Pašvaldība
Bauskas novada domes sēdes darba kartība

2022.gada 31.martā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas Mūzikas un mākslas skola” direktora iecelšanu.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Dina Tauriņa

3.Par Uzvaras pamatskolas attīstības plāna 2022.-2025.gadam saskaņošanu.
Ziņo: Ilze Ērgle

4. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Stelpes pamatskola" reorganizāciju par Stelpes sākumskolu.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Vija Ieleja

5. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunsardzes centru.
Ziņo: Antra Ozoliņa

6. Par parakstu apliecināšanas vietu noteikšanu.
Ziņo: Līga Kausiniece
Uzaicināti: Juris Gailis

7. Par vietējas nozīmes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas kontaktpunktu izveidi.
Ziņo: Dina Bērziņa
Uzaicināti: Dace Šileika, Māra Kuļikauska, Jānis Liepa

8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums".
Ziņo: Linda Mežsarga

9. Par saistošo noteikumu Nr.2 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" precizēšanu.
Ziņo: Baiba Stūre

10. Par Bauskas novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā” precizēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

11. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Kārtība, kādā tiek iznomāti Bauskas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši neapbūvēti zemesgabali" apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante, Dace Neiberte, Jānis Strēlis

12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas deleģēšanas līgumu slēgšanu”.
Ziņo: Gunita Vīgupa

13. Par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada 31.marta noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

14. Par Bauskas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Bauskas Novada Vēstnesis” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Laura Ārente

15. Par Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada Uzņēmēju gada balva” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Santa Švāģere

16. Par Bauskas novada Sociālā dienesta Rundāles struktūrvienības nolikumu “Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanai”.
Ziņo: Kristīne Brūvele

17. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā Nr.518 (prot.Nr.7, 25.p.) “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu”.
Ziņo: Edgars Paičs

18. Par atbalstu Bauskas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Ziņo: Aivars Okmanis

19. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam.
Ziņo: Marta Augucēviča

20. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa

21. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: Antra Bagone

22. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Zemgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu”.
Ziņo: Antra Bagone

23. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā „Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” īstenošanu”.
Ziņo: Antra Bagone

24. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” īstenošanu”.
Ziņo: Antra Bagone

25. Par projekta “Skaņas audiosistēmas iegāde Iecavas kultūras nama pasākumu īstenošanai ” iesniegšanu.
Ziņo: Ineta Bramane
Uzaicināti: Alma Spale

26. Par projekta “Ed. Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” iesniegšanu.
Ziņo: Ineta Bramane

27. Par projekta “Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana” iesniegšanu.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Zigurds Kalējs

28. Par finansējuma piešķiršanu Iecavas kultūras namam svētku “Iecavai 530” rīkošanai.
Ziņo: Alma Spale

29. Par finansējuma piešķiršanu festivāla ”Zobens un Lemess ” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Valdis Bēzvalds

30. Par finansējuma piešķiršanu Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia !” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Laura Šarova

31. Par finansējuma piešķiršanu festivāla ”Country Bauska Festival 2022” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Mārtiņš Jātnieks Borkovskis

32. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Rīgas ielā 31 arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Šepingu sola Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcā izpētei un restaurācijas programmas sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Bērsteles luterāņu baznīcas tehniskā apsekojuma sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

35. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Imants Svētiņš

36. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā Nr.BNA/2021/3-35/7.
Ziņo: Evita Grigorjeva

37. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā Nr.BNA/2021/3-35/6.
Ziņo: Evita Grigorjeva

38. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Juris Jundulis

39. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
Uzaicināti: Baiba Marčenkova, Uģis Volosovskis, Dace Šķiliņa, Līvija Šarķe, Iluta Puķīte, Zigurds Kalējs, Līga Vasiļauska

40. Par SIA “Mūsu saimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu.
Ziņo: Ivars Staškevičs

41. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Rundāles pagastā.
Ziņo: Aigars Sietiņš

42. Par atļauju SIA “Preastat GM” ierīkot nebīstamo būvniecības atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārstrādes laukumu nekustamā īpašumā “Aveņi”, Rundāles pagasts, Bauskas novads.
Ziņo: Aigars Sietiņš
Uzaicināti: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preastat GM"

43. Par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm 2022.gada vasaras un ziemas sezonā.
Ziņo: Agita Eglinska

44. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cālīši”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma-dzīvokļa Nr.3, Mēmeles iela 8, Bauska, Bauskas nov. atsavināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.60, Sporta ielā 1, Iecavā nodošanu. atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Sporta ielā 1, Iecavā nodošanu. atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

48. nPar ceļa servitūta tiesības nodibināšanu īpašumā “Kalna Grūži”, Iecavas pagastā, nodrošinot piekļuvi īpašumam “Lejas Grūži”, Iecavas pagastā.
Ziņo: Baiba Leitlante

49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Purviņu mežs” atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

50. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļu mežs” atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

51. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam “Līviņi” Valles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

52. Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1031 Pilsrundāle – Ādžūni posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Ziņo: Aigars Sietiņš

53. Par pašvaldības īpašuma tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Āboliņi”, Rundāles pagastā.
Ziņo: Dace Neiberte

54. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā "Par nekustamā īpašuma „Āboli”, Rundāles pagasts, Bauskas novads, kadastra numurs 4076 008 0116, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0408, atsavināšanu".
Ziņo: Dace Neiberte

55. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazveides”, Rundāles pagasts, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu".
Ziņo: Dace Neiberte

56. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulaines mazdārziņš 2. 9”, Rundāles pagasts, Bauskas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu".
Ziņo: Dace Neiberte

 

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis