Bauskas KAC

Centrālā vēlēšanu komisija no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim rīkos parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.

Bauskas novada dome parakstu vākšanai novada administratīvajā teritorijā ir noteikusi piecas vietas - Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros: 

  • Bauskā, Uzvaras ielā 1; 
  • Rundāles pagastā, Pilsrundālē 1;
  • Iecavā, Skolas ielā 4-40;
  • Vecumnieku pagasta Vecumniekos, Rīgas ielā 29; 
  • Skaistkalnes pagasta Skaistkalnē, Skolas ielā 1.

Vēlēšanu komisija ir nolēmusi, ka minētajās parakstu vākšanas vietās būs šāds darba laiks:

  • pirmdienās, ceturtdienās - no plkst. 15 līdz plkst. 19;
  • otrdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās - no plkst. 9.00 līdz plkst. 13;
  • svētku dienās (24.,25.,26.,31. decembrī, 1. janvārī) - no plkst. 10 līdz plkst. 14.

Parakstu vākšana tiek organizēta tāpēc, ka 34 Saeimas deputāti ir vērsušies pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, varēs pieteikties parakstīties savā atrašanās vietā. Iesniegums ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29.dienā, t.i. 4. janvārim līdz plkst. 19.00 iesniedzams parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā  vai Bauskas  novada vēlēšanu komisijā Uzvaras ielā 1, Bauskā, 228. kabinetā.

Parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās vēlēšanu komisija organizē pēdējā parakstu vākšanas dienā 2024. gada 5.janvārī.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).

Kontakti saziņai ar Bauskas novada vēlēšanu komisiju: tālrunis 29267734, e-pasts velesanas@bauskasnovads.lv

 

‘’Grozījumi Notariāta likumā”

1. Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā:

"D2 sadaļa

Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana

107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.

107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un:

1) nav laulībā;

2) par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas;

3) nav radinieki taisnā līnijā;

4) nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas.

107.¹ Notariālajā aktā par partnerību norāda:

1) personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru;

2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹ Partnerība izbeidzas:

1) ar personas nāvi;

2) ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu;

3) ar vienas vai abu personu laulību;

4) ar abu personu gribas izteikumu notāram;

5) ar tiesas spriedumu.

107.¹ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda:

1) personu gribas izteikumu;

2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi);

3) notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi;

4) tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru;

5) zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu;

6) partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi."

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.