Stratēģijā ir izstrādāti jaunatnes politikas rīcības virzieni un sagaidāmie rezultāti 2017. - 2024.gadam:

 1. Institucionālā sistēma darba ar jaunatni īstenošanai un darba ar jaunatni koordinācija
  • Veicināt koordinētu, saskaņotu un jauniešu vajadzībām atbilstošu jaunatnes politikas izstrādi un ieviešanu Bauskas novadā.
 2. Atbalsts jauniešu līdzdalībai
  • Nodrošināt jauniešiem iespēju līdzdarboties viņu dzīves kvalitāti ietekmējošu lēmumu pieņemšanā;
  • Sekmēt jauniešu iesaistīšanos jaunatnes organizācijās un brīvprātīgajā darbā;
  • Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvu.
 3. Brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
  • Nodrošināt Bauskas novada jauniešiem iespējas lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
  • Nodrošināt jauniešiem neformālās izglītības iespējas;
  • Nodrošināt brīvā laika pavadīšanas vietas izveidi jauniešiem.
 4. Atbalsts jauniešu nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai
  • Radīt priekšnoteikumus jauniešu karjeras izvēlei un sekmēt uzņēmējdarbības prasmju attīstību.
 5. Starptautiskā sadarbība un jauniešu mobilitāte
  • Radīt priekšnoteikumus pieredzes apmaiņai jaunatnes politikas jautājumos;
  • Sekmēt jaunatnes organizāciju un pašvaldības institūciju līdzdalību pārrobežu projektos.
 6. Veselīgs dzīvesveids un sporta aktivitātes
  • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
 7. Jauniešu sociālā drošība
  • Sekmēt sociālās atstumtības riska grupu jauniešu integrāciju sabiedrībā;
  • Veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrāciju sabiedrībā;
  • Atbalsts ģimenēm.
 8. Informācijas pieejamība jauniešiem
  • Nodrošināt jauniešiem viegli pieejamu un strukturētu informāciju par līdzdalības iespējām un pašvaldības pakalpojumiem.
 9. Jauniešiem draudzīgas pilsētvides veidošana
  • Nodrošināt jauniešiem iespējas iesaistīties ilgtspējīgas publiskās ārtelpas plānošanā un veidošanā.