Pašvaldība
Bauskas novada domes sēdes darba kartība

 

2023.gada 26.janvārī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par mantas ziedojumu Malinas pašvaldībai.
Ziņo: Jānis Kalinka

3. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku veselības centrs” reorganizāciju.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Sandris Kaidaks

4. Par izmaiņām Apbalvojumu piešķiršanas komisijas sastāvā.
Ziņo: Laura Ārente, Juris Krievs

5. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" nolikumā.
Ziņo: Edgars Paičs

6. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas nolikumā.
Ziņo: Gunita Vīgupa

7. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 23.decembra lēmumā Nr.561 (prot. Nr.9, 40.p.) “Par uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonām”.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumā "Par nedzīvojamo telpu Slimnīcas ielā 4, Bauskā nomu".
Ziņo: Antra Bagone

9. Par dalību projektu Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 3.projektu konkursā – Kapitalizācija un rezultātu stiprināšana.
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Laine Baha

10. Par Bauskas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Ziņo: Dace Platonova

11. Par papildu finansējumu investīciju projekta ""Rundāles Avoti" pārbūves 1.kārta būvdarbi" īstenošanai.
Ziņo: Ralfs Simanovičs

12. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes "Iecavas pamatskola" attīstības plāna saskaņošanu.
Ziņo: Inga Čipena

13. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes "Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Iveta Lavrinoviča

14. Par Bauskas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādes “Iecavas Mūzikas un mākslas skola” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Tauriņa

15. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Griķu pamatskola” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Daiga Vīlipa

16. Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Stelpes sākumskola” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Dagmāra Venclova

17. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību “Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija” par sociālā pakalpojuma “ģimeniskai videi pietuvināta bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā” nodrošināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

18. Par nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija”.
Ziņo: Dina Romanovska

19. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līguma slēgšanu ar SIA “KŪDRINIEKS”.
Ziņo: Andis Kaspars

20. Par siltumenerģijas tarifu Bauskas novada Rundāles pagastā.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

21. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā.
Ziņo: Ivars Čerļenoks

22. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: Līga Vasiļauska

23. Par dzīvojamās mājas “Lauktehnika 6”, Rītausmās, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Jānis Feldmanis

24. Par dzīvojamās mājas Liepu ielā 23, Rītausmās, Īslīces pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu mājas pārvaldniekam.
Ziņo: Jānis Feldmanis

25. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” 2022.gada 9.decembra lēmuma “Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Dzelmes” zemes vienībai” apstrīdēšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

26. Par nekustamā īpašuma "Dzeguzes” zemes vienības Īslīces pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Māris Šarķis

27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Krustceles", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

28. Par dzīvojamās telpas Rīgas ielā 29A –1, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 "Misas Kūdra 4", Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 "Misas Kūdra 4", Misa, Vecumnieku pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.14 "Misas kūdra 7", Misa, Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 "Lieltenteni 1", Valles pagasts nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.2, "Valteri", Kurmenes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Muriņi", Bārbeles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

35. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Zeltiņi", Vecumnieku pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Straume Nr.8”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ozolrenes 1”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ozolrenes 2”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Dienvidi 7”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bumbieru iela 14A/16, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baldones iela 12 - 2, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Baldones iela 51 - 2, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Bangas”, Iecavas pagastā ½ domājamās daļas nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Jaunzemgale 18”, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

45. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Jaunzemgale 55, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

46. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aroniju iela 29, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

47. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Aroniju iela 29A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

48. Par meža zemes atmežošanu īpašumā “Staltsili”, Iecavas pagastā.
Ziņo: Baiba Leitlante

 

Domes priekšsēdētājs: Aivars Okmanis