Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 23.septembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” apstiprināšanu.
Ziņo: Mārīte Putniņa

2. Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Bauskas novadā” izdošanu.
Ziņo: Evita Heidemane

3. Par Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Bauskas novadā” izdošanu.
Ziņo: Evita Heidemane

4. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju un būvju, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli” apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Heidemane

5. Par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas termiņa pagarināšanu SIA “Iecavas siltums” projektiem.
Ziņo: Aivars Mačeks
Uzaicināti: Andis Kaspars

6. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu”.
Ziņo: Dina Romanovska

7.Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”.
Ziņo: Dina Romanovska

8. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA „Zemgales mutes veselības centrs”.
Ziņo: Evita Grigorjeva

9. Par termiņa pagarinājumu līgumam, kas noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Dzīvokļu komunālā saimniecība”.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs
Uzaicināti: Juris Jundulis

10. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldības savstarpējiem norēķiniem.
Ziņo: Indra Latviete

11. Par optiskā tīkla ierīkošanu Vecumnieku, Iecavas un Pilsrundāles vidusskolām.
Ziņo: Andris Roberts

12. Par darba samaksas noteikšanu Pilsrundāles vidusskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” un pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājiem.
Ziņo: Zinaida Sparāne

13. Par Iecavas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu.
Ziņo: Sanita Reinsone

14. Par grozījumiem Vecumnieku novada domes iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju amatalgu sarakstā.
Ziņo: Vija Beļūna

15. Par grozījumiem Vecumnieku novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu un mēnešalgu sarakstā.
Ziņo: Vija Beļūna

16. Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi.
Ziņo: Iveta Lavrinoviča

17.Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi vecāku līdzfinansējuma maksām.
Ziņo:Iveta Lavrinoviča

18.Par papildu finansējumu pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” pedagogu darba samaksai.
Ziņo: Rita Zvirbule

19. Par Bauskas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu.
Ziņo: Māra Bauvare

20. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā "Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem".
Ziņo: Māra Bauvare

21. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Ziņo: Aigars Sietiņš

22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32, „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 9”, Saulainē, Rundāles pagastā, Bauskas novadā, īres tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

24. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Punslavu personīgās palīgsaimniecības” zemes vienības daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

25. Par Bauskas novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, zemes vienību un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta” daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

26. Par dzīvojamās telpas Upmalas iela [...], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

27. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā [...], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

28.Par dzīvojamās telpas Dārza ielā [...], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

29. Par dzīvojamās telpas Dārza iela [...], Bauskā izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

30. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

31. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas Dārza ielā [...], Bauskā īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

32. Par dzīvojamās telpas Vītolu iela [...], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

33. Par sociālā dzīvokļa Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma atjaunošanu.
Ziņo:Sandra Kazāka

34. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Bauskā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

35. Par sociālā dzīvokļa Strautnieku iela [...], Bauskā. īres līguma atjaunošanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

36. Par dzīvojamās telpas „[...]” - [...], Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

37. Par dzīvojamās telpas „[...]” - [...], Ceplis, Mežotnes pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

38. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas “[...]” - [...], Code, Codes pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

39. Par dzīvojamās mājas “[...]”, Budberga, Brunavas pagastā īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

40. Par dzīvojamās telpas “[...]” - [...], Mūsa, Ceraukstes pagastā izīrēšanu.
Ziņo: Sandra Kazāka

41.Par apbūves tiesību piešķiršanu zemesgabala daļai Biržu ielā 86, Bauskā.
Ziņo: Ilze Tijone

42. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0258, 4092 002 0452 iznomāšanu Vecsaules pagastā.
Ziņo: Dace Stubure

43. Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 2, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

44. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 002 0496 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Dace Stubure

45. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4092 013 0075, 4092 013 0074, 4092 013 0201 Vecsaules pagastā iznomāšanu.
Ziņo:Dace Stubure

46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dūnas”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

47.Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jomas”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

48. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Putnēni 1”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

49. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dvaru garāža 2”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

50. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Dvaru garāža 3”, Gailīšu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

51. Par nekustamā īpašuma „Pamūšas muižas sakņu dārzi” daļas, Gailīšu pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

52. Par nekustamā īpašuma „Sarkanmuiža 4” un “Sarkanmuiža” daļas, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

53. Par nekustamā īpašuma „Jaunpampavas” daļas, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

54. Par nekustamā īpašuma „Strautiņu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

55. Par nekustamā īpašuma „Ramaņu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

56. Par nekustamā īpašuma „Auzaiņu lauks”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

57. Par nekustamā īpašuma „Plutas”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

58. Par nekustamā īpašuma „Skarlauku lauks”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

59. Par nekustamā īpašuma „Lazdiņu lauciņš”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

60. Par nekustamā īpašuma „Zābaku starpgabals”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

61. Par nekustamā īpašuma „Rūjnieku starpgabals”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

62. Par nekustamā īpašuma „Meiju lauciņš”, Codes pagastā iznomāšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis