Finanšu komitejas sēdes notiek katra mēneša 3. ceturtdienā, vienu nedēļu pirms kārtējās domes sēdes, plkst. 9.00. 

Finanšu komitejas kompetence

Lēmumu projekti, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nododami izskatīšanai Finanšu komitejai.

Finanšu komiteja:

  • izvērtē sagatavoto pašvaldības budžeta projektu, izskata citu komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē;
  • sniedz atzinumu par budžeta projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;
  • sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu,  kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;
  • sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
  • sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu  atsavināšanu;
  • savas kompetences ietvaros izskata pašvaldības amatpersonu, pašvaldības iestāžu, valžu, komisiju, kā arī darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
  • izskata un sniedz atzinumu par gada pārskatu.

Komitejas sastāvs

Komitejas vadītājs:

Komitejas vadītāja vietnieks:

Komitejas locekļi:

Sēžu darba kārtība un protokoli

Komitejas sēžu audio ieraksti ir pieejami pēc pieprasījuma e-pastā pasts@bauskasnovads.lv