Der zināt
Iedzīvotājus aicina uz publisko apspriešanu par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju, Attīstības programmas pilnveidoto redakciju un Vides pārskata projektu

Paziņojums par Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidotās redakcijas un Vides pārskata projekts tiek nodots publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2022. gada 3. februāra domes sēdes lēmumu Nr.58 (protokols Nr.3, 1. p.) „Par Bauskas novada attīstības programmas 2. redakcijas, Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu”.

Apspriešanas termiņš: no 2022. gada 11. februāra līdz 2022. gada 14. martam.

Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidotās redakcijas un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) vides pārskata izstrādātājs: SIA “Baltkonsults”.

Ar Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam, Attīstības programmas 2022.-2028. gadam pilnveidoto redakciju, SIVN vides pārskatu no 2022. gada 11. februāra līdz 2022. gada 14. martam var iepazīties elektroniski  ŠEIT, kā arī www.geolatvija.lv, www.bauska.lv, www.iecava.lv, www.rundale.lv, www.vecumnieki.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā 2022. gada 23. februārī plkst. 15.00.

Saite: https://ej.uz/q2yn

Rakstiski priekšlikumi iesniedzami līdz 2022. gada 14. martam (ieskaitot):

  • Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros Bauskas novadā;
  • sūtot uz e-pastu: planojums@bauska.lv
  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2022. gada 14. martam), adresējot Bauskas novada pašvaldībai Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901.

Informāciju par plānošanas dokumentiem sniegs arī SIA “Baltkonsults” valdes priekšsēdētāja Jolanta Gūža, mob. t. +371 29455156, e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults.lv.

Plānošanas dokumentu izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Bauskas novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 22, 20. p.), Iecavas novada domes 2020. gada 27. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 17, 16. p.), Vecumnieku novada domes 2020. gada 28. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 18, 5. §), Rundāles novada domes 2020. gada 29. oktobra lēmumu „Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040. gadam un Bauskas novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 6. p.).