Padomes ir sabiedriski aktīvas cilvēku grupas, kas darbojas uz brīvprātības principiem un ar mērķi veicināt vietējās sabiedrības saikni ar pašvaldību, nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvību, sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos.

Pašvaldību likums paredz, ka iedzīvotāju padomes nodrošinās iedzīvotāju interešu pārstāvību, priekšlikumu izskatīšanu un iesniegšanu pašvaldībai par novadam būtiskiem jautājumiem:

  • pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
  • iedzīvotājiem sniedzamo kultūras piedāvājumu, iespējām piedalīties kultūras dzīvē un atbalstu kultūras norisēm;
  • pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu;
  • atbalsta sniegšanu saimnieciskās darbības sekmēšanai;
  • teritorijas būvju uzturēšanas prasību noteikšanu, ciktāl tā saistīta ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavu saglabāšanu;
  • citiem jautājumiem, kas svarīgi iedzīvotājiem.

Padome būs instruments vietējo iedzīvotāju vajadzību apzināšanai, priekšlikumu izskatīšanai un pašvaldības informēšanai par iedzīvotāju priekšlikumiem.