Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 24.martā plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par Bauskas novada pašvaldības Stelpes pamatskola reorganizāciju par Stelpes sākumskolu.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Vija Ieleja

2. Par parakstu apliecināšanas vietu noteikšanu.
Ziņo: Līga Kausiniece
Uzaicināti: Juris Gailis

3. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Bauskas novada pašvaldības nolikums".
Ziņo: Linda Mežsarga

4. Par Bauskas novada domes 2022.gada 24.februāra saistošo noteikumu Nr. 8 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Bauskas novada pašvaldībā” precizēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

5. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu "Kārtība, kādā tiek iznomāti Bauskas novada pašvaldībai piederoši un piekrītoši neapbūvēti zemesgabali" apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante, Dace Neiberte, Jānis Strēlis

6. Par Bauskas novada pašvaldības 2022.gada 31.marta noteikumu „Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību Bauskas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

7. Par noteikumu “Kārtība, kāda tiek izmantota Bauskas novada pašvaldības manta un finanšu līdzekļi” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

8. Par Bauskas novada pašvaldības konkursa “Bauskas novada Uzņēmēju gada balva” nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Santa Švāģere

9. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Juris Jundulis

10. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu, Gailīšu, Mežotnes un Vecsaules pagastā.
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
Uzaicināti: Baiba Marčenkova, Uģis Volosovskis, Dace Šķiliņa, Līvija Šarķe, Iluta Puķīte, Zigurds Kalējs, Līga Vasiļauska

11. Par finansējuma piešķiršanu SIA „Īslīces ūdens” pamatkapitāla palielināšanai.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Imants Svētiņš

12. Par grozījumu Bauskas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Zemgales plānošanas reģiona deinstucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu”.
Ziņo: Antra Bagone

13. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2019.gada 30.maija lēmumā „Par atbalstu projektam “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā””.
Ziņo: Antra Bagone

14. Par projekta “Ed. Virzas ielas gājēju celiņa atjaunošana Iecavas pilsētā” iesniegšanu.
Ziņo: Ineta Bramane

15. Par projekta “Skaņas audiosistēmas iegāde Iecavas kultūras nama pasākumu īstenošanai ” iesniegšanu.
Ziņo: Ineta Bramane
Uzaicināti: Alma Spale

16. Par projekta “Mežotnes pagasta daudzfunkcionālā centra “Strēlnieki” skatuves labiekārtošana” iesniegšanu.
Ziņo: Jolanta Kalinka
Uzaicināti: Zigurds Kalējs

17. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Bērsteles luterāņu baznīcas tehniskā apsekojuma sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Šepingu sola Bauskas Sv.Gara luterāņu baznīcā izpētei un restaurācijas programmas sagatavošanai.
Ziņo: Mārīte Putniņa

19. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu rezidentam.
Ziņo: Marta Augucēviča

20. Par atbalstu Bauskas novada iedzīvotājiem, kuri sniedz palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Ziņo: Aivars Okmanis

21. Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam.
Ziņo: Zaiga Kārkliņa

22. Par finansējuma piešķiršanu Iecavas kultūras namam svētku “Iecavai 530” rīkošanai.
Ziņo: Alma Spale

23. Par finansējuma piešķiršanu festivāla ”Zobens un Lemess ” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Valdis Bēzvalds

24. Par finansējuma piešķiršanu Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivāla “Vivat Curlandia !” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Laura Šarova

25. Par finansējuma piešķiršanu festivāla ”Country Bauska Festival 2022” organizēšanai.
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Mārtiņš Jātnieks Borkovskis

26. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Jaunsardzes centru.
Ziņo: Antra Ozoliņa

27. Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1031 Pilsrundāle – Ādžūni posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
Ziņo: Aigars Sietiņš

28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Cālīši”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. [...], Sporta ielā [...], Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.[...], Sporta ielā [...], Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Purviņu mežs” atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Upmaļu mežs” atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis