Pašvaldība
Komiteju apvienotās sēdes darba kārtība

Bauskas novada domes Finanšu komitejas, Sociālās un veselības komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība.

2022.gada 31.janvārī plkst. 13.00 (attālināti)

 

1. Par Bauskas novada attīstības programmas 2. redakcijas, Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanu.
Ziņo: Ilze Tijone

2. Par saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2022. gadam" apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Indra Latviete, Sarmīte Oļehnoviča, Zaiga Kārkliņa, Gita Skribāne, Māris Vitrups

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis