Novada teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa (līdz 25 gadiem) teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Iecavas novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2017. gada 1. augusta.


Informācija par maģistrālajiem gāzesvadiem:

Iecavas novadu šķērso gāzesvadi:

  • Rīga - Panevēža (diametrs 700 mm; aizsargjosla 150 m uz katru pusi);
  • Iecava - Liepāja (diametrs 500 mm; aizsargjosla 125 m uz katru pusi).