Pašvaldība
Bauskas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība

2021.gada 20.maijā plkst. 13:50 (attālināti)

1. Par Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinatā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta pieteikuma iesniegšanu un projekta īstenošanu
Ziņo: Liene Rotberga

Domes priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks