Līdzdalības budžeta projektu konkurss

Līdzdalības budžets ir demokrātisks process, kas sniedz iespēju iedzīvotājiem noteikt, kā tiek iztērēta daļa no pašvaldības budžeta.

Pašvaldību likums paredz, ka līdzdalības budžets katrā Latvijas pašvaldībā tiks ieviests no 2025. gada 1. janvāra, bet Bauskas novada pašvaldība līdzdalības budžeta ideju konkursu sāks organizēt jau 2024. gadā, turpmāk katru gadu atvēlot ne mazāk kā 0,5 % no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem sabiedrības rosinātu teritorijas attīstības projektu īstenošanai. 2024. gadā tam kopumā atvēlēti 165 000 eiro.

Ikvienam iedzīvotājam no 16 gadu vecuma būs tiesības piedalīties pašvaldības budžeta īstenošanā – iesniegt idejas un balsot par to realizēšanu pašvaldībā. Līdzdalības budžeta konkursa gaitā iedzīvotāji iesniegs projektus, sabiedrība par tiem balsos, savukārt pašvaldība apstiprinātās iniciatīvas īstenos.

2. februārī plkst. 13.00 Uzvaras ielā 1, Bauskā, 3. stāva zālē interesenti ir aicināti piedalīties klātienes seminārā, kurā pašvaldības speciālisti informēs par līdzdalības budžetu un sniegs skaidrojumu par  līdzdalības budžeta konkursa gaitu.

Seminārā būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē, sekojot šai saitei:
https://bauskasnovadapasvaldiba.my.webex.com/bauskasnovadapasvaldiba.my/j.php?MTID=mc249ee8fd4694b6587dfea410e66097d

Kā tiks organizēts konkurss?

Šogad konkurss tiks izsludināts 1. februārī. Pēc konkursa izsludināšanas iedzīvotāji 45 dienu laikā (līdz 16. martam) varēs iesniegt idejas savas pārstāvētās teritorijas attīstībai. Nolikums paredz, ka projekti tiks īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās:

 • Bauskas pilsētā;
 • Iecavas pilsētā;
 • Bauskas novada pagastos.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs pašvaldības izveidota komisija, pieaicinot nozaru speciālistus / ekspertus viedokļu un atzinumu sniegšanai. 

Projekti, kas atbilst nolikuma prasībām, tiks nodoti balsošanai iedzīvotājiem Bauskas novada mobilajā lietotnē un klātienē elektroniski Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Pašvaldība divu gadu laikā realizēs idejas, par kurām saņemts visvairāk balsu.

Kādi ir finansējuma piešķiršanas galvenie kritēriji?

 • īstenošanas vietai ir jābūt sabiedrībai pieejamai, publiskā lietošanā esošai:
  • pašvaldībai piederošā īpašumā;
  • citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā, gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas;
 • projektā paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti un projekta rezultāts ir plaši pieejams iedzīvotājiem;
 • paredzētajā projekta īstenošanas vietā pašvaldība nav uzsākusi darbus cita projekta īstenošanai;
 • projektā plānotajiem pasākumiem nav pieejams finansējums citās pašvaldības atbalsta programmās;
 • projektu ideja nav pretrunā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
 • projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām un reliģiskām aktivitātēm.

Kas varēs iesniegt projekta pieteikumu?

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības.

Kur varēs uzzināt par konkursa izsludināšanu?

Paziņojums par konkursa izsludināšanu un informācija pieteikuma sagatavošanai tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnes www.bauskasnovads.lv sadaļā  Sabiedrības līdzdalība > Līdzdalības budžets.

Paziņojumā būs norādītas gan projekta pieteikumu iesniegšanas vietas un termiņš, gan informācija par pašvaldības speciālistiem, kuri sniegs konsultācijas projekta pieteikuma aizpildīšanai.

Kur varēs iesniegt projekta pieteikumus?

Projekta pieteikumu, kas noformēts papīra formā, varēs iesniegt kādā no Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem vai sūtot vēstuli ar norādi "Līdzdalības budžeta projekta pieteikums" uz Bauskas novada pašvaldību Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Projekta pieteikumu varēs iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv vai pašvaldības e-adresi.

Infografika līdzdalības budžeta projektu konkurss