Der zināt

Trešdien, 22.martā, Bauskas bērnu un jauniešu centra Dzeltenajā mājā notika jauniešu forums „IEZĪMĒ SEVI”. Forumā ar jauniešiem strādāja Bauskas Bērnu un jauniešu centra vadītāja Veronika Puķe, Jaunatnes nodaļas vadītāja Līga Briģe, Iecavas Jauniešu centra vadītāja Sandra Upelniece, Bauskas novada Jaunatnes lietu speciālists Gints Jankovskis, Biedrības „Mums Pieder Pasaule” vadītāja Vita Reinfelde, biedrības „Jaunatnes smaidam” vadītājs Renārs Manuilovs un citi.

Skolēni forumā diskutēja un runāja par nākotnes profesiju iespējam, sevis apzināšanos sabiedrībā un jauniešu lomu tajā, kā arī skolēnu pašpārvaldi un tās darbību. Jaunieši iepazinās ar Bauskas novada jauniešu iespēju karti „ES UN MANS PLĀNS” un darba grupās runāja par jauniešu līdzdalību, pilsonisko iesaisti un brīvprātīgo darbu, kā arī iepazinās ar medijpratības pamatiem – kā atšķirt viltus ziņas.

Projekta „IEZĪMĒ SEVI” mērķis ir veicināt Bauskas novada jauniešu, jo īpaši jauniešu, kuri mācās Bauskas novada izglītības iestādēs, dzīves kvalitāti, informācijas pieejamību par iespējām, ko piedāvā nevalstiskais sektors, pašvaldība, valsts un Eiropa, kā arī sekmēt skolēnu pašpārvalžu darbību un veidot atbalsta mehānismus darbības uzturēšanai un veicināšanai.

Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. - 2024. gadam atklāta projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”  Bauskas novada pašvaldības projekts „IEZĪMĒ SEVI” ieguva finansējumu aktivitāšu īstenošanai.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Artūrs Dulbe,
Bauskas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciālists