Der zināt
Akceptē "Purmalēs" iecerēto darbību

Bauskas novada pašvaldībā 2022. gada 17. jūnijā ir saņemts SIA “SCHWENK Latvija” iesniegums ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Bauskas novada Iecavas pagastā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā 2022. gada 16. februārī. Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) 6. maijā Bauskas novada pašvaldībai iesniedzIS atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir dolomīta ieguve nekustamā īpašuma “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009) zemes vienībās (ar kadastra apz. 4064 012 0009 un 4064 012 0010) 79,2 ha platībā un ar to saistītā derīgā materiāla apstrāde, izvietošana un transportēšana. Gadā plānots iegūt vidēji 112 000 m3 (101 000–117 000 m3 gadā) dolomīta.

Par īstenojamo dolomīta ieguves alternatīvu tiek noteikta ziņojumā vērtētā 2. alternatīva, kas paredz izmantot kombinēto tehnoloģiju – dolomīta spridzināšanu un dolomīta mehānisko irdināšanu ar hidraulisko āmuru (spridzināšanas un irdināšanas darbu plānošana konkrētās pieļaujamās atradnes teritorijas daļās). Attiecībā uz izmaiņām ainavā VPVB pievienojas ziņojumā secinātajam. Lokāli ir sagaidāmas negatīvas pārmaiņas, tās būs salīdzinoši ilgstošas un mazināmas tikai ar rekultivācijas pasākumiem. Tomēr ietekmes nav sagaidāmas tik būtiskas un kompleksas (teritorija nav īpaši jutīga pret pārmaiņām, teritorija neatrodas valsts vai pašvaldības noteiktās ainavu aizsardzības teritorijās (teritorijas plānošanas vai citos dokumentos nav noteikts aizsardzības statuss – neparedz, ka ainava saglabājama nemainīga)), lai aprobežotu paredzētās darbības veikšanu. Teritorijas rekultivācijas projekts ir neatņemama derīgo izrakteņu ieguves projekta sastāvdaļa, un paredzētās darbības realizētāja pienākums ir iespējami līdzsvarot un mazināt izmainītās ainavas negatīvos aspektus. 

VPVB atzīst, ka ziņojumā ir izsvērti galvenie būtiskie risinājumi paredzētās darbības realizācijai un sagaidāmās ietekmes nozīmīgajos ietekmes jautājumos.

Balstoties uz veikto novērtējumu, nav identificēti paredzētās darbības realizāciju pilnībā aizliedzoši faktori, tomēr tās īstenošanai ir ierobežojumi, tajā skaitā tādi, par kuru piemērošanu jālemj Bauskas novada pašvaldībai.

28. jūlija sēdē Bauskas novada dome nolēma akceptēt paredzēto darbību dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” ar nosacījumiem:

  • darbību realizēt, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktos, ziņojumā paredzētos un ar VPVB atzinumu izvirzītos nosacījumus, ar kādiem darbība varētu tikt īstenojama;
  • realizējot plānoto darbību, īpaši ņemt vērā šādus aspektus:
    • hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze un ar nosusināšanas darbiem saistītās ietekmes (VPVB atzinuma 6.7.1.14. punkts);
    • gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē, tostarp transportēšanas ietekmes (VPVB atzinuma 6.7.2.16. punkts);
    • troksnis un tā izplatība, tostarp transportēšanas ietekmes, vibrācijas (VPVB atzinuma 6.7.3.20. punkts).

Domes lēmumi lasāmi.