Bauskas novada dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu  (protokols Nr.6, 14.p.)

Publiskā apspriešana ilgs no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.

No 2021.gada 1.jūlija Bauskas novada pašvaldības administratīvo teritoriju veido bijušie Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi.

Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības darbu, tiek izstrādāta kopēja Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un Attīstības programma 2021.-2027.gadam, apvienojot Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumus, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.


Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā šādos termiņos:

Nr.p.k.

Teritorija

Datums

Plkst. laiks

1.

Bauskas apvienības pārvalde

    9.novembris

18.00

2.

Iecavas apvienības pārvalde

  16.novembris

18.00

3.

Rundāles apvienības pārvalde

  23.novembris

18.00

4.

Vecumnieku apvienības pārvalde

  30.novembris

18.00


Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejupielādēta “Webex” lietotne. Aicinām pieteikties dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē, aizpildot pieteikuma formu ŠEIT, jo sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas vai reģistrētas personas.

Saite uz tiešsaisti pirms sanāksmes tiks publicēta Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.bauska.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.

Rakstiskus priekšlikumus  Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas
un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šā gada 5.decembrim (ieskaitot):

  • Bauskas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novads, LV-3901,
  • Iecavas apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913,
  • Rundāles apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921
  • Vecumnieku apvienības pārvaldes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933,

kā arī rakstot uz adresi: Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads LV-3901, vai elektroniski e-pasts: planojums@bauska.lv līdz 5.decembra plkst. 23.59.

Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ieva Šomina, mob. +37126 591 209  e-pasts: ieva.somina@bauska.lv.

Konsultācijas klātienē tiks sniegtas, ņemot vērā Ministru kabineta (turpmāk- MK) rīkojumā Nr.720 un MK noteikumos Nr. 662 noteiktās prasības (pakalpojumi. tiks sniegti tikai drošajā vidē, tiem apmeklētājiem, kuriem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts).

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.

Ar Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta materiāliem var iepazīties Bauskas novada pilsētu un pagastu bibliotēkās, kā arī portālā geolatvija.lv

Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (1.0 redakcija)
Bauskas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrāde (1.0 redakcija)

un tīmekļvietnēs www.bauska.lvwww.iecava.lvwww.rundale.lv un www.vecumnieki.lv.

Diskusijas notika tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās piedalījās tematisko darba grupu dalībnieki un interesenti.

Darba grupu norises ietvaros, dalībnieki tika informēti par jomas aktualitātēm kā arī notika diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām. Diskusiju dalībnieki vienojās par nākotnes vīziju un definēja nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu. 


Tabulā apkopoti diskusiju darba materiāli:

Darba grupa LABKLĀJĪBA

Norises datums: 14.aprīlis
 

Bērnu un ģimenes politika; sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība; vienlīdzīgas iespējas, nodarbinātība un sociālā iekļaušana; atstumto ekonomiskā integrācija.

Darba grupa VESELĪBA

Norises datums: 20.aprīlis
 

Veselības aprūpe; veselības veicināšana; aktīva, veselīga novecošanās.

Darba grupa EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA

Norises datums: 21.aprīlis
 

Iedzīvotāji; nodarbinātība; uzņēmējdarbība; tūrisms; rekreācija; investīciju piesaiste un industriālo teritoriju attīstība; pārrobežu sadarbība; ilgtspējīga pārvalde.

Darba grupa SPORTS

Norises datums: 28.aprīlis
 

Sports –tautas sports; bērnu un jauniešu sports; augstu sasniegumu sports; aktīvs dzīvesveids.

Darba grupa IZGLĪTĪBA

Norises datums: 28.aprīlis
 

Izglītības infrastruktūra; pirmsskolas, vispārējā, profesionālā, interešu izglītība; augstākā izglītība; mūžizglītība; jaunatnes politika.

Darba grupa KULTŪRA

Norises datums: 29.aprīlis
 

Kultūras centri; bibliotēkas; muzeji; kultūras mantojuma attīstība; pasākumi un aktivitātes.

Darba grupa ILGTSPĒJĪGA VIDE
UN KLIMATNEITRALITĀTE

Norises datums: 5.maijs
 

Ūdens; dabas resursi un bioloģiskā daudzveidība; ainava; mežu apsaimniekošana; dabas aizsardzība; īpaši apdraudētas teritorijas; zemes dzīļu aizsardzība; gaisa kvalitāte un troksnis; atkritumu apsaimniekošana; aprites ekonomika; klimata pārmaiņas un energo politika.

Darba grupa TERITORIJAS
ATTĪSTĪBA

Norises datums: 6.maijs
 

Satiksmes infrastruktūra un organizācija, t.sk. ilgtspējīga mobilitāte; TEN-T infrastruktūra; infrastruktūras objektu „Via Baltica” un „Rail Baltica” ietekme;  sakaru infrastruktūra (digitalizācija); enerģētika (siltumapgāde, gāzes apgāde, energoefektivitāte); ilgtspējīgi mājokļi; ilgtspējīga ūdenssaimniecība; zemes pārvaldība; lauksaimniecība un lauku attīstība. 

Bauskas novada TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS priekšlikumi

Norises datums: 16.aprīlis

LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Telpiskās attīstības plānošanas maģistra programma

Studiju kurss

Teritorijas plānošana (ĢeogrP031)

Doc. M.Kalvāne,  dipl. Arhit. G.Lukstiņa

BAUSKAS VECPILSĒTA

Industriālās ainavas konceptuālie risinājumi

Norises datums: 28.maijs

LLU Vides un būvzinātņu fakultāte

Ainavu arhitektūras un plānošanas katedra

Profesionālā maģistru studiju programma

Studiju kurss:  Industriālo teritoriju plānošana

Dr.arch. prof. A.Ziemeļniece, Dr. arch. doc U.Īle

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Norises datums: 6.jūlijs

  • Uzņēmēju vajadzības infrastruktūras attīstībā un pašvaldības pakalpojumu jomā;
  • lielākās problēmas un izaicinājumi Bauskas novada teritorijā;
  • espējamie risinājumi un priekšlikumi.  
Priekšlikumiem

Ja jums ir kādi priekšlikumi, ko izteikt par jomām, kur jau ir notikušas tiešsaistes darba grupu sanāksmes,
lūdzam rakstīt uz e-pastu: planojums@bauska.lv vai Janai Briedei uz e-pastu: jana@jbconsulting.lv.