Atrašanās vieta

Katoļu iela 3, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Mērķis: sekmēt Bauskas novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidību.

Atbalsts ikviena izaugsmei

Atbilstoši 22.06.2022 pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.436 “ Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam"

Prioritātes:

DATOS BALSTĪTA KVALITATĪVA IZGLĪTĪBAS VADĪBA:

 • Vienota pieeja izglītības kvalitātes sistēmas izveidei:
  • Izglītības iestāžu vadības komandu kompetences stiprināšana;
  • Datu analīzes rīku izvēle;
  • Iestāžu vadītāju individuālo mērķu izvirzīšana un darbības vērtēšana;
  • Izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darba novērtēšana;
  • Metodiskā darba sistēmas pilnveidošana un īstenošana .
 • Izglītības iestāde kā mācīšanas organizācija:
  • Digitalizēti mācību resursi ikviena izglītojamā atbalstam;
  • Mācību jomu koordinatoru lomas stiprināšana;
  • Pedagogu profesionālā pilnveide sadarbībā ar reģionālo metodisko centru;
  • Pedagogu kvalitātes profesionālās darbības novērtēšana;
  • Atbalsta mehānisms iekļaujošajai izglītībai- vide, resursi, nodrošinājums;
  • Vienota pieeja pārbaudes darbu un snieguma vērtēšanā;
  • Apzināti virzīta karjeras izglītība;
  • Sabalansēts izglītības programmu piedāvājums vispārējā vidējā izglītībā.

PERSONALIZĒTĀ MĀCĪŠANĀS:

 • Vajadzībās balstīta pedagogu prasmju pilnveide:
  • Mācību jomu koordinatori, mācīšanās konsultanti;
  • Mācīšanas grupas, kopienas, supervīzijas, tīklošanās- pieredzes apmaiņa;
  • Digitālie mācību resursi (platformas un citi).
 • Atbalsts skolēnam:
  • Metodika dažādības vadīšanai un agrīna diagnostika;
  • Darbs ar talantiem;
  • Attālinātas mācības kā daļa no procesa.

 

Izglītības nodaļas darba laiks:

 • Pirmdiena 8.00-12.00, 13.00-18.00
 • Otrdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Trešdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
 • Piektdiena 8.00-12.00, 13.00-16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Baiba Šumina

Izglītības nodaļas vadītāja
baiba.sumina [at] bauskasnovads.lv

Solveiga Gudkova

Izglītības speciāliste - profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā
solveiga.gudkova [at] bauskasnovads.lv

Vija Beļūna

Izglītības speciāliste - mūžizglītības jomā
vija.beluna [at] bauskasnovads.lv

Elīna Meldere

Izglītības speciāliste - metodiskajā jomā
elina.meldere [at] bauskasnovads.lv

Ilze Ērgle

Izglītības speciāliste - izglītības kvalitātes jautājumos
ilze.ergle [at] bauskasnovads.lv

Sandra Petrokaite

Izglītības speciāliste - pirmsskolas un speciālās izglītības jomā
sandra.petrokaite [at] bauskasnovads.lv