Pašvaldības policija

pasvaldibaspolicija [at] bauskasnovads.lv

Valsts policijas palīdzības tālrunis – 110

Palīdzības tālrunis paredzēts tiem gadījumiem, kad Jums ir nepieciešama tūlītēja policijas palīdzība – ja notiek nopietns sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziegums vai ceļu satiksmes negadījums.

Ja neatrodaties Latvijā, zvaniet +371 67014002.

Plašāka informācija, kā ziņot policijai, šeit 

Uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

Situācijas, kad jāizsauc NMPD mediķi: 

 • bezsamaņa, 
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību, 
 • pazīmes, kas liecina par infarktu (pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula),
 • pazīmes, kas liecina par insultu (ir vienas puses pēkšņs vājums),
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

Plašāka informācija par neatliekamo medicīnisko palīdzību šeit 

AS “Conexus Baltic Grid” - nodrošina dabasgāzes pārvadi un uzglabāšanu.

Tālrunis: +371 67087900, +371 67087999
E-pasts: info@conexus.lv

Diennakts dispečeri: +371 67819017

Informācija iedzīvotājiem:

 

26.03.2024.

Bauskas novada pašvaldības teritoriju Brunavas, Ceraukstes, Gailīšu, Īslīces, Rundāles, Viesturu, Vecumnieku un Kurmenes pagastā šķērso SIA Latvian Transit piederošie maģistrālie naftas un naftas produktu vadi, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteikta drošības aizsargjosla (minimālais platums – 25 metri no cauruļvada ass).

Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu likuma 35.pantā. Papildus aprobežojumi aizsargjoslās ap ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem, degvielas uzpildes stacijām ir noteikti Aizsargjoslu likuma 57. pantā, kura pirmajā, otrajā un trešajā daļā ir noteikti svarīgākie aprobežojumi. Tostarp, Aizsargjoslu likuma 57. panta pirmās daļas punkti, tajā skaitā, bet ne tikai, nosaka:

 1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
 2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
 3. aizliegts staigāt pa virsūdens cauruļvadu pārejām;
 4. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
 5. aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā;
 6. ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju īpašnieku, aizliegts:
  • būvēt, atjaunot, pārbūvēt vai nojaukt jebkuras ēkas un inženierbūves,
  • izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas,
  • izvietot degvielas uzpildes stacijas,
  • ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes,
  • veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot vibroveltņus ar svaru, kas lielāks par 5000 kilogramiem, un triecienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
  • veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aramzemēs — dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts planēšanas darbus,
  • veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības darbus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņemšanu (izņemot augsnes paraugus),
  • veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus,
  • veikt citus darbus, kas traucē ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu, degvielas uzpildes staciju un ar šiem objektiem saistīto iekārtu apkalpošanu vai var bojāt šos objektus.

Aizsargjoslu likuma 57. panta otrās daļas punkti, tajā skaitā, bet ne tikai, nosaka:

1) aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo izrakteņu ieguvi;

2) aizliegts aizkraut pievedceļus un pieejas ogļūdeņražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumiem un to objektiem;

3) aizliegts aizsargjoslās gar zemūdens cauruļvadiem braukt ar izmestu enkuru vai tīkliem, ierādīt zvejas vietas un zvejot, ķert ūdens dzīvniekus un iegūt ūdensaugus ar dziļūdens rīkiem.

Aizsargjoslu likuma 57. panta trešās daļas punkti, tajā skaitā, bet ne tikai, nosaka:

1) aizliegts būvēt jaunas dzīvojamās mājas vai esošās ēkas pārbūvēt par dzīvojamām mājām;

2) aizliegts būvēt jaunas nedzīvojamās ēkas vai esošās ēkas pārbūvēt par nedzīvojamām ēkām, izņemot satiksmes un sakaru iestāžu ēkas un rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas, kuru būve rakstveidā saskaņota ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu, cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes un pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku;

3) aizliegts būvēt jaunas sporta un atpūtas būves vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta un atpūtas būvēm;

4) aizliegts atvērt izglītības iestādes, ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;

5) aizliegts rīkot publiskus pasākumus;

6) pilsētās un ciemos aizliegts drošības aizsargjoslās iekārtot sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas;

7) ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar ogļūdeņražu ieguves vietu, naftas, naftas produktu un bīstamu ķīmisko vielu un produktu, cauruļvadu, tilpņu, krātuvju, pārstrādes vai pārkraušanas uzņēmumu īpašnieku, aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas, bīstamu ķīmisko vielu un produktu, kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vielu, produktu un materiālu glabātavas.

