Pašvaldība
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 10.novembrī plkst. 09:00 (tiešsaistē)

1. Par Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulespuķe" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Agnese Čakša

2. Par Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Olita Strazdiņa

3. Par Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
Ziņo: Baiba Šumina

4. Par nolikuma projekta „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Juris Krievs

5. Par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Juris Krievs

6. Par noteikumu "Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs" apstiprināšanu.
Ziņo: Māra Bauvare
Uzaicināti: Sanita Reinsone, Līga Kirilko

7. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā "Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem".
Ziņo: Daina Kadiševska

8. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu".
Ziņo: Benita Svareniece

9. Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas sportistiem un treneriem.
Ziņo: Valdis Šusts
Uzaicināti: Valdis Šusts, Ginta Krikščūne

10. Darba grupas Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības noteikumu izstrādei informācija.
Ziņo: Jānis Dūmiņš

 

Komitejas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks