Kontakti

socialais.dienests [at] bauskasnovads.lv

Rekvizīti: 

Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Bauskas novada Sociālais dienests”
Reģ. Nr.: 90009403791
Adrese: Rūpniecības ielā 7, Bauska,
Bauskas nov., LV3901

Norēķini:

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr.: 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Banka: Valsts Kase
Bankas BIC: TRELLV22

Darbinieki

  1. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
  2. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar  garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību  no alkohola, narkotiskām, psihotropām  vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
  3. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību  nodrošināšanai;
  4. administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
  5. izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;
  6. novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
  7. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
  8. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Dienesta darba organizāciju;
  9. līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
  10. veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības  iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.

Gada pārskati:

Pārskats par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu no prettiesiskām darbībām cietušām personām par 2020.gadu:

Jaunumi

Aktualitātes sociālajā jomā.
Skatīt vairāk

Sociālās palīdzības procesa apraksti

Sociālās palīdzības pabalstu veidi, kurus nodrošina Sociālais dienests.
Skatīt vairāk

Sociālā palīdzība

Iesniegumi un veidlapas sociālās palīdzības saņemšanai.
Skatīt vairāk