelielas izmaiņas darbinieku ikdienas enerģijas lietošanas paradumos, var gūt nozīmīgu enerģijas patēriņa samazinājumu. Apzinoties, ka vislielākā nozīme energoresursu patēriņā ir darbinieku ikdienas paradumiem, tika veikta darba telpu apsekošana, lai atrastu ierīces, kas ilgstoši atrodas gaidīšanas režīmā, bet netiek izmantotas.

Apsekošanas laikā komandas konstatēja dažus paradumus, kas neveicina enerģijas taupīšanu, piemēram:

 • neizslēgts apgaismojums telpā, kurā neviens neatrodas;
 • logi ilgstoši atstāti vēdināšanas režīmā (telpa netiek vēdināta, bet gan tiek dzesēta);
 • darba dienas beigās, netiek pilnībā izslēgta datortehnika, atstāta gaidīšanas režīmā;
 • netiek izmantota telpas siltuma regulēšanas iespēja, izmantojot radiatoru termogalvu.

Lai virzītos uz mērķi, energokomanda ir devusi padomus ēkās strādājošajiem, motivējusi ievērot enerģijas taupīšanu, rosinājusi sekot līdzi ikdienas paradumu maiņai. Ik mēnesi pašvaldības energopārvaldnieks saņem datus par ēku enerģijas kopējo patēriņu iepriekšējā mēnesi. Pēc saņemto datu analīzes var redzēt, vai iepriekšminētie pasākumi ir devuši rezultātu. Pārsteidzoši, ka pirmajā mēnesī (2019.gada janvāris), kopš Uzvaras ielas 1 ēkas energokomandas darbības uzsākšanas, kopējais patērētais elektroenerģijas daudzums uz visu ēku attiecībā pret 2018.gada janvāri, ir samazinājies par pieciem procentiem.

Energotaupīšanas sacensības ilgst vienu gadu. Domājams, ka tas ir pietiekoši ilgs laiks, lai vecie ikdienas enerģijas lietošanas paradumi tiktu nomainīti uz energoefektīvākiem un videi draudzīgākiem. Pēc sacensību noslēguma, energokomandas varēs veikt rezultātu novērtēšanu, kā arī izvērtēt, vai sacensību mērķis ir attaisnojis sākotnējās ieceres.

Uzziņai:

 • 2017.gada nogalē Bauskas novada pašvaldība kļuva par Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „COMPETE4SECAP” partneri kopā ar vēl trim Latvijas pašvaldībām – Ķegumu, Saldu un Tukumu. Projekta dalībvalstis ir Francija, Itālija, Ungārija, Vācija, Spānija, Kipra, Horvātija un Latvija;
 • Projekta „COMPETE4SECAP” mērķis ir nodrošināt ilgtspējīga enerģijas rīcības plāna papildināšanu ar aktivitātēm uz 2030.gadu, kā arī efektīvu plāna īstenošanu pašvaldībā, ieviešot un sertificējot energopārvaldības sistēmu (ISO 50001) un organizējot enerģijas taupīšanas sacensības darbiniekiem;
 • Iepriekš līdzīgas energotaupīšanas sacensības notikušas Eiropas Komisijas programmas HORIZON 2020 projekta „Sawe@Work”, iesaistot 17 280 darbiniekus, 176 ēkās no 9 ES dalībvalstīm. Lielākais enerģijas ietaupījums starp Latvijas pašvaldībām bijis Smiltenes novada domes ēkā Dārza ielā 3, Smiltenē, kur kopējais enerģijas ietaupījums sasniedzis 19,5%.

Laine Baha, Ilze Munda,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas

Ikviens pašvaldības darbinieks var sniegt savus ierosinājumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem energopārvaldības jomā, izmantojot ieteikumu veidlapu. Aizpildītās ieteikumu veidlapas darbinieks nosūta energopārvaldniekam elektroniski uz e-pastu: raitis.ignatjevs@bauskasnovads.lv vai iesniedz klātienē Uzvaras ielā 1, Bauskā. Energopārvaldnieks iepazīstas ar saņemtajām ieteikumu veidlapām, pievieno tās EPS dokumentācijai. EPS sanāksmē ieteikumi tiek izskatīti, izdiskutēti un tiek pieņemti lēmumi, par kuriem energopārvaldnieks un izpilddirektors informē iesaistītos darbiniekus.