Atgādinām, ka kopš 2022.gada beigām maģistrālais naftas produktu cauruļvads “Polocka-Ventspils” ir iztukšots un piepildīts ar inertās gāzes (slāpekļa) maisījumu. SIA Latvian Transit turpina uzturēt maģistrālo cauruļvadu drošā stāvokļa režīmā, kura laikā tiek saglabāta maģistrālā cauruļvada darbspēja, nodrošināta ekoloģiskā drošība, rūpnieciskā drošība un ugunsdrošība visam tā uzturēšanas periodam.

 

 

SIA Latvian Transit Biznesa attīstības un rūpnieciskās drošības direktors R. Zelčs

 

Servisa dienests

Tālrunis: 80000404

Ja vēlaties informēt par elektrības padeves pārtraukumu, sprieguma problēmu vai elektroapgādes infrastruktūras defektu, aizpildiet atbilstošu pieteikumu AS Sadales tīkls mājaslapā bojājumu pieteikšana.

Augstas bīstamības situācijās nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam 112.

Klientu apkalpošanas centrs 
Tālrunis: 8403

Informācijai par bojājumiem
Tālrunis: 8404

SIA "Kvēle"

Tālrunis: +371 63923102 ; +371 29239199

e-pasts: ofiss@kvele.lv

VAS "Latvijas Valsts ceļi" 

Diennakts informācijas tālrunis +371 80005555

 

Konstatējot vides piesārņojumu (smakas, putekļi, dūmi, atkritumi (bīstamie atkritumi, būvgruži, nelegālas izgāztuves, lauksaimniecības ķimikālijas), ūdens piesārņojums), lūdzam nekavējoties par to informēt Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālo vides pārvaldi, minot konkrētu vietu un laiku.

tālr. +371 63023228;, +371 63022739
e-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv

mobilā lietotne: www.videssos.lv 
vides SOS diennakts tālr. +371 26338800

Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības:

 • operatīvais dežurants +37128329302
 • meža ugunsdzēsēju automašīna (Bauskas nodaļa - ''Mežsargi'' Vecumnieku pag.) +37129399066 
 • vecākais mežzinis Jānis Freimanis (Bauskas nodaļa - Vecsaules, Brunavas, Skaistkalnes pag.daļa) +37129143253

Nacionālo bruņoto spēku apvienotā operatīvā centra dežurants +37167071000 

Latvijas Dzelzceļa operatīvie dežuranti +37167233593; +37167233594; +37120297300

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta operatīvais dežurants +37129424504

26.10.2022. Pārvalde izstrādājusi ērti lietojamu migrācijas rīku un uzsāk migrācijas informatīvā tālruņa pilotprojektu

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) izstrādājusi ērtu un funkcionālu migrācijas rīku ārzemniekiem, kuri plāno uzturēties vai jau uzturas Latvijā un vēlas pārskatāmi iepazīties ar dokumentu iesniegšanas procesu. Tāpat, lai ātri un ērti sniegtu aktuālāko informāciju par migrācijas jautājumiem, uzsākts migrācijas informatīvā tālruņa pilotprojekts.
 

Migrācijas rīks ir pieejams Pārvaldes tīmekļa vietnes www.pmlp.gov.lv sadaļā “Uzturēšanās atļaujas” – ‘’Uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas kārtība’’. Tajā iespējams iegūt detalizētu informāciju par dokumentu iesniegšanas procesu, apmaksas nosacījumiem un dokumentu saņemšanu gadījumos, ja plānots iesniegt pirmreizējo uzturēšanās atļauju, atkārtotu uzturēšanās atļauju, pieprasīt Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā vai reģistrēt uzturēšanās atļauju.
 

Rīks izveidots, lai ļautu klientiem mūsdienīgi un ērti iepazīties ar lielo informācijas apjomu, kas saistīts ar pirmreizēju un atkārtotu uzturēšanās atļaujas iesniegšanu. Šī informācija jau iepriekš bija pieejama Pārvaldes mājaslapā, taču līdz šim nebija apkopota vienuviet ērtā un pārskatāmā veidā.
 

Būtiski ņemt vērā, ka migrācijas rīks tikai sniedz informāciju par dokumentu iesniegšanas procesu, – iesniegt dokumentus uzturēšanās atļauju iegūšanai tajā nav iespējams.
 

Savukārt migrācijas informatīvais tālrunis 67209600 izveidots, lai nodrošinātu ātru un ērtu informācijas ieguvi tiem Pārvaldes klientiem, kuriem, lai likumīgi uzturētos Latvijā, nepieciešams noformēt uzturēšanās dokumentus – vīzas vai uzturēšanās atļaujas. Migrācijas informatīvajā tālrunī varēs arī iegūt atbildes uz jautājumiem par pagaidu aizsardzības statusa piešķiršanu, uzturēšanās atļauju vai vīzu anulēšanu Ukrainas valstpiederīgajiem.
 

Migrācijas informatīvā tālruņa pilotprojekta ieviešana ļaus pilnveidot Pārvaldes centrālā informatīvā tālruņa klientu apkalpošanas servisu, pārvirzot daļu klientu uz jauno informatīvo tālruni. Tas ļaus efektīvāk un ātrāk apkalpot klientus, kuri vēlas saņemt konsultāciju, zvanot uz centrālo informatīvo tālruni. Klientu jautājumi turpmāk tiks sadalīti atbilstoši specifikai: centrālais informatīvais tālrunis vēl arvien konsultēs par vispārīgiem jautājumiem, savukārt migrācijas informatīvais tālrunis – tikai par ielūgumu, izsaukumu, uzturēšanās atļauju un vīzu jautājumiem.
 

Šobrīd informatīvā tālruņa pilotprojekts tiek īstenots līdz 19. decembrim, lai pārliecinātos par klientu interesi, kā arī pakāpeniski papildinātu konsultējamo tēmu loku, balstoties uz klientu uzdotajiem jautājumiem. Klientiem migrācijas informatīvais tālrunis būs pieejams darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00.
 

Migrācijas rīka izstrāde un migrācijas informatīvais tālrunis tiek finansēti no Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada programmas projekta Nr. PMLP/PMIF/2017/3 “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība”.
 

Migrācijas infotālruņa darbību nodrošina Pārvaldes ārpakalpojuma sniedzējs SIA TET.


 

Atvērt konfigurācijas opcijas

07.10.2022. Jaunums! Piesakieties bezmaksas A2 latviešu valodas apmācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem!


Atsaucoties pieprasījumam, paplašinātas iespējas Ukrainas civiliedzīvotājiem apgūt latviešu valodas prasmes. Papildus Sabiedrības integrācijas fonda nodrošinātajām A1 valodas apmācībām, šobrīd ir atvērta pieteikšanās arī A2 līmeņa apmācībām nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību. Pieteikšanās līdz š.g. 15. oktobrim.

 • Vidējo izglītību ieguvušajiem (no 17 gadiem) vismaz 120 stundu apjomā
 • Pieejami bezmaksas visā Latvijā
 • Klātienē, attālinātā vai jauktā formā


Atrodi sarakstā sev vispiemērotāko latviešu valodas kursu nodrošinātāju un sazinies ar pakalpojuma sniedzēju, lai pieteiktos: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/sakusies-ukrainas-civiliedzivotaju-pieteiksanas-latviesu-valodas-apmacibam-a2-limeni


НОВИНИ! Подайте заявку на БЕЗКОШТОВНЕ A2 навчання латиської мови для громадян України!


У відповідь на попит, було розширено можливості для громадян України вивчати латиську мову.  Окрім мовної підготовки А1, яку проводить Фонд інтеграції суспільства, наразі відкрито прийом заявкок на навчання на рівень А2 для неповнолітніх громадян України, які мають середню освіту.  Запис до 15 жовтня цього року.

 • Дорослим не менше 120 годин 
 • Безкоштовно у всіх регіонах Латвії
 • Очна, дистанційна або змішана форми навчання

Знайдіть у списку найбільш підходящi курси латиської мови та зв’яжіться з учбовим закладом, щоб подати заявку: https://www.sif.gov.lv/lv/jaunums/sakusies-ukrainas-civiliedzivotaju-pieteiksanas-latviesu-valodas-apmacibam-a2-limeni

Latviešu valoda ukraiņiem baneris


 

Atvērt konfigurācijas opcijas

06.10.2022. Pašnodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji var saņemt NVA pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu

Saskaņā ar grozījumiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā pašnodarbinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri pēc 2022. gada 24. februāra normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējušies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu maksātāju reģistrā kā pašnodarbinātās personas, ir tiesības Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieprasīt vienreizēju pabalstu pašnodarbinātības uzsākšanai. Pabalsts tiek izmaksāts vienas minimālās mēneša darba algas apmērā – 500 eiro. To nosaka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7.panta   14.daļa.

Lai saņemtu pabalstu, pašnodarbinātajam Ukrainas civiliedzīvotājam viena mēneša laikā no reģistrācijas dienas VID ir jāiesniedz NVA iesniegums par pabalsta piešķiršanu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājs kā pašnodarbinātā persona ir reģistrējies VID pirms Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 7. panta 14. daļas stāšanās spēkā (pirms 2022. gada 24.septembra), tad iesniegums par pabalsta piešķiršanu NVA ir jāiesniedz viena mēneša laikā no grozījumu spēkā stāšanās dienas (no 2022. gada 24.septembra līdz 2022.gada 23.oktobrim (ieskaitot)).

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu nepiešķir tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri iepriekš jau ir saņēmuši NVA nodarbinātības uzsākšanas pabalstu. Ja Ukrainas civiliedzīvotājam vienlaikus ir tiesības pretendēt gan uz nodarbinātības uzsākšanas pabalstu, gan uz pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu, viņš var saņemt tikai vienu no šiem pabalstiem.

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts netiek ņemts vērā, nosakot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības un aprēķinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu.

Līdzekļi pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta izmaksai Ukrainas civiliedzīvotājiem ir piešķirti no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".

Pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsts ukraiņiem baneris

Detalizētāka informācija par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejama NVA vietnē.

Atvērt konfigurācijas opcijas

Ukrainas bēgļu atbalstam izveidots portāls www.majasbegliem.lv.
Lai palīdzētu Ukrainas bēgļiem vieglāk atrast mājokli Latvijā, kustība “Gribu palīdzēt bēgļiem” izveidojusi portālu majasbegliem.lv. Portālā aicinām pieteikt mājokļus, kuri pieejami Ukrainas cilvēkiem īrei vai bez maksas. Tāpat portālā pieejama praktiska informācija par mājokļa īres jautājumiem. Visi materiāli sagatavoti latviešu un ukraiņu valodās.
Tāpat portālā pieejama informācija par pieejamo finansiālo palīdzību gan īrniekiem, gan cilvēkiem, kuri piedāvā mājokli bez maksas, vispārēju informācija par mājokļa īri, īres līguma paraugs latviešu un ukraiņu valodā, kā arī praktisks ceļvedis mājokļa īrēšanā. Dokumentus palīdzēja sagatavot arī biedrība "Patvērums "Drošā māja".
Lai īres procesu padarītu drošāku, sadarbībā ar centru MARTA publicēts materiāls par to, kā atpazīt un novērst cilvēktirdzniecības riskus.
Portālu izveidot palīdzēja Deliverty komanda, kas tapa TechChill #HackForce hakatona laikā un brīvprātīgie.
Aktuālajai informācijai par šo iniciatīvu un citu nepieciešamo atbalstu iespējams sekot līdzi www.palidziukrainai.lv, kā arī Facebook grupā: https://www.facebook.com/groups/www.gribupalidzetbegliem.lv. Sazināties ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem” var, rakstot uz gribupalidzetbegliem@gmail.com.
Portāla majasbegliem.lv iniciatīvu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.
Aktīvo iedzīvotāju fonds EEA and Norway Grants Latvia

#palidziukrainai #EEAgrantsLatvia
Par materiāla saturu atbild kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem".


 

Atvērt konfigurācijas opcijas

Bauskas novada dome aicina biedrības, nodibinājumus, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskās personas no 2022. gada 29. jūnija līdz 15. jūlijam iesniegt projektu pieteikumus konkursam ”Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

Konkursa mērķi:

Finansiāli atbalstīt pretendenta līdzdalību sniegt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu valsts valodas apguvei un psihoemocionālajai labbūtībai, integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, plānotajās aktivitātēs paredzēt atbalstu bērniem un jauniešiem šādos virzienos:

 • valsts valodas prasmju apguve un pilnveide;
 • komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
 • bērnu un jauniešu fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida paradumu veidošana.

Konkurss tiek izsludināts un finanšu līdzekļi nometņu organizēšanas finansēšanas konkursa kārtībā tiek piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 392 (prot. Nr.29 39 §), lai nodrošinātu nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju un Latvijas izglītojamo valsts valodas apguves un psihoemocionālā atbalsta integrācijas nometņu organizēšanu vasaras periodā.

Projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” īsteno Valsts izglītības satura centrs un pašvaldības skolēnu vasaras brīvlaikā līdz 2022. gada 31. augustam.

Projekta konkursa mērķgrupa – Ukrainas bērni un jaunieši, kuri reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), kā arī tie, kuri līdz šim mācījušies attālināti Ukrainas izglītības iestādēs, bet 2022./2023.mācību gadā uzsāks mācības Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs, un Bauskas novada skolēni no 1.līdz 12. klasei - bērnu skaits sadalās aptuveni līdzvērtīgi - 50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni.

Nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes.

Konkursa nolikums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta tāme

Iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).

Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 20. jūlijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks - no 01.08.2022. līdz 31.08.2022.

Projektus var iesniegt:

 • personīgi Bauskas novada domē Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901,
 • pasta sūtījumā, adresējot Bauskas novada domei Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, LV-3901,
 • elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: pasts@bauska.lv .

Papildu informācija:
Līga Briģe
Jaunatnes nodaļas vadītāja, Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departaments                              
Tālrunis: 25679965
E-pasts:  liga.brige@bauska.lv


Atbalsts mājsaimniecībām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu

Fiziskās personas, kuras savā mājoklī bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, var saņemt atlīdzību par izmaksām, kas radušās, izmitinot no kara aizbēgušos Ukrainas iedzīvotājus. Šādus grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā 12. maijā pieņēma Saeima. Grozījumi likumā stājas spēkā ar 19. maiju.

Grozījumi likumā nosaka ka mājsaimniecībai ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas radušās, izmitinot no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus.

Lai saņemtu atlīdzību, izmitinātājs vai viņa pilnvarota persona iesniedz pieteikumu atlīdzības saņemšanai tai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Pieteikumu iesniedz 14 dienu laikā no dienas, kad mājoklī izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs.

Atlīdzības pieteikuma par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu veidlapa

Atlīdzība mājsaimniecībai tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām.

Bauskas novada pašvaldība informē, ka iedzīvotājiem, kuri Bauskas administratīvajā teritorijā bez maksas savā mājoklī izmitinājuši Ukrainas kara bēgļus, lai saņemtu atlīdzību, ar pieteikumu jāvēršas pašvaldības kādā no pieciem Klientu apkalpošanas centriem vai elektroniski e-pasts: pasts@bauska.lv.:

Klientu apkalpošanas centru darba laiks:
P. 8.00 – 18.00
O. 8.00 – 17.00
T. 8.00 – 17.00
C. 8.00 – 17.00
Pk. 8.00 – 16.00

Būtiski uzsvērt, ka finansiālo atbalstu varēs saņemt tikai par tiem izmitinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuriem Pilsonības un migrāciju lietu pārvalde ir piešķīrusi personas kodu, ja īstenosies arī visi likumā noteiktie priekšnosacījumi atlīdzības izmaksāšanai. 

Pašvaldībai, pamatojoties uz pieteikumu, būs jāpieņem lēmums piešķirt atlīdzību vai atteikt tās piešķiršanu. Likums nosaka, ka pašvaldība atsaka atlīdzības piešķiršanu izmitinātājam, ja, izskatot atlīdzības pieteikumu, konstatē kādu no šādiem faktiem:

 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem likuma 12. pantā minēto primāri sniedzamo atbalstu – izmitināšanu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs, par kura izmitināšanu iesniedzējs ir pieteicies saņemt atlīdzību, saņem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu par minēto periodu;
 • Ukrainas civiliedzīvotājs jau iepriekš izmitināts fiziskās personas mājoklī, un par viņa izmitināšanu jau izmaksāta atlīdzība.

Pašvaldība pieņem lēmumu pārtraukt izmitinātājam piešķirtās atlīdzības izmaksu tad, ja tā ir konstatējusi, ka mājoklis, kurā tiek izmitināts Ukrainas civiliedzīvotājs, nav dzīvošanai derīgs likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" izpratnē vai atrašanās tajā apdraud cilvēku drošību un veselību.

Tāpat likuma grozījumi paredz, ka, ja Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana mājoklī tiek izbeigta pirms minētā perioda beigām, izmitinātājam ir pienākums ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā rakst veidā informēt par to pašvaldību.

Sīkāku informāciju skatīt likumā: ŠEIT.

Pašvaldība viena gada laikā pēc tam, kad atlīdzība par izmitināšanu ir izmaksāta, var lemt par tās atgūšanu pilnā apmērā, ja konstatē, ka izmitinātājs ir sniedzis nepatiesu informāciju.

Piešķirto atlīdzību pašvaldība par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša desmitajam datumam pārskaitīs iesniedzēja norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā.


Sociālais atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem (aktualizēts 20.05.2022.)

Mājokļa pabalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem

Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanai un ēdināšanai: ŠEIT.


Lūdzam sazināties ar Jāni Kalinku un sniegt informāciju par darba iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem savā uzņēmumā. 

Kontaktinformācija: Jānis Kalinka, tālrunis 29111783, e-pasts janis.kalinka@bauska.lv.

Nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus, darba devējiem jāņem vērā:

 • Darba attiecību uzsākšanai Latvijā ir nepieciešama ilgtermiņa vīza ar tiesībām uz nodarbinātību. Lai nodrošinātu tiesības nekavējoties uzsākt darbu, ir noteikts, ka Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem Ukrainā izsniegts ceļošanas dokuments, ir tiesības uzsākt darba tiesiskās attiecības arī bez ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanas, taču ne ilgāk kā 30 dienas. Šādā gadījumā Ukrainas iedzīvotājam, kurš sācis strādāt, ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniegt pieteikumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību saņemšanai.
 • Civiliedzīvotājus var nodarbināt bez valsts valodas zināšanām, ja tas netraucē darba pienākumu pildīšanu.
 • Nav attiecināma normatīvo aktu par ārzemnieku nodarbināšanu prasība vakanci reģistrēt NVA un nodrošināt darba samaksu, kas nav mazāka par vidējo bruto darba samaksu Latvijā iepriekšējā gadā.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums nosaka atsevišķus nosacījumus, kas ir attiecināmi uz Ukrainas civiliedzīvotāju nodarbinātību izglītības sistēmā un tiesībām nodarboties ar ārstniecību.

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45A.1


Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) noslēdzis septiņus sadarbības līgumus ar nevaldības organizācijām par sociālā mentora pakalpojuma sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā ieradušies Latvijā, ikdienas situāciju risināšanā. Finansējuma ietvaros pakalpojumu saņems vismaz 7 000 Ukrainas iedzīvotāju, un tas jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā.  

Lai pēc iespējas operatīvāk sniegtu atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, kas kara rezultātā nokļuvuši Latvijā, SIF sadarbībā ar Labklājības ministriju ir izveidojis jaunu atbalsta pakalpojumu. Lai saņemtu sociālā mentora pakalpojumu, Ukrainas iedzīvotājiem ir jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā. Sociālo dienestu sociālie darbinieki izvērtēs katra klienta individuālo gadījumu, un nepieciešamības gadījumā piesaistīs SIF nodrošinātu sociālo mentoru.

Pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem jau ir pieejams visā Latvijas teritorijā un tiek īstenots sadarbībā ar 43 pašvaldību sociālajiem dienestiem, tā nodrošinot ērtā un vienkāršā veidā atbalstu uzņemšanas vietā.

Sociālā mentora pakalpojums Ukrainas iedzīvotājiem būs pieejams 60 dienas un sniegs praktisku palīdzību dažādu ikdienā būtisku jautājumu risināšanā. Tādējādi tiks veidota cilvēku izpratne par dzīvi Latvijā, palīdzot reālajās dzīves situācijās apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt jaunas iemaņas, kā arī sniedzot atbalstu dažādu formalitāšu sakārtošanā, piemēram, dzīvesvietas, apģērba un darba iespēju nodrošināšanā vai nokļūšanai līdz palīdzības saņemšanas vietai.

Pakalpojumu būs iespējams nodrošināt līdz 2023.gadam vai pieejamā finansējuma beigām.

Інформація UKR

Информация RU

Sociālā mentora atbalsts Ukrainas iedzīvotājiem plakāts


 

Atvērt konfigurācijas opcijas

Iedzīvotāji aicināti neveikt pašdarbību un neorganizēt individuālos vai grupu palīdzības braucienus sniedzot humāno vai cita veida palīdzību kara civiliedzīvotājiem no Ukrainas – pierobežās vai patvērumu vietās, tādā veidā radot sastrēgumus un lieku haosu robežpunktos. 

Pašreiz starp nacionāla mēroga valsts pārvaldes iestādēm un lielu skaitu NVO, arī iesaistītajiem ekspertiem un citām organizācijām notiek nepārtraukta komunikācija, lai koordinētu efektīvu atbalstu, kur var nodot informāciju par iespējām palīdzēt.

Lūdzam nedoties uz Ukrainas robežu, ja jums nav zināms konkrēts cilvēks, kam brauciet pakaļ!


Biedrība “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (turpmāk - LPMC) piedāvā Ukrainas iedzīvotājiem bezmaksas latviešu valodas mācības 120 st. apjomā

LPMC informācija par pieteikšanos valodas apmācībām


 

Atvērt konfigurācijas opcijas

Sāk darboties Ukrainas atbalsta tālrunis nodokļu jautājumos

Lai operatīvi informētu un palīdzētu iedzīvotājiem un  uzņēmējiem, kuri sniedz atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem vai kuru uzņēmējdarbību ietekmējis karš Ukrainā, Valsts ieņēmumu dienestā (VID) no šī gada 21. marta sāk darboties īpaši tam izveidots tālrunis nodokļu jautājumiem par atbalstu un sadarbību ar Ukrainu – +371 67120012.

Šis tālrunis darbosies darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.15 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās no plkst. 8.15 līdz plkst. 8.15-15.45.

Zvanot uz to, ikviens uzņēmējs un iedzīvotājs varēs saņemt VID konsultantu atbildes uz jautājumiem par nodokļu nomaksu dažādās ar atbalstu un sadarbību saistītās situācijās, piemēram, vācot vai nosūtot ziedojumus, sniedzot pajumti, palīdzot bēgļiem uzsākt darba gaitas vai savu saimniecisko darbību Latvijā, kā arī citās situācijas, kur nepieciešams padoms par nodokļiem vai sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Vienlaikus jautājumus var uzdot arī rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. 

Aktuālā informācija par nodokļu jautājumiem saistībā ar notikumiem Ukrainā pieejama arī VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Palīdzība Ukrainai”.

Par visiem citiem VID kompetences jautājumiem, kas tieši nav saistīti ar situāciju Ukrainā, lūdzam arī turpmāk zvanīt uz līdzšinējo VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kur tāpat kā līdz šim iespējams saņemt atbildes par šādām tēmām: “Nodokļi un EDS”, “Muita”, “Akcīzes nodoklis un akcīzes preču aprite” un “Informācija valsts amatpersonām”, kā arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”. 


Ja kopā ar jums no Ukrainas ceļo mājdzīvnieks:
Kad iekārtosieties dzīves vietā, sazinieties ar tuvāko veterinārārstu, lai vienotos par vizīti.
Veterinārārsts bez maksas dzīvnieku apskatīs, reģistrēs, čipēs, vakcinēs.

Якщо ви їдете з України i домашня тварина подорожує з вами:
Коли ви облаштуєтеся, зверніться до найближчого ветеринара, щоб домовитися про відвідування.
Ветеринар безкоштовно огляне, зареєструє, чіпує та прищепить тварину.

Eсли вы из Украины путешествуете с домашним животным:
Когда вы обустроитесь, обратитесь к ближайшему ветеринару, чтобы договориться о посещении.
Ветеринар бесплатно осмотрит, зарегистрирует, чипирует и привьет животное.

Pārtikas un veterinārā dienesta tālrunis informācijai: +371 67095245
Інформаційний телефон Латвійської продовольчо-ветеринарної служби: +371 67095245
Информационный телефон продовольственно-ветеринарной службы: +371 67095245


Aicinām novada uzņēmējus iesaistīties un sniegt informāciju par iespējām, kuras spējat sniegt, lai palīdzētu Ukrainas patvēruma meklētāju nodarbināšanā. Darba devējus, kuriem ir iespēja nodrošināt darba vietas, aicinām darba vietas pieteikt, aizpildot aptauju: ŠEIT


Bauskas novadā palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem šobrīd organizē biedrība "Laiks Jauniešiem", tālr. +371 28646934, Gints Jankovskis.

Bauskas apvienības pārvalde:

 • Bauska - Pestīšanas armija, Plūdoņa iela 50, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 28398612 (Velta). 
 • Rītausmās - Īslīces kultūras namā iepriekš piesakoties pa tālr. +371 25959432 (Evita) vai +371 29186882 (Zane). 

Vecumnieku apvienības pārvaldē:

 • Vecumniekos - Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā ( Bauskas ielā 4).
 • Pirmdienās 16:00-18:00; Otrdienās 9:00-12:00; Ceturtdienās 13:00-17:00. 
 • Citās dienās pēc iepriekšējas vienošanās pa tālruņiem: 26681283 (Līva Vecvanga - Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra vadītāja), +371 20219567 (Ina Jankeviča - Bauskas sociālā dienesta Vecumnieku struktūrvienības vadītāja).

Rundāles apvienības pārvaldē:

 • Saulainē - dienesta viesnīcā (Skolas ielā) darba dienās no plkst. 11.00 - 18.00, tālr. uzziņām: +371 29186882.

Iecavas apvienības pārvaldē: 

 • Iecavā - dienas centrā ''Iecavnīca'' (Grāfa laukumā 1). Lūdzam preces nogādāt ''Iecavnīcā'' darba laikā, iepriekš sazinoties ar centra vadītāju Ilvu Vansoviču pa tālr. +371 29116989. (Iecavā pašlaik vienoti tiek vāktas pirmās nepieciešamības preces tikai 2 kategorijās: bezrecepču medicīnas preces un higiēnas preces).

informācija kur nodot ziedjumus Bauskas novadā

Kontaktinformācija par ziedojumu nodošanu un citiem jautājumiem:
+371 28646934 (Gints), +371 20041118 (Denisija), +371 29186882 (Zane) un +371 25959452 (Evita).

Vairāk informācijas: ŠEIT

Ziedojumiem, lai organizētu tieši ziedojumu vākšanu, koordinēšanu Bauskas novadā (degviela, atbalsts brīvprātīgajiem - ēdināšana):
Nosaukums: LAIKS JAUNIEŠIEM BIEDRĪBA
Reģistrācijas numurs: 40008296317
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Īslīces pag., Rītausmas, "Lauktehnika 14" - 13, LV-3901
Konts: LV62HABA0551047710873
Kods: HABALV22
Banka: Swedbank AS
 

 • Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis  - “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”: +371 27380380.
 • Iedzīvotāji aicināti pieteikties palīdzības sniegšanai https://www.ukraine-latvia.com/lv.html
 • Uzņēmumikas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai (informāciju apkopo Ekonomikas ministrija).
 • Uzņēmumi, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - LIAA).
 • Pašvaldības un iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo biedrība Gribu palīdzēt bēgļiem).
 • Ja brauciet pēc saviem radiniekiem, draugiem vai vēlaties palīdzēt braucot, lūdzu, aizpildiet anketu, lai var koordinēt transportu un netiek radīti sastrēgumi: https://ej.uz/TransportscilvekiemnoUkrainas
 • Ziedot Ukrainai: https://www.ziedot.lv/ukrainas-cilvekiem-4203
 • Ja, ierodoties Latvijas teritorijā, jums vai ģimenes loceklim ir nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība, informējiet par to robežšķērsošanas vietā strādājošo Valsts robežsardzes amatpersonu vai zvaniet uz: 113

 • Informācija par valsts robežas šķērsošanu (24/7), pieejama zvanot uz šiem telefona nr. +371 67913569 vai +371 67913568.

 • Інформація щодо в'їзду до та перебування в Латвії. Информация про въезд и пребывание в Латвии. Pirmais solis, ierodoties Latvijā