Dokumenta veids
Darba kārtība
Gads
2024
Mēnesis
Maijs

2024. gada 30. maijā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija
  Ziņo: Ivars Romānovs
 2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada Pašvaldības policija” priekšnieka Broņislava Ostrovska atbrīvošanu no amata
  Ziņo: Ivars Romānovs
 3. Par izmaiņām Bauskas novada Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā
  Ziņo: Līga Briģe
 4. Par izmaiņām Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā
  Ziņo: Sandra Petrokaite
 5. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai" apstiprināšanu
  Ziņo: Jānis Kalinka
 6. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Jānis Kalinka, Arvīds Zvirbulis
 7. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu
  Ziņo: Jānis Kalinka
 8. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu ''Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti'' apstiprināšanu
  Ziņo: Kristīne Brūvele
 9. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā" apstiprināšanu
  Ziņo: Sandra Kazāka
 10. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Agnese Strazdiņa
 11. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Bauskas novadā" apstiprināšanu
  Ziņo: Baiba Šumina
 12. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi" apstiprināšanu
  Ziņo: Baiba Šumina
 13. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2023. gada 30. marta noteikumos Nr. 2 "Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
  Ziņo: Baiba Šumina
 14. Par Bauskas novada pašvaldības nolikuma "Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība" apstiprināšanu
  Ziņo: Elīna Meldere
 15. Par Bauskas novada pašvaldības nolikuma "Festivāla "Bauska TASTE" nolikums" apstiprināšanu
  Ziņo: Jānis Dūmiņš
 16. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas Centrālā bibliotēka" darbības stratēģijas 2024-2028 saskaņošanu
  Ziņo: Māra Kuļikauska
 17. Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 9, Bauskā un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Cerību spārni"
  Ziņo: Zane Kuka
 18. Par telpu nekustamajā īpašumā Baldones ielā 65, Iecavā un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Cerību spārni"
  Ziņo: Zane Kuka
 19. Par grozījumiem nedzīvojamo ēku Rudzu ielā 14A, Bauskā nomas līgumā
  Ziņo: Agnese Čakša
 20. Par nomas līguma Nr.1 "Par derīgo izrakteņu ieguvi" pagarināšanu
  Ziņo: Arvīds Zvirbulis
 21. Par zemes nomas tiesību izsoli elektroauto uzlādes staciju iekārtu uzstādīšanai
  Ziņo: Raitis Ignatjevs
 22. Par investīciju projekta "Lifta ierīkošana un telpu remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai
  Ziņo: Ilona Spurķe
 23. Par investīciju projekta "Pilskalna ielas I posma no Upmalas ielas līdz Salātu ielai būvniecība, Bauskā, Bauskas novadā" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai
  Ziņo: Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 24. Par investīciju projekta "Salātu ielas posma no Zaļās ielas līdz Dārza ielai pārbūve, Bauskā, Bauskas novadā" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai
  Ziņo: Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 25. Par investīciju projekta "Autoceļa A9 "Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93, Dārza ielas posms no Dzintaru ielas līdz autoceļam P93 2.kārta" pārbūve" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai
  Ziņo: Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 26. Par investīciju projekta "Autoceļa A10 "V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi 2.kārta" pārbūve" pieteikuma iesniegšanu un aizņēmumu projekta īstenošanai
  Ziņo: Ilona Spurķe, Mārtiņš Veinbergs
 27. Par aizņēmumu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektam "Atklāj un sajūti zaļos noslēpumus Zemgalē un Žemaitijā!"
  Ziņo: Ineta Bramane
 28. Par dalību Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (2021-2027) projektā "Bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšana atstumtās kopienās" (Empower Next Generation)
  Ziņo: Laura Šterna
 29. Par projekta "Publiskās infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības atbalstam Bauskas novadā" īstenošanu
  Ziņo: Ilze Tijone
 30. Par grozījumiem Bauskas novada Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Investīciju plānā
  Ziņo: Ilze Tijone
 31. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Mežāžu iela 2, Uzvarā, Gailīšu pagastā
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas iela 29-1, Garoza, Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Virši"-15, Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Dvaru garāža 14", Gailīšu pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Augusti", Mežotnes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Aija Fridrihsone
 36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vecsaules iela 22", Vecsaules pagasta Likvertenu ciemā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Smaidas-6, Ozolaine, Vecsaules pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Stubure
 38. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Zvejnieki"- 3, Priedītes, Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Saulaine 21"-5, Saulaine, Rundāles pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 40. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ansīši", Viesturu pagasts nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Dace Neiberte
 41. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Sporta iela 1-61, Iecavā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Baiba Leitlante
 42. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Tirgus iela 7A-42, Iecavā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Baiba Leitlante
 43. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Ernesta Kapkalna iela 1A-8, Bērzi, Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa "Lauktehnika 17"-29, Rītausmas, Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Sīļu lauki", Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Podiņi", Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 47. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Kraukļu starpgabals", Īslīces pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Noliktava", Ceraukstes pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Vecmežsargi", Brunavas pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Māris Šarķis
 50. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Piebalgas 2"-12, Piebalgas, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 51. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Piebalgas 3"-21, Piebalgas, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 52. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa "Piebalgas 12"-2, Piebalgas, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 53. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Cīruļu iela 5-2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 54. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Cīruļu iela 5-10, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 55. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ceriņu iela 11-2, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai
  Ziņo: Ligita Vasermane
 56. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, papildatvaļinājuma un atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim
  Ziņo: Dace Strazdiņa

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis