Der zināt

Līdz 30. septembrim ikviens ir aicināts pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumiem “Zelta ozols”, “Bauskas novada Gada cilvēks”, Goda raksts un Atzinības raksts.

Goda zīme “Zelta ozols” ir augstākais Bauskas novada pašvaldības apbalvojums. To piešķir par sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā, kuri var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības, uzņēmējdarbības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā un veicina Bauskas novada attīstību. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilggadēja, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Ar Goda zīmi „Zelta ozols” var apbalvot tikai fiziskas personas. Personai, kurai šis apbalvojums vienreiz ir piešķirts, atkārtoti to nepiešķir. Goda zīmes “Zelta ozols” atribūti ir goda zīme “Zelta ozols”, apliecinājums goda zīmes laureātam un naudas balva 1000 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Apbalvojumu “Bauskas novada Gada cilvēks” piešķir tikai fiziskām personām par izciliem nopelniem valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, veselības aizsardzības, uzņēmējdarbības, izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, veselības aizsardzības, sociālas aprūpes jomā, kas veicinājuši Bauskas novada attīstību. Personai, kurai šis apbalvojums vienreiz ir piešķirts, atkārtoti to nepiešķir. Apbalvojuma atribūti ir figurāla balva “Bauskas novada Gada cilvēks”, apliecinājums un naudas balva 500 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Goda raksts” ir augstākais rakstiskais Bauskas novada pašvaldības apbalvojums. To piešķir tikai fiziskām personām par godprātīgu darbu un nopelniem Bauskas novada labā, par pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā, par pozitīva novada tēla un atpazīstamības veidošanu un novada vārda popularizēšanu, sasniegumiem starptautiskajos un valsts mēroga pasākumos. Personai, kurai Goda raksts vienreiz ir piešķirts, atkārtoti to var piešķirt ne ātrāk kā pēc 10 gadiem. Kopā ar Goda rakstu tiek piešķirta naudas balva 100 eiro pēc nodokļu nomaksas.

Apbalvojums „Bauskas novada pašvaldības Atzinības raksts” ir Bauskas novada pašvaldības rakstiska pateicība, ko piešķir par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Bauskas novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par profesionālo meistarību un aktīvu dalību pašvaldības rīkotajos u. c. pasākumos. Ar Atzinības rakstu var apbalvot fiziskās personas, juridiskās personas, kolektīvus vai personu grupas, kā arī sadraudzības pilsētu un citu pašvaldību pārstāvjus. Fiziskai vai juridiskai personai, kurai Atzinības raksts vienreiz ir piešķirts, atkārtoti to var piešķirt ne ātrāk kā pēc pieciem gadiem.

Apbalvojuma pieteikumi jāiesniedz rakstveidā Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Uzvaras ielā 1, Bauskā vai elektroniski, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@bauska.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. Rakstveida pieteikumus apbalvojumiem Goda raksts un Atzinības raksts var iesniegt arī citos Bauskas novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

2022. gada 26. maija sēdē Bauskas novada dome ir pieņēmusi lēmumu par apvienotā novada apbalvojumu dibināšanu ar mērķi apzināt, novērtēt, izteikt atzinību un godināt privātpersonas, juridiskās personas un personu grupas par nozīmīgu ieguldījumu un sevišķiem nopelniem Bauskas novada labā. Ar domes lēmumu ir apstiprināts arī nolikums „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem”, kas nosaka apbalvojumu veidus, to nodibināšanas mērķi, apbalvojumam izvirzīto kandidātu ierosināšanas, izvērtēšanas un apbalvojumu piešķiršanas kārtību, apbalvojumu pasniegšanas kārtību, kā arī apbalvojumu tehnisko un māksliniecisko aprakstu.

Nolikums “Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” un pieteikuma forma pieejami.

Bauskas novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa