Līdzdalības budžets

2024. gada 1. februārī izsludināts līdzdalības budžeta projektu konkurss. Iedzīvotāji 45 dienu laikā (līdz 16. martam) var iesniegt idejas savas pārstāvētās teritorijas attīstībai. Nolikums paredz, ka projekti tiks īstenoti šādās līdzdalības budžeta plānošanas vienībās:

 • Bauskas pilsētā;
 • Iecavas pilsētā;
 • Bauskas novada pagastos.

Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs pašvaldības izveidota komisija, pieaicinot nozaru speciālistus / ekspertus viedokļu un atzinumu sniegšanai. 

Projekti, kas atbilst nolikuma prasībām, tiks nodoti balsošanai iedzīvotājiem Bauskas novada mobilajā lietotnē un klātienē elektroniski Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Pašvaldība divu gadu laikā realizēs idejas, par kurām saņemts visvairāk balsu.

Kādi ir finansējuma piešķiršanas galvenie kritēriji?

 • īstenošanas vietai ir jābūt sabiedrībai pieejamai, publiskā lietošanā esošai:
  • pašvaldībai piederošā īpašumā;
  • citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā, gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas;
 • projektā paredzētie ieguldījumi ir ekonomiski pamatoti un projekta rezultāts ir plaši pieejams iedzīvotājiem;
 • paredzētajā projekta īstenošanas vietā pašvaldība nav uzsākusi darbus cita projekta īstenošanai;
 • projektā plānotajiem pasākumiem nav pieejams finansējums citās pašvaldības atbalsta programmās;
 • projektu ideja nav pretrunā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem;
 • projekts nav saistīts ar komercdarbības atbalstu, politiskām un reliģiskām aktivitātēm.

Kas var iesniegt projekta pieteikumu?

Projekta iesniedzējs ir fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības.

Kur var iesniegt projekta pieteikumus?

Projekta pieteikumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt kādā no Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem vai sūtot vēstuli ar norādi "Līdzdalības budžeta projekta pieteikums" uz Bauskas novada pašvaldību Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901.

Projekta pieteikumu varēs iesniegt arī elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv vai pašvaldības e-adresi.

Līdzdalības budžets

UZZIŅAI