Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 22. septembrī plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par Bauskas novada pašvaldības 2023.gada budžeta prioritātēm
Ziņo: Indra Latviete

2. Par Bauskas novada pašvaldības noteikumu “Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: Indra Latviete

3. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
Ziņo: Indra Latviete

4. Par papildu līdzekļu piešķiršanu gāzes apkures katla nomaiņai
Ziņo: Daina Kadiševska

5. Par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Ceriņu ielas pārbūvei Vecumniekos
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

6. Par papildu finansējumu izglītojamo brīvpusdienām
Ziņo: Ilona Spurķe

7. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” apstiprināšanu
Ziņo: Ilona Spurķe

8. Par galvojumu SIA "Mūsu saimnieks" kurināmā iegādei
Ziņo: Arvis Larionovs

9. Par aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta ”Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, aktivitātes “Ēkas pārbūve grupu dzīvokļu un pakalpojuma "Atelpas brīdis" izveidei Slimnīcas ielā 4, Bauskā, Bauskas novadā” īstenošanai
Ziņo: Antra Bagone
Uzaicināti: Ilona Spurķe

10. Par aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta ”Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4”, aktivitātes “Ēkas pārbūve un atjaunošana” īstenošanai
Ziņo: Antra Bagone
Uzaicināti: Ilona Spurķe

11. Par aizņēmumu ERAF līdzfinansētā projekta ”Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4”, aktivitātes “Ēkas pārbūve un atjaunošana” īstenošanai
Ziņo: Antra Bagone
Uzaicināti: Ilona Spurķe

12. Par saistošo noteikumu "Par līdzfinansējumu Bauskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" apstiprināšanu
Ziņo: Solveiga Gudkova
Uzaicināti: Sanita Reinsone, Iveta Lavrinoviča, Anita Velmunska, Dina Tauriņa, Solveiga Gudkova

13. Par Bauskas novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšanu
Ziņo: Antra Ozoliņa
Uzaicināti: Sanita Reinsone

14. Par Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras objekta "Bauskas peldbaseins" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Ziņo: Biruta Grantiņa

15. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ēkas Bauskā, Rūpniecības ielā 14 arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai
Ziņo: Mārīte Putniņa

16. Par līdzfinansējumu Dreņģera sētas atjaunošanai
Ziņo: Ilze Tijone

17. Par Mežotnes pils valdījumu
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Mārīte Putniņa

18. Par kultūras nozares infrastruktūras attīstības modeļa izstrādi Bauskas pilsētā.
Ziņo: Ilze Tijone

19. Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana sporta namam „Dartija” Iecavā” īstenošanu
Ziņo: Ilze Tijone
Uzaicināti: Ineta Bramane

20. Par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: Dainis Rijkuris

21. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmuma “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu” 3.pielikumā
Ziņo: Normunds Vāvers

22. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmuma “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu” 4.pielikumā
Ziņo: Aigars Sietiņš

23. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 12B, Bauskā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”
Ziņo: Zane Kuka

24. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”
Ziņo: Dace Stubure

25. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas slimnīca”
Ziņo: Dace Stubure

26. Par SIA "KŪDRINIEKS" siltumenerģijas tarifa izmaiņu apstiprināšanu
Ziņo: Andis Kaspars

27. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Mežotnes pagasta Garozā
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis

28. Par nekustamā īpašuma Nameju iela 12-2, Ceraukstes pagastā iegādi
Ziņo: Uģis Volosovskis

29. Par nekustamā īpašuma Nameju iela 12-1, Ceraukstes pagastā iegādi
Ziņo: Uģis Volosovskis

30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Straumēni”, Codes pagasts atsavināšanu
Ziņo: Aija Fridrihsone

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Glāznieku lauciņš" Mežotnes pagastā atsavināšanu
Ziņo: Dace Stubure

32. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Līgotnes”, Mežotnes pagastā atsavināšanu
Ziņo: Dace Stubure

33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bērzu iela 9, Stelpē, Stelpes pagastā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Ligita Vasermane

34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas vizbuļi”, Stelpes pagasts atsavināšanu
Ziņo: Ligita Vasermane

35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 "Ķiras”, Stelpes pagasts, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Ligita Vasermane

36. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.3 “Jaunrepšas”, Vecumnieku pag. atsavināšanu
Ziņo: Ligita Vasermane

37. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.1, Kurmaņa iela 9, Skaistkalnē atsavināšanu
Ziņo: Ligita Vasermane

38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1 "Lieltenteni 1”, Valles pagasts, nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Ligita Vasermane

39. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.1, “Piebalgas 11”, Piebalgās atsavināšanu
Ziņo: Ligita Vasermane

40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Upes Dimanti”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Lapu iela 29/34”, Iecavā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Paozoli 83”, Iecavā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Aveņu iela 25”, Iecavā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Paozoli 19”, Iecavā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Baiba Leitlante

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis