Der zināt
Apstiprina dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā

Bauskas mednieku un makšķernieku biedrība ir sagatavojusi priekšlikumu projekta  „Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā” pieteikuma izstrādei, lai atjaunotu un uzlabotu vimbu un citu zivju sugu, kā arī upes nēģu nārsta apstākļus Lielupes augštecē, palielinātu to resursus.

Deputāti lēma uzdot Bauskas novada pašvaldības iestādei „Rundāles apvienības pārvalde” līdz 2022.gada 10.martam iesniegt projekta „Lielupes gultnes tīrīšana zivju nārsta vietu atjaunošanai Bauskas novadā” iesniegumu Zemkopības ministrijas Zivju fonda izsludinātajā projektu konkursā, apstiprinot projekta kopējās plānotās izmaksas 20 270,28 euro ar PVN, t.sk. Zivju fonda finansējums 15 000 euro, Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 5270,28 euro.