Kontakti

socialais.dienests [at] bauskasnovads.lv

Atrašanās vieta

Rūpniecības ielā 7, Bauska, Bauskas nov., LV3901

Bauskas novada pašvaldības rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90009116223
Bankas konts:
LV50TREL9802589008000
Bankas nosaukums:
VALSTS KASE
Bankas kods:
TRELLV22

Darbinieki

Dina Romanovska

Bauskas novada sociālā dienesta vadītāja - Pieņemšanas laiks: P. 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 Rūpniecības iela 7, Bauska
dina.romanovska [at] bauskasnovads.lv

Kristīne Brūvele

Vadītājas vietniece sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jautājumos - Pieņemšanas laiks: O. 13.00 - 16.00 Saulaines iela 10, Saulaine; T. 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00 Rūpniecības iela 7, Bauska
kristine.bruvele [at] bauskasnovads.lv

Zane Kuka

Vadītājas vietniece administratīvajos/sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jautājumos - Pieņemšanas laiks: T. 9.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 Rūpniecības iela 7, Bauska
zane.kuka [at] bauskasnovads.lv

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Ģimeņu atbalsta nodaļa

 

vadītāja
Ina Jankeviča
20219567

vadītāja
Daiga Supe
26803811

vadītāja
Inese Kalniņa
27843112

Bauskas apvienība

Bauska,
Rūpniecības iela 7

28346334

26803811, 
28328350

27843112, 26636726

Brunavas pagasts,
Ērgļi, „Ērgļi”

27737367

26803811

27843112, 26636726

Ceraukstes pagasts, Ceraukste, „Tautas nams”

27737367

26803811

27843112, 26636726

Codes pagasts,
Code, Lielā iela 2

23075405

26803811

27843112, 26636726

Dāviņu pagasts,
Raiņa iela 1

27737367

26803811

27843112, 26636726

Gailīšu pagasts,
Uzvara, Bauskas iela 2

27737366

26803811

27843112, 26636726

Īslīces pagasts,
„Rītausmas”

23075405

26803811

27843112, 26636726

Mežotnes pagasts,
Mežotne, Pils iela 8

28319500

26803811

27843112, 26636726

Vecsaules pagasts, Vecsaule, „Pagastmāja”

28319500

26803811

27843112, 26636726

Iecavas apvienība

Iecava,
Baldones iela 65

63942242

29724335

27843112, 26636726

Rundāles apvienība

Rundāles pagasts,
Pilsrundāle, Pilsrundāle1

25633422

25768923

27843112, 26636726

Rundāles pagasts,
Saulaine, Saulaines iela 10

25633422,
29440882

25768923

27843112, 26636726, 25706547

Svitenes pagasts,
Svitene, „Gaismas”

29440882

25768923

27843112, 26636726

Viesturu pagasts,
Viesturi, Skolas iela 1

25633422

25768923

27843112, 26636726

Vecumnieku apvienība

Bārbeles pagasts,
„Tīrumi”

26677630

26377549

29178130, 27843112

Kurmenes pagasts, Kurmene, Pagastmāja

28496305

26377549

27843112

Skaistkalnes pagasts, Skaistkalne, Skolas iela 1

28496305

26377549

27843112

Stelpes pagasts,
Stelpe, „Stelpes pamatskola”

26677630

26377549

29178130, 27843112

Valles pagasts,
„Dzirnas”

26677630

26377549

29178130, 27843112

Vecumnieku pagasts,
Vecumnieki, Rīgas iela 29A

63976766, 28496305

20217947,
26377549

27843112, 27477999

  1. izstrādāt saistošos noteikumus kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai Bauskas novada administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
  2. veikt sociālo darbu un sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar  garīga rakstura traucējumiem, personām ar atkarību  no alkohola, narkotiskām, psihotropām  vielām un cita veida atkarībām un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams;
  3. sniegt sociālo palīdzību – naudas vai mantisku atbalstu, kuras piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu klientiem, kuriem trūkst līdzekļu pamatvajadzību  nodrošināšanai;
  4. administrēt Bauskas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, kas paredzēti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai;
  5. izveidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasītājiem un saņēmējiem, sniegto pakalpojumu veidiem;
  6. novērtēt Dienesta administrēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti;
  7. izstrādāt Bauskas novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai;
  8. informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, to saņemšanas kārtību, par iedzīvotāju tiesībām un līdzdalības pasākumiem sociālās palīdzības saņemšanā, par Dienesta darba organizāciju;
  9. līdzdarboties Eiropas Savienības finansēto un citu projektu realizācijā;
  10. veikt sadarbību starp valsts un pašvaldības  iestādēm, sabiedriskām (nevalstiskām) organizācijām, fiziskām un juridiskām personām, lai savlaicīgi sniegtu sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem, kuriem tie nepieciešami.

Sociālās palīdzības procesa apraksti

Sociālās palīdzības pabalstu veidi, kurus nodrošina Sociālais dienests.
Skatīt vairāk

Sociālā palīdzība

Iesniegumi un veidlapas sociālās palīdzības saņemšanai.
Skatīt vairāk

Jaunumi

Aktualitātes sociālajā jomā.
Skatīt vairāk