Cena
Atbilstoši cenrādim
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
-
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pieteikumi par nekustamā īpašuma (zemes vai telpu) nomu iesniedzami paziņojumā noteiktajā termiņā Bauskas novada domē Bauskā, Uzvaras ielā 1, VPVKAC vai pagasta pārvaldē, kuras teritorijā atrodas iznomājamais īpašums.

Bauskas novada pašvaldības norēķinu konti samaksai par zemes nomu

Bauskas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā esošās lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādis:

Zemes nomas maksu koriģējošie koeficienti:

Uzziņas par pakalpojumu