Izglītība Pašvaldība Projekti
B2VSK nov 2023

16. novembris Bauskas 2. vidusskolā bija svētku diena, jo, piedaloties skolas darbiniekiem, audzēkņiem, pašvaldības pārstāvjiem un viesiem, svinīgi tika atklātas un izrādītas atjaunotās mācību un tehniskās telpas.

Svinīgajai lentes griešanai, ko veica Bauskas 2. vidusskolas direktore Vera Grigorjeva, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, būvniecības uzņēmuma SIA „Kvintets M” valdes loceklis Ainārs Marinsks un Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ilze Munda, sekoja skolas apskate.  Pēc tam viesi pulcējās aktu zālē, lai fotogrāfijās un skolēnu sagatavotajos video materiālos atskatītos uz jau iepriekšējos gados paveikto un izteiktu savas atziņas un sveicienus skolai.

Vakaru atklāja mācību iestādes direktore Vera Grigorjeva: „Toreiz, 2017. gadā, kad tika pieņemts Bauskas novada domes lēmums par dalību projektā, nosacījumi bija nopietni. Sākot jau ar to, ka 7.-12. klašu grupā bija jāsasniedz konkrēts skolēnu skaits, toreiz 241. Mūsu bija mazāk, toties šodien esam 361! Tas vien liecina par to, ka mēs daudz varam paveikt, ja ir konkrēts mērķis un motivācija. Mēs esam sasnieguši savas skolas devīzē teikto „Es kāpt gribu kalnā visaugstākā”.

Bija daudz grūtību un šķēršļu, bet, neraugoties uz to, mēs tāpat šodien esam šeit – renovētā skolā. Mums izdevās. Mums bija spēcīga, uzticama un stabila komanda.”

Skolas direktorei Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pasniedza Tencinājuma rakstu – par aktīvu iesaisti un iniciatīvu projektu īstenošanā, alternatīviem risinājumiem un pieeju Bauskas 2. vidusskolas darba un mācību procesa organizēšanā.

„Vairākkārt projekta īstenošanas gaitā esmu dzirdējis, ka direktore iesaistās katrā jautājumā, mēģina izprast situāciju, palīdzēt rast risinājumu. Izstāsta savu redzējumu un panāk to, ka finansējums tiek pārdalīts tā, lai iecerēto varētu īstenot.

Jūtama bija arī skolēnu vecāku padomes iesaiste – ar padomiem, idejām, kopējā noskaņojuma veidošanu, dažādu neparedzētu apstākļu pārvarēšanu.

Droši varu teikt, ka šajā projektā katrs cents ir ieguldīts lietderīgi un rada prieku. To redzējām jau šodien skolotāju acīs un smaidos, kad viņi stāstīja par savām darba telpām. Tas dod pārliecību, ka izdarītais ir bijis pareizs lēmums un projekts ir izdevies,” tā savā uzrunā teica A. Okmanis.

Vakara gaitā izskanēja daudz atzinības un pateicības vārdu par paveikto gan no skolas direktores, gan pedagogu un skolas administrācijas, gan viesu puses. Sanākušie bija vienisprātis – ir paveikts ilgi gaidīts un nozīmīgs komandas darbs skolas attīstībā, kas ir lepnums ne vien pašai mācību iestādei, bet arī visam novadam.

Ar muzikāliem priekšnesumiem sanākušos priecēja Bauskas 2. vidusskolas audzēkņi un mūziķi Jānis Bērziņš un Beāte Zviedre.

UZZIŅAI

Pilnībā izremontēti, aprīkoti ar interaktīvajām stikla tāfelēm un ergonomiskām mēbelēm ir 34 mācību kabineti; ir izveidota dabaszinātņu laboratorija un iegādāta materiāli tehniskā bāze veiksmīga mācību procesa nodrošināšanai.

Pārmaiņas piedzīvojušas arī kāpņu telpas un gaiteņi, kas kļuvuši iestādes audzēkņiem drošāki un draudzīgāki – ir, kur apsēsties, atpūsties, kopīgi pavadīt brīvo laiku.

Vērienīgi darbi paveikti skolas ēdnīcā un virtuvē, kur notikuši inženiertīklu (elektroinstalācijas, ventilācijas, ūdens, kanalizācijas, apkures sistēmas) remontdarbi. No jauna ieklāts grīdas segums un veikti iekšējās apdares darbi. Kosmētiskais remonts veikts arī skolas aktu zālē un vairākās telpās pagrabstāvā, kur tagad pieejama trenažieru zāle un telpa boksa nodarbībām.

Mācību iestādē uzstādīta arī piekļuves kontroles sistēma - skolēniem, pedagogiem un citiem darbiniekiem, ienākot ēkā, ir jāreģistrējas. 

Vasarā ap skolas teritoriju uzstādīts žogs, izveidojot vairākas zaļās zonas, kuras var izmantot brīvdabas mācību procesa organizēšanai. Tāpat žogs ierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā un uzlabo drošību, audzēkņiem un darbiniekiem pārvietojoties pa skolas teritoriju.

Darbi veikti projekta  Nr.8.1.2.0/17/I/011 “Bauskas Valsts ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” ietvaros, tos veica uzņēmums SIA „Kvintets M”; darbu uzraudzību un būvuzraudzību - SIA „Būvētika”. Darbu kopējā summa - 3 521 162,02 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, tajā skaitā ERAF un valsts finansējums 1 593 808,48 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Remontdarbi tika īstenoti Eiropas Reģionālas attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta Nr.8.1.2.0/17/I011 “Bauskas Valsts  ģimnāzijas un Bauskas 2.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana” ietvaros.