Centrālā vēlēšanu komisija ceturtdien, 16. novembrī, izlēma rīkot parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu no 2023. gada 7. decembra līdz 2024.gada 5. janvārim.

Šāds lēmums saistīts ar 34 Saeimas deputātu parakstītu vēršanos pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai.

Normatīvie akti nosaka, ka šādā gadījumā desmit dienu laikā no iniciatīvas iesniegšanas brīža Valsts prezidentam jāinformē CVK par likuma apturēšanu. No brīža, kad Valsts prezidents ir informējis par likuma apturēšanu, CVK divu mēnešu laikā nodrošina parakstu vākšanu, kas sevī ietver gan organizatoriskos procesus, gan pašu parakstu vākšanu, kas notiks 30 dienu. 13. novembrī iznācis “Latvijas Vēstneša” papildu laidiens ar Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča paziņojumu par likuma “Grozījumi Notariāta likumā” publicēšanas apturēšanu.

Parakstu vākšana par likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu notiks īpašās parakstu vākšanas vietās, kuras noteiks katra pašvaldības dome savā teritorijā līdz 4. decembrim. Informācija par pašvaldību noteiktajām parakstu vākšanas vietām būs pieejama arī Centrālās vēlēšanu komisijas vietnē.

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu 2023. gada 7. decembris – 2024. gada 5. janvāris

“Grozījumi Notariāta likumā”

 • Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā:

“D2 sadaļa

Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana

107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.

107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un:

 1. nav laulībā;
 2. par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas;
 3. nav radinieki taisnā līnijā;
 4. nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas.

107.¹⁴ Notariālajā aktā par partnerību norāda:

 1. personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru;
 2. katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹⁵ Partnerība izbeidzas:

 1. ar personas nāvi;
 2. ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu;
 3. ar vienas vai abu personu laulību;
 4. ar abu personu gribas izteikumu notāram;
 5. ar tiesas spriedumu.

107.¹⁶ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹⁷ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda:

 1. personu gribas izteikumu;
 2. katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi);
 3. notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi;
 4. tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru;
 5. zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu;
 6. partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi.”
 • Aizstāt visā likumā vārdus “Iedzīvotāju reģistrs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Fizisko personu reģistrs” (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Informāciju sagatavoja Centrālā vēlēšanu komisija

Vēlētāju iniciatīvas:

Satversmē noteikts, ka ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesības:

 • iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai;
 • ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Izmantot šīs tiesības vēlētāji var 12 mēnešu laikā no dienas, kad Centrālā vēlēšanu komisija iniciatīvu reģistrējusi.

Šajā sadaļā atradīsiet visu svarīgāko informāciju par vēlētāju iniciatīvām un parakstu vākšanas nosacījumiem.

Par parakstīšanās iespējām uzziniet sadaļā "Kur parakstīties?" un infografikās  "Vēlētāju likumdošanas iniciatīvas" (457.98 KB) un "Parakstu vākšanas Latvijā".

Noderīga informācija par parakstu vākšanām Latvijā pieejama arī sadaļā "Parakstu vākšanas".

Kur parakstīties?
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētajām iniciatīvām iespējams:

 1. dzīvesvietas deklarēšanas vietās pašvaldībā;
 2. novados pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja;
 3. pie zvērināta notāra;
 4. bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, ja novadā, novada pilsētā vai pagastā nav zvērināta notāra (Jāievēro! Apliecināt parakstu bāriņtiesā var, ja vēlētājam ir deklarēta dzīvesvieta attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā).
 5. portālā www.Latvija.lv. Valsts reģionālās attīstības aģentūra un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informē, ka portāla darbība var būt periodiski traucēta. Ja parakstīšanās e-pakalpojuma izpildes gaitā saņemat kļūdas paziņojumu, lūdzam atgriezties pakalpojuma pirmajā solī un uzsākt atkārtotu pakalpojuma izpildi!
 6. Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas.

Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētās vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu vākšana.

VĒLĒŠANU KOMISIJA
 
Komisijas priekšsēdētājs: Juris Gailis

Pašnodarbināta persona

e-pasts: velesanas@bauska.lv, tel. +371 29267734
Komisijas sekretāre: Līga Kausiniece

Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja, Administratīvās nodaļas vadītāja

E-pasts: liga.kausiniece@bauska.lv, tel.+371 29517965
Komisijas locekļi:
1) Kristīne Brūvele Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada Sociālais dienests"  Rundāles apvienības struktūrvienības vadītāja
2) Līga Kausiniece Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta vadītāja, Administratīvās nodaļas vadītāja
3) Tālrīts Krastiņš SIA "Metrum", zemes ierīcības inženieris-sertificēts mērnieks
4) Māris Plēsnieks Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Administratīvā departamenta Darba aizsardzības speciālists
5) Inguna Paegle LIZDA Bauskas starpnovadu organizācijas grāmatvede
6) Dace Šileika Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku apvienības pārvalde" vadītāja
Kandidātu pieteikšana
Bauskas KAC
paraksti