Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums 

Iznomājamā objekta platība

Pieteikšanās
termiņš

Grafiskais pielikums
04.06.2024. Īslīces pagasts 4068 002 0173 0,148 ha 18.06.2024.
04.06.2024. Īslīces pagasts 4068 002 0173 0,057 ha 18.06.2024.
20.03.2024. Ceraukstes pagasts 4050 005 0116 0,70 ha 03.04.2024.
04.03.2024. Bauska 4001 006 0024 3177m2 līdz pirmajam iesniegumam
04.03.2024. Bauska 4001 006 0022 4742m2 līdz pirmajam iesniegumam
07.11.2023. Mežotnes pagasts 4072 002 0183 0,15 ha 21.11.2023.

09.10.2023.

Bauska 4001 007 0006 307m2 un 600m2 līdz pirmajam iesniegumam
03.11.2022. Brunavas pagasts 4046 019 0077 Vairākas daļas līdz pirmajam iesniegumam
19.04.2022. Gailīšu
pagasts
4060 007 0410 0,01 ha līdz pirmajam iesniegumam
19.04.2022. Gailīšu
pagasts
4060 007 0223 12 pa 0,1 ha
2 pa 0,15 ha
līdz pirmajam iesniegumam
30.03.2022. Vecsaules pagasts 4092 013 0124 1,5 ha līdz pirmajam 
iesniegumam
28.03.2022. Codes
pagasts
4052 006 0118 0,1 ha  līdz pirmajam
iesniegumam
10.02.2022. Gailīšu
pagasts
4060 004 0181 0,05 ha
0,04 ha (2 gab.)
0,02 ha
līdz pirmajam 
iesniegumam
10.02.2022. Gailīšu
pagasts
4060 001 0059 0,08 ha līdz pirmajam iesniegumam
31.01.2022. Codes
pagasts
4052 004 0349 0,12 ha un 0,1 ha līdz pirmajam
 iesniegumam
01.11.2011. Codes
pagasts
4052 002 0111 1,2ha līdz pirmajam
 iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0637 0,17 ha līdz pirmajam 
iesniegumam
25.01.2022. Mežotnes pagasts 4072 004 0245 0,1 ha līdz pirmajam
 iesniegumam
26.06.2017. Mežotnes pagasts 4072 004 0594 0,271 ha līdz pirmajam iesniegumam

28.07.2014.

Mežotnes pagasts

4072 004 0599

4072 004 0600

0,26 ha

0,26 ha

līdz pirmajam iesniegumam
25.11.2013. Mežotnes pagasts 4072 002 0262 0,9ha līdz pirmajam iesniegumam

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Iecavas apvienības pārvalde" piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus.

Zemesgabala nosaukums,

atrašanās vieta

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Iznomāšanas mērķis

Nomas līguma termiņš

Gada nomas maksa

Publicēts

Sili 2, Iecava 40 640 101 912 0,06 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 17.06.2024.
Ķiršu iela 30, Iecava 4064 010 1373 0,0603 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 11.06.2024.
Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi", Iecava 4064 010 2639 0,03-0,06 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 11.06.2024.
Mazdārziņu teritorija "Sarkaņi", Iecava 4064 010 2561 0,05-0,08 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 11.06.2024.
Aroniju iela 16, Iecava 4061 010 1127 0,06 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 30.05.2024.
Ozolēni 22, Iecava 4064 010 1759 0,01 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 30.05.2024.
Ozolēni 47, Iecava 4064 010 1776 0,01 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 30.05.2024.
Ozolēni 73, Iecava 4064 010 1781 0,01 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 30.05.2024.
Ozolēni 79, Iecava 4064 010 1747 0,01 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 30.05.2024.
Ozolēni 72, Iecava 4064 010 1777 0,01 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 30.05.2024.
Jaunaudrupi 1,
Audrupi, Iecavas pag.
4064 012 0198 0,04-0,06 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 05.04.2023.
Rosme
Iecavas pag.
4064 014 0283 0,03 Personiskā palīgsaimniecība 5 gadi

1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR)

17.05.2022.
Dzirksteles 1,
Rosme, Iecavas pag.
4064 014 0292 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi 1,5% no zemes kadastra vērtības (minimālā nomas maksa 7 EUR) 26.04.2022.

Dārza iela 16-9,
Zālīte, Iecavas pag.

4064 006 0396

0,08

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Mazdārziņu teritorija, Zālīte,

Iecavas pag.

 

0,01 – 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Mazdārziņu teritorija “Ķesterkalns”, Iecava, Iecavas pag.

4064 010 2282

0,03 vai 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Rosme, Iecavas pag.

4064 014 0313

4064 014 0312

līdz 0,06

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Rūpniecības iela 1, Iecava, Iecavas pag.

4064 010 2661

0,008-0,02

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

(minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Zorģi 1-1, Zorģi, Iecavas pag.

4064 011 0519

0,05

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības

 (minimālā nomas maksa 7 EUR)

02.07.2021.

Paozoli 90, Iecava

4064 010 2019

0,025

Personiskā palīgsaimniecība

5 gadi

1,5% no zemes kadastrālās vērtības 
(minimālā nomas maksa 7 EUR)

27.08.2021.

