Vide Der zināt

Pilsētu un ciemu teritorijās koku ciršana ir aizliegta laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam, atgādina Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Kalinka.

Izņēmums ir tie gadījumi, kad pašvaldība koka nociršanu atzinusi par neatliekamu. Tāpat liegums neattiecas uz tiem gadījumiem, kad bez pašvaldības atļaujas koku ciršanai ārpus meža atļauts cirst:

  • augļu kokus;
  • kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem;
  • kokus ārpus pilsētām teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī Aizsargjoslu likuma 61.pantā minētos kokus;
  • kokus ārkārtējā situācijā, kas izsludināta atbilstoši normatīvajiem aktiem par nacionālo drošību;
  • kokus, kuri apdraud infrastruktūras darbību, cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu, ja pirms darbu veikšanas ir notikusi situācijas fotofiksācija un informēta pašvaldība;
  • dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam – dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (arī aizsargstādījumos) augošus kokus, lai garantētu dzelzceļa infrastruktūras objektu drošu ekspluatāciju un satiksmes drošību.

Lai saņemtu Bauskas novada pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, ar pieteikumu jāvēršas attiecīgās teritorijas apvienības pārvaldē (Bauskas, Iecavas, Vecumnieku vai Rundāles) vai tās nodaļā. Iesniegumu par koku ciršanu izskata Bauskas novada pašvaldības Koku ciršanas komisija.

Koku ciršanas atļauja no izsniegšanas brīža ir derīga divus gadus. Ja koku ciršana saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte, tad atļauja koku ciršanai ir derīga, kamēr ir spēkā esošā būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt, ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumus Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" un  Bauskas novada domes saistošos noteikumus Nr. 11 Par koku ciršanu ārpus meža Bauskas novada teritorijā.