Der zināt
Apstiprināti Bauskas novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumi

28. aprīļa domes sēdē deputāti akceptēja budžeta grozījumus, precizējot pašvaldības ieņēmumu prognozes un nenodokļu ieņēmumus, kā arī no valsts budžeta saņemtās mērķdotācijas un dažādu projektu finansēšanai nepieciešamās summas.

Bauskas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi palielināti par  1 238 294 eiro, izdevumi - par 728 659 eiro. Budžeta finansēšanas sadaļā veikti grozījumi par 509 635 eiro.

Palielināts budžets Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai

Par 416 716 eiro palielināti pamatbudžeta ieņēmumi projektu īstenošanai, ko veido Eiropas Savienības  fondu līdzfinansējums. Līdz ar to ir samazināti plānotie aizņēmumi sociālās infrastruktūras izbūvei deinstitucionalizācijas projektu ietvaros.

Ieņēmumu palielinājums 56 269 eiro apmērā plānots pārrobežu sadarbības programmas projektu īstenošanai.

Minētais finansējums tiks izmantots izglītības un sociālās jomas iestāžu infrastruktūras uzlabošanas, kā arī veselības veicināšanas un nodarbinātības projektu realizēšanai.

Budžeta izdevumu sadaļā palielināti izdevumi deinstitucionalizācijas projektu īstenošanai par 32 703 eiro. Paredzēts līdzfinansējums 18 246 eiro apmērā Valsts zivju fonda projektam, kurā paredzēta Mūsas un Lielupes gultnes tīrīšana, lai atjaunotu zivju nārsta vietas Bauskas novadā. Palielināts līdzfinansējums par 15 642 eiro projektam "PROTI un DARI!";

Saņemts Valsts kultūrkapitāla atbalsts projektu īstenošanai

Budžetu ieņēmumu daļā veikti grozījumi 33 898 eiro apmērā atbilstoši, Valsts kultūrkapitāla fonda piešķirtajam finansējumam desmit projektu īstenošanai.

Atbilstoši budžeta izdevumu sadaļā paredzēti projektu īstenošanas izdevumi gan izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, gan materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai.

Festivālu vasara

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts vairāku kultūras pasākumu organizēšanai: festivāla "Zobens un Lemess" atbalstam - 10 000 eiro, festivāla "Vivat Curlandia!" atbalstam - 16 000 eiro, SIA “Igo Mūzikas menedžments” mūzikas festivāla organizēšanai - 15 000 eiro,  Iecavas 530 svētku organizēšanai - 59 573 eiro, festivāla "Bauska TASTE" izdevumiem (no iestādes pašu ieņēmumiem) - 197 890 eiro, ko plānots segt no biļešu realizācijas ieņēmumiem un  sniegtajiem maksas pakalpojumiem.

Papildus valsts budžeta finansējums izglītības un sociālajā jomā

Ir piešķirts Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas papildu finansējums 249 291 eiro izglītības un kultūras iestāžu pedagogiem un darbiniekiem par darbu Covid-19 laikā. Labklājības ministrijas finansējums dažādiem sociālās aizsardzības pasākumiem 99 760 eiro, no kuriem 45 358 eiro tiks novirzīti atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, savukārt 47 202 eiro saņemti kā LM mērķdotācija mājokļa pabalstam par 2022. gada 1.ceturksni

Finansējums 78 300 eiro apmērā piešķirts izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem.

Palielināts SIA “Īslīces ūdens” pamatkapitāls

Atbilstoši Bauskas novada domes 2022.gada 31.marta domes sēdes lēmumam, pašvaldība 32 196 eiro apmērā ir veikusi ieguldījumu SIA “Īslīces ūdens” pamatkapitālā  ūdensapgādes tīklu izbūvei Bērzkalnu un Rožu ielā, Bauskā, kā arī pamatlīdzekļu iegādei.

Detalizēta informācija par visiem veiktajiem grozījumiem.

Sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa