Nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 1, Bauskā, kadastra Nr.4001 004 0095
Apstiprināts ar Bauskas novada domes 2013.gada 28.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.11, 4.p.)


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Purmales”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā, detālplānojuma apstiprināšanu

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.547 (prot. Nr.17, 32.p.) “Par detālplānojuma nekustamam īpašumam "Purmales", Iecavas pagastā, Bauskas novadā (ietverot zemes vienības ar kadastra apz. 4064 012 0009 un kadastra apz. 4064 012 0010) apstiprināšanu” apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam “Purmales”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā.

Informācija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25757


Paziņojums par nekustamā īpašuma “Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā detālplānojuma apstiprināšanu.

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2023.gada 28.septembra domes sēdes lēmumu "Par nekustamā īpašuma “Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 002 0333) detālplānojuma apstiprināšanu."

Bauskas novada pašvaldība informē, ka līdz ar Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembrī pieņemto lēmumu (lēmums Nr.169, prot. Nr.5, 35.p.) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 002 0333”, nekustamajā īpašumā ir uzsākta detālplānojuma izstrāde. 

Informācija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28294

  Detālplānojuma izstrādes mērķis, saskaņā ar darba uzdevumā noteikto, ir pieslēguma izveidošana valsts autoceļam V1010 Stūri-Ziemeļi no nekustamā īpašuma „Rāmas”, Iecavas pagastā, Bauskas novadā (detālplānojuma teritoriju skatīt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā).

  Nekustamā īpašuma un reizē detālplānojuma izstrādes teritorijas platība ir 2,18 ha. Nekustamajā īpašumā paredzēts uzbūvēt vienu dzīvojamo māju.

  Detālplānojuma izstrādātājs ir SIA “PLĀNS UN BŪVE”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar pašvaldības pārstāvi - Bauskas teritorijas plānotāju Daci Platonovu (tālr. +371 63963972) - vai arī detālplānojuma izstrādātāju, SIA “Plāns & būve” teritorijas plānotāju Ilzi Circeni (tālr. +371 28323046).


   Teritorija starp Zaļo ielu, Upmalas ielu, Zemgaļu ielu, Miera ielu, Mūsas upi un pilsētas robežu, Bauskā
  Apstiprināts ar Bauskas novada domes 2009.gada 24.septembra sēdes lēmumu (prot.Nr.7, 14§) Bauskas novada saistošie noteikumi Nr.6.

  Nav atceltie.