Iesniegumu var iesniegt klātienē Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas apvienības pārvalde" Nekustamā īpašuma nodaļā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Bauskas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz parvalde@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Rundāles apvienības pārvaldē, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldē un Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā

E-pakalpojumi

Logo
 1. "Priekšlikumu iesniegšana Rundāles novada pašvaldības attīstības nodrošināšanai" - Jaunais E-pakalpojums ļauj iesaistīties novada attīstības procesos, iesniedzot savas idejas nostādītā mērķa sasniegšani vai atbalstot  citu iedzīvotāju iesniegtās idejas. Pašvaldībā pastāvīgi notiek darbs pie daudziem uzlabojumiem novadā, ar mērķi radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes.
  E-pakalpojums pieejams sadaļā E-pakalpojumi/Novada attīstībai
 2. "Informācijas un ierosinājumu iesniegšana par Rundāles novada pašvaldības teritorijas labiekārtošanu" - Šajā sadaļā varat minēt vietas, kur nepieciešami vides un teritorijas labiekārtošana, lai veicinātu novada attīstību. 
  E-pakalpojums pieejams sadaļā E-pakalpojumi/Teritorijas labiekārtošana
 3. "Pašvaldības nomas objekti" - autorizētiem lietotājiem ir pieejams Rundāles pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu saraksts, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:
  Autorizējies
 4. "Pieteikšanās nomas objektiem" - autorizētiem lietotājiem ir iespēja elektroniski iesniegt pieteikumus par Rundāles novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nekustamā īpašuma objektu nomu. Iespēja pārlūkot savu iesniegto pieteikumu sarakstu, apskatīt iesniegto pieteikumu statusu, kā arī anulēt savus iesniegtos pieteikumus.
  Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:
  Autorizējies
 5. "Mani nomas līgumi, rēķini, maksājumi" - autorizētiem lietotājiem ir iespēja aplūkot savus nomas līgumu datus, nomas maksas rēķinu datus, no e-pakalpojuma veikto maksājumu datus un nomnieka konta stāvokli. Lietotājam e-pakalpojuma ietvaros ir iespēja veikt rēķinu apmaksu, izmantojot internetbanku. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību.
  Autorizējies
 6. "Rēķini un skaitītāji" - Iesniedz skaitītāju rādījumus bez maksas! Apskati līgumus un rēķinus, kā arī apmaksā neapmaksātos rēķinus! Lai izmantotu šo pakalpojumu, Jums nepieciešams autorizēties.
  Autorizējies

"Pašvaldības nomas objekti" - autorizētiem lietotājiem ir pieejams Rundāles pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo nomas objektu saraksts, kurā iespējams aplūkot datus par brīvajiem nomas objektiem un nomā esošiem nomas objektiem. Lai aplūkotu nomas objektu sarakstu Jums būs nepieciešams autorizēties izmantojot internetbanku starpniecību:

Autorizējies

Brīvās nomas zemes Vecumnieku apvienības pārvaldes teritorijā


Pieteikumu (iesniegumu) var iesniegt Bauskas novada pašvaldības iestādē “Vecumnieku apvienības pārvalde” vai pagastu nodaļās. Kā arī nosūtot elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pastu vecumnieki.parvalde@bauskasnovads.lv

Paziņojuma ievietošanas datums

Iznomājamā 
īpašuma atrašanās vieta

Iznomājamā objekta kadastra apzīmējums

Iznomājamā objekta platība (ha)

Pieteikšanās termiņš

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100142

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100157

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090180

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090289

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090132

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940090238

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940100110

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

16.06.2022

Vecumnieku pagasts

40940100146

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120856

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120828

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120793

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120933

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120785

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120757

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120883

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Vecumnieku pagasts

40940120733

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

22.09.2022

Vecumnieku pagasts

40940120925

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

22.09.2023

Vecumnieku pagasts

40940120962

0,05

Līdz pirmajam iesniegumam

27.10.2022

Bārbeles pagasts

40440040289

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

12.04.2024

Bārbeles pagasts

40440050094

0,96

Līdz 26.04.2024.

pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

 

 

 

 

 

09.05.2022

Valles pagasts

32900080187

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Valles pagasts

32900080450

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

14.06.2022

Valles pagasts

32900120145

0,75

līdz pirmajam iesniegumam

30.08.2023

Valles pagasts

32900060030

2

līdz pirmajam iesniegumam

12.04.2024.

Valles pagasts

32900120224

2,5ha

Līdz 26.04.2024.

pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Skaistkalnes pagasts

40800050116

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

11.09.2022

Skaistkalnes pagasts

40800050121

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

19.10.2022

Skaistkalnes pagasts

40800020436

0,4

līdz pirmajam iesniegumam

12.04.2024

Skaistkalnes pagasts

40800020361

0,43

Līdz 26.04.2024.

pēc tam līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Kurmenes pagasts

32620090103

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

09.05.2022

Kurmenes pagasts

32620090156

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

16.02.2023

Kurmenes pagasts

32620090188

0,07

līdz pirmajam iesniegumam

05.08.2022

Stelpes pagasts

40840030352

0,05-0,1

līdz pirmajam iesniegumam

11.09.2022

Stelpes pagasts

40840030273

0,05

līdz pirmajam iesniegumam

17.01.2023

Stelpes pagasts

40840040038

3,0

līdz pirmajam iesniegumam

18.05.2023

Stelpes pagasts

40840030282

0,5

līdz pirmajam iesniegumam

28.04.2023

Stelpes pagasts

40840010142

0,5

līdz pirmajam iesniegumam

03.09.2023

Stelpes pagasts

40840030268

0,7

Līdz pirmajam iesniegumam

27.03.2024

Stelpes pagasts

40840020055

0,8

Līdz pirmajam iesniegumam

Bauskas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi

Informācija tiek precizēta