Latvijas goda ģimene

Aktuāla informācija daudzbērnu ģimenēm Latvijā.
Skatīt vairāk

Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Atvieglojumus ir tiesīgi saņemt pašvaldības dibināto izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri:  klātienē apgūst pamatizglītības programmas vai klātienē apgūst obligātās pirmsskolas izglītības programmas (5 un 6 gadīgie).

Pabalsts mācību gada uzsākšanai daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenei par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē.

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalstu tiesības ir saņemt vienam no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kura pamata dzīvesvieta pirms bērna piedzimšanas ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Bauskas novada ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni var iegūt vairāka veida atbalstus no Bauskas novada pašvaldības.

Cita atbalsta veidi

Ģimenes asistenta pakalpojuma (turpmāk šajā nodaļā – pakalpojums) mērķis ir nodrošināt personām atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.