Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes notiek katra mēneša 2. trešdienā, divas nedēļas pirms kārtējās domes sēdes, plkst. 9.00. 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas kompetence

Komiteja izvērtē un sagatavo izskatīšanai domes sēdē šādus jautājumus:

  • par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu  darbību un šo iestāžu attīstības plānu saskaņošanu;
  • par pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību, kas sniedz izglītības, kultūras un sporta pakalpojumus, kā arī personu iesniegumus un pieprasījumus par budžeta līdzekļu piešķiršanu un sagatavo tos tālākai izskatīšanai Finanšu komitejā;
  •  par izglītības, kultūras un sporta jautājumiem;
  • par pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām pašvaldības izglītības iestādēs;
  • par organizatorisko un finansiālo palīdzību pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestādēm un pasākumiem;
  • par jaunatnes politikas īstenošanu;
  • par cilvēku kompetences attīstību, kā arī mūžizglītības principu realizēšanu;
  • par starptautisko sadarbību.

Komitejas sastāvs

Komitejas vadītājs:

Komitejas vadītāja vietnieks:

Komitejas locekļi:

Sēžu darba kārtība un protokoli